Eldreomsorg

Reelt brukervalg: Ubyråkratisk hjemmehjelpstilbud til de over 80 år

La alle over 80 år, uten behovsprøving, få tildelt 4 hjemmehjelpstimer pr. måned, og hvor den eldre selv kan definere hva hjelpen brukes til. En slikt ubyråkratisk prøveprosjekt i 2 bydeler foreslår Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen i et forslag de har framsendt for behandling i Oslo bystyre. Dette er brukervalg og valgfrihet med reelt innhold, og ideen er hentet fra et tilsvarende prosjekt i Stockholm.

Stortingets behandling av regjeringens omsorgsmelding

Stortingets helse- og omsorgskomite har ferdigbehandlet regjeringens omsorgsmelding. Og det er hyggelig når en enstemmig komite ordrett støtter Ivar Johansens forslag til hva som skal være hovedfokuset ved utforming av tjenestetilbudet: Det skal

- ivareta fleksibilitet og raskt imøtekomme brukernes endrede hjelpebehov
- sikre færrest mulig hjelpere til den enkelte bruker og hjelpere som kjenner brukeren og dens behov
- gi brukeren mer innflytelse over når hjelperen skal komme
- gi brukeren mulighet til å påvirke både hva som skal gjøres, og hvordan.

Mislykka omsorgsreformer

Eldreomsorga er ikkje betre i dag enn den var for tretti år sidan, meiner sosiologiprofessor Kari Wærness. Moderniseringa av dei offentlege omsorgstenestene har lenge vore på gale spor, ifølge Wærness, som har forska på offentlege omsorgstenester sidan slutten av 1970-talet. Ho meiner at det er på høg tid å reformere sektoren nedanfrå. Dette bør gjerast ved å bygge på kunnskapsressursane til dei røynde arbeidarane i førstelinja som framleis finst i dei offentlege omsorgsorganisasjonane. Den kjende sosiologen meiner at vi bør forkaste dei økonomiske modellane som no dominerar under namnet «New Public Management». Og få ein slutt på at eldreomsorga druknar i byråkrati.

Les mer

Gir med ene hånda, tar igjen dobbelt med den andre

Høyre/Fr.P- byrådet i sin raushet ”gir” med den ene hånda 12 millioner i økt bistand til byens eldre og funksjonshemmede, og samtidig tar hun med den andre hånda tilbake 22 millioner. Engang var Fr.P. partiet ”til sterk nedsettelse av skatter og avgifter”, men i dag er det partiet som ønsker økt skatt på sykdom. Dette i motsetning til SV som ønsker økt skatt på rikdom, skriver Ivar Johansen.

Husokkupant ....

Hvis du nekter å reise hjem, og insisterer på fortsatt å bo på Adamstuen Sykehjem
Rehabiliteringshjemmet, så er du husokkupant. Dette var sluttreplikken til konsulenten fra bydel St. Hanshaugen til en 79 år gammel dame, som lider av benskjørhet, reumatisme, leddgikt, balanse- og lungeproblemer.

Har ikke tid til omsorg

Mange kommuner organiserer i dag omsorgstjenestene etter profittmodeller fra næringslivet. Hjemmehjelp blir service i stedet for omsorg, pasientene blir kunder i stedet for brukere.

- Begrunnelsen er rettferdighet og likhet, men det innebærer mer byråkrati, og det blir vanskeligere å endre hjelpen på kort sikt. Det er et mer rigid system. Svært mange brukere i hjemmetjenesten er veldig skrøpelige. Mange har ikke ressurser til å opptre som kunde på et marked, sier Kirsten Thorsen til Aftenposten. Thorsen er psykologiprofessor og forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Les mer i Aftenposten

Eldre kjenner selv best sitt hjelpebehov

"Hvem skal avgjøre om ei 80-årig dame har et hjelpehov? Hvem vet dette best? Den som selv daglig kjenner den aldrende og skrantende kroppen og dens begrensninger, eller kommunale byråkrater? Eldre mennesker er tenkende mennesker. Og min erfaring at de som oftest har en høy – for ikke å si for høy – terskel for å be om hjelp fra det offentlige", sa Ivar Johansen i bystyret da bystyret behandlet Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansens forslag om et prøveprosjekt i 2 bydeler hvor de eldre over 80 år - som selv mener de har behov - skal få disponere 4 timer hjemmehjelp i måneden, og selv bestemme hjelpens innhold. "Dette er å gi begrepet valgfrihet et reelt innhold. Dette er å ta de eldre på alvor, ved å gi dem makt og innflytelse over sin egen hverdag. Dette er å flytte makt fra det kommunale byråkrati direkte til den enkelte hjelpetrengende," sa Johansen bl.a.

Tjenestevei for alle?

"Byråd for velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo, har i NRK Østlandssendingen refset Madserud sykehjem for ikke å behandle innkomne klager fra pårørende ved sykehjemmet. Dette baserer seg tydeligvis på tidligere innslag i Østlandssendingen om enkeltepisoder ved sykehjemmet. Etter hva vi erfarer har ikke byråden vært i kontakt med verken ledelsen ved sykehjemmet eller administrasjonen i bydel Ullern.

Terskelen for høy for å få sykehjemsplass

Byråd Torger Ødegaard (H) mener det i dag er overskudd på sykehjemsplasser i hovedstaden. "- Betyr det i praksis at alle som er pleietrengende, skal få plass? - Ja, det gjør det. Det er en oppnevnt nemnd som i hvert enkelt tilfelle avgjør hvem som har behov for sykehjemsplass," sa Ødegaard til VG tidligerere i høst. Helse- og sosialombud Petter Holm understreket imidlertid at listen ligger for høyt for hvem som blir tildelt en sykehjemsplass i kommunen: "- Ut ifra de klagene jeg får, er det ting som tyder på at det er altfor strengt å få en plass", sa Holm.