Eldreomsorg

Langerud sykehjem tvangslegger eldre

"Eldre i Oslo er svært godt fornøyd med sykehjemstilbudet. Brukerundersøkelsen som er gjennomført med personlig intervju av 800 beboere og telefonintervju av 1000 pårørende viser svært gode resultater. 87 prosent av beboerne sier de er fornøyd. Byråd for Velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo, er svært fornøyd med de resultatene som denne undersøkelsen viser", het det i en pressemelding fra byrådet 6. desember i fjor.

Eldreomsorg: Informasjonssekretærer ut i krigen

Det er noe ugreit med informasjonsfolk som blir sendt ut i krigen for å forsvare saker og standpunkter de egentlig ikke har mye spisskompetanse på. Slik også med Høyres byrådssekretær Steinar Wulfsberg-Gamre som hevder at TV2s nyhetssendinger har gitt gale opplysninger om Oslos eldreomsorg, skriver Ivar Johansen bl.a. i Nordstrands Blad.

Les mer

Et eldresenter med samme kostnad som 3 sykehjemsplasser

Kostnadene til drift av eldresentre er vesentlig mindre enn til sykehjemsplasser. I Oslo får 35 000 brukere eldresentertilbud for samme sum som prisen på 131 sykehjemsplasser. Eldresenteret er det viktigste forebyggende tiltaket for eldre, skriver Anne Cathrine Seland, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en kronikk i Aftenposten.

Frivillige organisasjoner skvises ut av eldreomsorgen

Frivillige organisasjoner gir opp sykehjemsdrift. I Oslo er antallet halvert på 30 år, og konkurranseutsetting får skylda. Hjelp til hjemmeboende er så detaljregulert at pleierne ikke kan vurdere hva som er viktigst. Det rammer de sykeste eldre, mener Marit Müller-Nilssen i Kirkens Bymisjon.

Les artikkelen: Skvises ut av eldreomsorgen
Les artikkelen: De eldre blir sykere av stoppeklokka

Nedbygging av Oslos hjemmetjenester

Tallenes tale er uomtvistelig, og brukere og ansatte i Oslos eldreomsorg merker konsekvensen daglig: Mens det på landsbasis i perioden 1998-2006 var en netto vekst i antallet brukere av heimebaserte tjenester med 12 pst, var det i Oslo i samme periode en reduksjon på 10 pst.

Eldreomsorg i Oslo får stryk-karakter

Oslo tilbyr sine eldre et langt dårligere pleie- og omsorgstilbud enn landsgjennomsnittet, viser ny forskning. Mangel på alternativer gjør at byens eldre havner for tidlig på sykehjem - og blir værende der. Tilbudet på kommunale pleie- og omsorgsboliger for eldre i hovedstaden er under halvparten av landsgjennomsnittet. Dessuten vurderes hjelpen til gjøremål, som personlig hygiene, mat og mating, tilsyn og praktisk hjelp, ved slike boliger som utilfredsstillende 3-4 ganger så ofte som ved tilsvarende boliger i resten av landet. I tillegg får det medisinske faglige tilsynet dobbelt så ofte utilstrekkelig karakter.

Valgfrihet, eller tilstrekkelig helsehjelp?

Oslo Høyres Erling Lae, Fabian Stang og Michael Tetzschner fronter i Dagbladet 16. juli valgfrihetsdebatten, bl.a. for brukerne av hjemmehjelpstjenesten. ”Å frata noen denne valgfriheten er å redusere kvaliteten på tilbudet og i ytterste konsekvens er det et bidrag til minsket livskvalitet for den eldre,” skriver de.  Ivar Johansen reagerer.

Det som først og fremst er ”et bidrag til minsket livskvalitet for den eldre” er utryggheten om ikke å få hjelp når den tid kommer at skrantende helse gjør at en blir avhengig av bistand for å klare seg. Og ikke minst: tilstrekkelig hjelp. Det er dette som er hovedproblemet i Oslo, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Les artikkelen
Les Bård Folke Fredriksens svar
Les Ivar Johansens svarreplikk