Funksjonshemmede

Oslo: Velferdsflyktninger

Oslo: Velferdsflyktninger

«Er det slik at jeg som en funksjonshemmet innbygger ikke kan fritt flytte innad i egen by, men blir til et gissel i den bydelen hvor jeg har fått vedtaket som gir meg nødvendig helsehjelp og muligheten til et selvstendig liv? Er det slik vi funksjonshemmede skal ha det i Oslo?» Martin har sendt en fortvilet utfordring til helsebyråd Robert Steen.

Martin spør, etter at han i fjor flyttet fra bydel Nordstrand til bydel Gamle Oslo. Han er 100 % ufør etter at han ble påkjørt. Han har hatt 100 % døgnkontinuerlig assistanse (24/7) gjennom BPA-ordningen.  Etter flyttingen måtte Martin søke om nytt vedtak, noe han antok var en ren formalitet for å få videreført det samme livet som før.

Men den gang ei. Etter 3 måneders saksbehandling kom den dramatiske beskjeden fra den nye bydelen: Uten begrunnelse får han 38 timer mindre bistand pr. uke. Og ikke bare det: Vedtaket spesifiserer 10 timer hvilende nattevakt, som betyr at Martin må være sengeliggende 10 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Bydelenes svært ulike holdninger til hva som er tilstrekkelig hjelp er en alvorlig utfordring. Det skaper velferdsflyktninger innad i Oslo ved at sterkt hjelpetrengende må være nøye med hvor de skal bosette seg. Sånne forskjeller kan vi ikke ha.

Dette er opplagt noe helsebyråden og byrådet må finne løsninger på.

Oslo S/Østbanehallen: Utviklingshemmede uønsket?

Rina Wesenbergs utviklingshemmede bror gjorde ikke noen fortred, men opplevde allikevel i dag å bli bortvist av vekterne på Oslo S med beskjed om at han hadde "vært der for lenge." Hun skriver:

"Nokas-vekterne på Oslo S diskriminerer! Jeg er rett og slett forbanna! Så TC (hennes bror) er ute å styrer seg selv: Han var på turistinfoen på Østbanehallen; der elsker han å være; han liker å se igjennom tabeller og ruter. TC har alltid et mål når han er ute og han plager ingen, bortsett fra at han kan virke litt masete når han stiller spørsmål. Poenget med denne posten er at han blir stoppet av Nokas som vil bortvise han fra Turistinfoen fordi de mener han har vært der for lenge. Jeg prøver å forklare dem via telefon at han liker å være der og at han ikke plager noen. Han har til og med lov til å være der.

Etter noen minutter ringer TC igjen og er redd fordi de følger etter han. Jeg får snakke med Nokas igjen og vakten sier nå at de vil bortvise TC fra Østbanehallen. Jeg prøver igjen å si at de ikke har grunnlag for det. Han har like mye rett til å farte rundt som alle andre. Dessuten skal han jo nå videre, sa jeg. «Å gjøre hva da?» spør Nokas. Jeg sa at det har de ikke noe med, men at han skal ta buss trikk, eller bane. Neste spørsmål er «hvor da?» Det nekter jeg rett og slett å svare på fordi det har de ingenting med. Jeg spør videre om de egentlig bare stoppet han fordi TC ser annerledes ut og var ute aleine? De la på.

Dette skjedde fordi TC har en utviklingshemning og var ute aleine, de var nok sikre på at han hadde rømt fra institusjonen eller var farlig fordi han ser litt annerledes ut, TC er ikke farlig. Dette var diskriminering!"

Sånn kan vi ikke ha det!! Les nyhetsoppfølging hos Vårt Oslo.

Hun sendte nedenstående klage til vekterselskapet, som er Nokas/Avarn Security.

Bydeler: Nei til BPA, i stedet bekymringsmelding til barnevernet

Bydeler: Nei til BPA, i stedet bekymringsmelding til barnevernet

Anne er en - av mange - som må nedlegge mye tid og ressurser for å få tilstrekkelig bistand til sitt utviklingshemmede barn. Hun søkte om BPA, men fikk avslag begrunnet i at det var lettere for Anne hvis hennes barn fikk mer avlastning. Bydelen mente å vite at å drifte en BPA-ordning ville bli for krevende for moren. Bydelen understreket at avslaget ikke handlet om penger da hennes barn uansett er en stor utgift for bydelen.Og deres tilbud var en økning i avlastning fra 30 til 50 prosent.  

Annes klage ble sendt fram til Fylkesmannen, men moren fikk ikke medhold. Moren mente avslaget var helt urimelig og sendte fram ny søknad om å få BPA. Bydelen avviste også denne søknaden, og klage ble sendt fram til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga moren medhold i klagen, og Anne har nå 29 timer BPA i uka. Etter 10 måneders fortvilelse og kamp.  

Og det utrolige, som Anne skriver: "I mellomtiden hadde hjemmesituasjonen selvsagt eskalert. Det var kaos hjemme. Dette resulterte i en bekymringsmelding til barnevernet fra de samme som ikke ville gi meg BPA. De kunne bokstavelig talt forhindret dette ved å gitt meg BPA første gang jeg søkte."  

Ingen fra bydelen hadde noen gang vært hjemme hos Anne. Bydelsbarnevernet var helt tydelige på at det ikke forelå noen omsorgssvikt, og bekymringsmeldingen ble henlagt. Men som Anne skriver: "Saken har vært en veldig stor psykisk belastning for meg som mor."  

