Eldreomsorg

HSH: Pensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjem

HSH: Pensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjemPensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjem, fordi ideelle sykehjem eksempelvis har minst fem ganger så høye pensjonskostnader per årsverk som kommersielle sykehjem. Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon krever i en henvendelse til bystyrets helse- og sosialkomite likebehandling av alle tilbydere når kommunen legger driften av sykehjem ut på anbud.  De private ideelle aktørenes store utfordring er at Oslo kommune har endret ”spillereglene” underveis, og at de ikke har mulighet til å tilpasse seg de nye reglene.  Dette må kommunen være seg bevisst og ta hensyn til når den inviterer til anbudskonkurranser, skriver HSH.

Eldreomsorg: "Varme hender" fulle av papir

Eldreomsorg: – De ansatte har det så travelt at de ikke har tid til å sette seg ned og snakke med beboerne, sier virksomhetsleder Birgitte Skauen Kopperud ved Glemmen sykehjem i Fredrikstad. De heseblesende arbeidsdagene skyldes ikke bare at mange beboere er svært pleietrengende. Årsaken er også en stadig økning av lovpålagte krav til dokumentasjon og rapportering. De "varme hendene" i pleie- og omsorgssektoren bruker stadig mer tid på lovpålagt papirarbeid.
– Vi vil ikke lovverket til livs, men vi vil så gjerne har mer tid til beboerne våre. Det som bekymrer oss er at det aldri er noen øremerkede midler med til de kravene vi hele tiden blir pålagt. Det stilles enorme krav til hver enkelt ansatt, sier Kopperud.

Les intervjuet i Fredriksstad Blad
Les: Varme hender fulle av papir
Les: De lovpålagte oppgavene for sykepleiere (pdf)Kampen om kronene

Kampen om kroneneNorsk omsorgssektor har svære utfordringer. Ideelle organisasjoner gir store bidrag til å løse dem. Men er det fortsatt plass til dem? spør Sturla J. Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken

Sykehjem: Uklokt med bemanningskutt og skjematiske bemanningsnormer

Sykehjem: Uklokt med bemanningskutt og skjematiske bemanningsnormerByrådet hevder, helt korrekt, at sykehusenes endrede utskrivningspolitikk fører til at brukerne av sykehjem og hjemmetjenester er betydelig mer ressurskrevende enn før. Det har naturligvis konsekvenser både for kompetanse og bemanning. Jeg er derfor ikke overbevist når byråden i Aften 25. september med bred penn sier at "bemanningen er god nok som den er", og i alle fall kan jeg ikke se at det er klokt - gjennom den såkalte Mulighetsstudien - å kutte bemanningen på 14 sykehjem. I det hele tatt er jeg skeptisk til skjematiske bemanningsnormer som nå innføres i etaten. Sykehjemsbeboere er særs forskjellige når det gjelder hjelpebehov, og ikke minst: det som kjennetegner sykelighet er at dette endrer seg fra dag til dag. Dette krever fleksibilitet når det gjelder bemanning.

Les innstilling om bemanning fra Mulighetsstudien

Eldres rettigheter

Eldres rettigheterEldreaksjonen skrev til meg: "”Jeg regner med at du vet at vi er 6 organisasjoner som arbeider med sikring av hjelpetrengendes rett til å få dekket grunnleggende behov. Organisasjonenes grunnsyn – som vi arbeider ut i fra - er dette: Grunnleggende behov er de samme – enten man bor i Alta eller i Kongsberg. Vi mener det er en menneskerett å få disse oppfylt. Økonomiske unnskyldninger avslører et menneskesyn vi ikke kan dele. I samsvar med dette har vi laget et utkast en ny kvalitetsforskrift, og dette har vært sendt til alle partiene på Stortinget. Vi har fått respons fra alle partiene, og vi har vært i møter med dem alle. Unntaket er SV, som ikke har svart på våre henvendelser. ” Sånn bør det vel ikke være, og jeg tok saken opp med stortingsgruppa.

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valg

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valgByrådet har et mantra om valgfrihet. Hva med de rundt 90 eldre som aktivt valgte Paulus sykehjem fordi de satte pris på den driftsfilosofi og det miljø Kirkens Bymisjon klarte å skape?  Er det å respektere de eldres eget valg når byrådet i konkurranseideologiens ånd setter en strek over det hele, kaster Bymisjonen på gata og påtvinger de eldre det internasjonale, kommersielle firmaet Attendo Care? Dette er å umyndiggjøre de eldre. Dette er å neglisjere de eldres eget valg, sa jeg bl.a. bystyret i dag behandlet en bystyremelding om fremtidens eldreomsorg.

