Eldreomsorg

Vil endre hjemmetjenesten

SV i Oslo vil innføre en ordning der eldre vil ha større innflytelse på innholdet i tjenesten. Denne ordningen er etter en svensk modell og skal være fri for byråkrati, sier Ivar Johansen til Lokalavisen Groruddalen.

Les mer

Eldre - en ressurs

"Eldre mennesker, seniorer, blir fort definert til syke og hjelpetrengende, mens de alle fleste i realiteten er en kjemperessurs. Jeg skulle ønske vi i større grad kunne brukt denne ressursen, gjennom eldresentra, frivilligsentral m.fl. Tenk om ytre vests mange pensjonister kunne bli kanalisert inn som ressurspersoner i barnehager og skoler?" sier SVs Ivar Johansen bl.a. som s var på spørsmål fra Ullern Avis/Akersposten.

Forbereder eldreopprør ...på oppfordring fra bystyrepolitiker

Aase Winger fra Tonsenhagen reagerer på at de eldre lever i usikkerhet om sine eldresentre. Nå forbereder hun mobilisering av eldre til aksjoner og sivil ulydighet. I aksjonene vil hun rette skytset mot rådhuspolitikerne, og hun vil kreve penger eller virkemidler som sikrer driften av eldresentrene. Ideen fikk hun av SVs bystyrepolitiker Ivar Johansen. 

 «Dere får - om nødvendig - bruke sterkere lut for å bli synlige. Hva  med for eksempel en sivil ulydighetsaksjon i Rådhuset, med sitt ned-aksjon på rådhustrappa eller i tilknytning til et bystyremøte? Hvor dere nekter å forlate området før bystyregruppene eller byrådslederen gir forpliktende løfter?» Dette svaret fikk fru Winger av SVs bystyrerepresentant, Ivar Johansen.

Færre ansatte for mer hjelpetrengende hjemmetjenestebrukere

I en nylig avgitt sak for Oslo bystyre opplyser byrådet:

"Det har i perioden 2001 til 2002 vært en bemanningsreduksjon og en effektivisering i hjemmetjenestene. Antall årsverk er redusert med ca. 10% fra 3576 til 3263 årsverk. Antall brukere av hjemmetjenesten har i samme periode gått ned fra 16847 til 15688. Dette er en reduksjon på ca. 7%. Dette har skjedd i en periode da pleietyngden for brukerne av hjemmetjenestene er blitt større, og det har foregått en vridning fra å gi hjelp til brukere med enkle behov til å gi hjelp til brukere med mer sammensatte behov. "

Dette er en særs uheldig utvikling, og går helt på tvers av enhver målsetting at den som ønsker det skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Et kutt i antall årsverk i hjemmetjenesten med 10 % er mye, når byrådet samtidig opplyser at pleietyngden for brukerne er større enn før.

De to opplysningene sett i sammenheng betyr at færre får hjel og når det gjelder de svært hjelpetrengende eldre som får hjelp får disse mindre hjelp enn før.

Forsker-slakt av byrådsforslag om sykehjemsorganisering

Forsker Paul Bjerke ved DeFacto slakter byrådets forslag om å alle kommunale sykehjem skal samles i 3 kommunale foretak:

"Det er ingen sammenheng mellom det begrensede problemet som skal løses og den totale omorganiseringen som det her legges opp til. Det er derfor åpenbart at det her er snakk om en skjult agenda.Selv om det som ikke gis noe anslag over omfanget, framgår det av byrådets innstilling at det bare er noen ganske få pasienter/brukere som ikke får oppfylt sitt førstevalg. Det gjelder i hovedsak dem som ønsker plass utenfor sin egen bydel, sannsynligvis i nærheten av pårørende. Dette problemet kunne isolert sett løses ved ganske enkelt å pålegge bydelene å kjøpe plass til den enkelte i ønsket sykehjem. Dette vil kunne bidra til noe høyere utgifter for bydelene, men valgfrihet koster penger. Hvis byrådet oppfatter dette som en viktig rettighet, må kommunen også betale kostnadene", skriver Paul Bjerke bl.a.

Ikke bryt tiltakskjeden

Det beste balansepunkt mellom hjemmetjenester og sykehjem må vurderes ut fra lokale forhold i den enkelte bydel. Derfor er det viktig at Oslo bystyre ikke roter til balanse- og ansvarsforholdene for sykehjem og hjemmetjenester ved at bydelene fratas driftsansvar for sykehjemmene, skriver Ivar Johanasen i Dagsavisen.

Salg av leiegårder i Boligbygg Oslo KF sin portefølje – Dæleng gt. 40, Christies gt. 19 og Sanner gt. 32

Bydelsforvaltningene, bydelspolitikerne, sosialarbeiderne og boligkonsulentene i de aktuelle bydeler har advart. De har sagt at Oslo kommune trenger flere, ikke færre, utleieboliger. Byrådet sier også det, i de vakre festtalene. Men i virkelighetens verden selger bystyreflertallet unna kommunale utleieboliger og svekker kommunens muligheter til å skaffe hjelpetrengende en egnet bolig, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet vedtok å selge unna 155 kommunale utleieboliger.

Sykehjem -Organisering for bedre kvalitet og valgfrihet

For 3 år siden konkluderte dette bystyret helt enstemmig i at det har vært klokt å nedlegge sentrale etater, og plassere driftsansvar i bydelene. Den konklusjonen var basert på omfattende, eksterne, evalueringer. I dag ønsker den borgerlige flokken i dette bystyret og se bort fra denne kunnskap. I dag velger bystyreflertallet å gjøre det motsatte. Gjenopprette en sykehjemsetat. Man sentraliserer, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet vedtok å flytte sykehjemsdriften til en sentral sykehjemsetat.

Oslos eldre må få større innflytelse over egen hverdag

Valgfrihet. Et verdiladet ord som ofte brukes i den politiske debatt.  Spør du byens eldre vil de understreke at det aller viktigste for dem er visshet om at de når de engang blir hjelpetrengende får tilstrekkelig hjelp.  Men dernest er hjelpetrengende eldre opptatt å få større innflytelse over hjelpens innhold. De eldre mener hjemmetjenestene er altfor firkantet. Hjelperen går etter et detaljert vedtaksskjema som ikke skal avvikes. Det hjelper ikke at du i dag heller vil ha hjelp til å få handlet inn noen tekniske hjelpemidler i butikken når det uttrykkelig på hjemmehjelperens arbeidsskjema står at i dag skal vinduene vaskes. Sånn firkantethet har eldre grunn til å bli eitrende sinna for, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet forslag om at eldre må få større innflytelse over egen hverdag.