Ansatte i omsorgstjenester som stjeler fra brukerne

Ansatte i omsorgstjenester som stjeler fra brukerneHøyesterett har presisert kommunens ansvar der kommunalt ansatte, for eksempel i hjemmetjenestene, stjeler fra uskyldige eldre og funksjonshemmede. Fra Oslo kjenner vi fra de senere år saker hvor det beviselig er sannsynliggjort eller dokumentert at kommunalt ansatte i bydelstjenestene har stjålet penger eller andre verdier under utførelse av sin jobb innen pleie- og omsorgstjenestene. Bl.a.  verserer det avskjedelsessaker for rettsapparatet.  Høyesteretts dom nå gjelder et tyveri fra en gang mellom 2003 og 2005, og hvor Trondheim kommune er pålagt å dekke tapet.

Kommunen er den sterke og ressurssterke part, og jeg mener at kommunen skal gjøre rett og sjel for seg ved å gjøre eldre og funksjonshemmede som har vært utsatt for svik fra kommunalt ansatte skadesløse. Etter min oppfatning handler dette om anstendighet, ved at tjenestemottakere i hjemmetjenesten som de siste 5 år er blitt utsatt for tyveri skal behandles i samsvar med Høyesteretts dom. Bystyrets flertall ville det annerledes. Fr.P. ønsket å støtte forslaget, men ble instruert av byråd Kallmyr om at det fikk de ikke lov til.

Uverdig behandling av eldre

Uverdig behandling av eldreHver dag ligger 30 - 50 ferdigbehandlede pasienter på Ullevål sykehus istedenfor å skrives ut. Prislapp: 40 millioner kroner i året. - Det er én viktig årsak til opphopingen av ferdigbehandlede pasienter - at det lønner seg. Ikke for fellesskapet, ikke for Helse-Norge, ikke for det enkelte sykehus og ikke for pasienten. Men det lønner seg for kommunen, sier direktør ved Ullevål universitetssykehus, Tove Strand til VG. Hun mener kommunen har sterke interesser i å parkere eldre og skrøpelige pasienter på sykehus.
Det er Fr.P. som sitter med byråden i Oslo som har ansvaret for denne politikken.

Les mer

Sykehjemsbeboere får heretter ferdigmat

Sykehjemsbeboere får heretter ferdigmatDet kommunale foretaket "Kommunal Konkurranse Oslo KF" - ved storkjøkkenet på Økern - leverer varmmat til en rekke av Oslos sykehjem, samt brødmat til skoler. Gjennom mange år har det vært fokus på betydningen av at eldre får tilstrekkelig og ernæringsmessig riktig mat. Derfor har det vært riktig av kommunen å produsere egen varmmat, framfor ferdiglaget mat fra eksterne leverandører. Mattilsynet påpekte i våres hygieniske svakheter ved matproduksjonen og at Kommunal konkuranse KF manglet faglig kompetanse og ledelse til å drive kjøkkenet. Nå legger de altså ned og kjøper tjenester utenfra for å oppfylle inngåtte kontrakter. Men har noen regnet på hvilke merkostnader dette påfører Oslos sykehjem, og hvorvidt dette er lønnsomt i en totaløkonomisk sammenheng, og ikke minst: de faglige og ernæringsmessige konsekvenser? Er dette igjen en konsekvens av at utskilling av enheter til konkuransebedrifter faller heller dårlig ut for kommunen?

Fr.P-styrt eldreomsorg: Sykehjemmene får stryk

Fr.P-styrt eldreomsorg: Sykehjemmene får stryk5 år har Fr.P. styrt Oslos eldreomsorg, og Oslos innbyggere oppsummerer resultatet i en større undersøkelse: bare én av ti er fornøyd med sykehjemmene i Oslo. Sammenlignet med de andre større byene kommer hovedstaden dårligere ut når det gjelder helseområdet og sosiale forhold.

- Skal jeg si dere hva det verste er? Maten! I går fikk vi stekte pølser som var så salte at jeg ikke kunne spise dem, hvisker Astrid Wold (82) med et skjelmsk smil. Hun bor på Stovnerhjemmet, et kommunalt sykehjem lengst øst i Groruddalen i Oslo.

Skal man ta Oslo-folk på ordet, står det skralt til her og på de andre 55 sykehjemmene i hovedstaden. Storbyundersøkelsen om helse- og sosialtilbudet i landets fire største byer plasserer Oslo nederst på alle statistikkene. Og "ansvarlig" byråd Listhaugs kommentar er typisk: i stedet for å erkjenne sitt eget ansvar skylder hun på pressen! Ikke en bitteliten antydning engang om det kan ha sammenheng med at byrådet ikke har kompensert tilstrekkelig med penger og stillinger for den økte pleietyngden hos sykehjemsbeboerne.

Les mer i Aftenposten