Moren heter ikke Anne, for som hun skriver: "Jeg ønsker å være anonym. Er jo fortsatt avhengig av hjelp fra bydelen, og ønsker å ha en god tone med dem. Derfor tør jeg ikke snakke høyt om dette."  

La meg legge til: Eksempelet er ikke unikt, heller ikke at bydeler bringer inn bekymringsmelding til barnevernet. Foreldre til funksjonshemmede barn kan nok gi uttrykk for sterk fortvilelse og oppgitthet når de føler at bydelen ikke involverer foreldre og barn i løsningsutformingene. Men dette er ut fra en ekte omsorg for barnet, og det motsatte av omsorgssvikt. Som nærmeste pårørende har de opparbeidet mange års kompetanse på barnet som den ansatte i bydelen kanskje bare har brukt en håndfull timer på. Pårørende sitter på den fremste spisskompetansen.

Det var plass til heile meg i heisen opp til likestillingsministeren

Det var plass til heile meg i heisen opp til likestillingsministeren

"Er personar med funksjonshemming likestilte? Same dag som bioteknologilova blei vedtatt, stemte Stortinget ned eit framlegg frå SV om at FN sin menneskerettskonvensjon om likestilling for personar med funksjonshemming, skulle bli norsk lov.

Eg skal akte meg vel for å påstå nokon samanheng mellom desse lovane. Likestillingsministeren har ansvar for begge felt, både kvinners rett til å bestemme over eigen kropp, og funksjonshemma sin rett til å delta i samfunnet på heilt lik linje med andre. Bioteknologilova blei altså vedteken på tysdag, og den andre har blitt føreslått vedtatt fleire gongar, men blir nedstemt kvar gong.

Myndigheitene meiner at dei skal strekke seg så langt dei kan for å oppfylle denne menneskerettskonvensjonen, men norsk lov står over menneskeretten til likestilling, slik at det ikkje får konsekvensar å bryte han. Det får ikkje konsekvensar når kommunar ikkje tilbyr Brukarstyrt Personleg Assistanse til personar med funksjonshemming. Det får ikkje konsekvensar når skular avviser barn med særskilde behov på grunnlag av manglande kompetanse og økonomi. Det får ikkje konsekvensar når offentlege bygg, for eksempel likestillingsministeren sitt kontor, ikkje er universelt utforma.

Tre gongar har Stortinget stemt ned lovframlegg om å gjere menneskerettskonvensjonen til norsk lov. FN har uttrykt bekymring for at Norge ikkje gjer konvensjonen til norsk lov, men norske politikarar synest det er nok å strekke seg så langt dei kan, uavhengig av kor langt kvar enkelt kommune kan strekke seg. Å kunne strekke seg er elles eit tøyeleg omgrep. Det var i november 2019 at det ikkje var plass til Jan Grue i heisen opp til likestillingsministeren sitt kontor. Eg tenkjer ofte på kor langt dette kontoret kan ha strekt seg for å syte for at personar med funksjonshemming har tilgang. Eg trur ikkje det kan vere særleg langt," skriver Olaug Nilssen i Klassekampen.

Les hele artikkelen nedenfor.

Ledelinjer gir en mer tilgjengelig by

Ledelinjer gir en mer tilgjengelig by

Hvert år arrangerer synshemmedes organisasjoner en aksjonsuke der de fokuserer på et tema som er viktig i synshemmedes hverdag.

I år er temaet ledelinjer og ledende elementer i bygg og uteområder. Ledesystemer (dvs. ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt m.m.) er del av et internasjonalt språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle – også blinde og svaksynte.  Ledelinjer er en eller flere lagte linjer, lagt i lengderetningen, for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer må være både taktilt opphøyde og visuelt godt synlige. Det er viktig å ha fri passasje på begge sider av ledelinjene så synshemmede ikke møter hindringer. Det er særlig viktig å ha ledelinjer over store åpne plasser. Det er alltid viktig å sikre tilstrekkelig belysning, slik at ledelinjer blir godt synlige. Motlys må unngås – dette er spesielt viktig ved faremomenter, som eksempelvis trapper.

Disse bidrar til at alle, inkludert blinde og svaksynte, finner svar på disse essensielle spørsmålene, hvor er jeg, hvor skal jeg eller hvordan kommer jeg dit?

Dette er et viktig fokus, og jeg støtter deres aksjon.

Har du eksempler på torg, åpne plasser, inngangspartier eller andre steder i Oslo hvor det burde vært ledelinje eller et ledefelt? Da bør du sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

BPA i Oslo - Grunn til bekymring?

BPA i Oslo - Grunn til bekymring?

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en lovfestet rettighet du har som funksjonshemmet med assistansebehov. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Jeg får mange henvendelser fra funksjonshemmede som er i «konflikt» med bydelen ved at bydelen sier nei til BPA-ordning, eller et bydelen – etter den funksjonshemmedes mening  - gir for få timer. Når jeg går inn i konkrete saker forstår jeg godt fortvilelsen.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i dette, og bydelsdirektøren har i et notat til bydelsutvalget besvart en rekke spørsmål.

De fakta og svar som framgår av notatet gjør at jeg fortsatt sitter igjen med mange spørsmål.

Bydelsutvalget skriver at de «er bekymret for lav tillit mellom de som har behov for BPA-tjenester» og bydelsdirektøren mener dette «kan handle om ulike oppfatninger om hva en tjeneste skal inneholde.»  Og bydelen sier: «Leverandører og interesseorganisasjoner gir store forventninger til omfanget på et vedtak om BPA.» Og ikke minst: «Bydelen har erfaringer med at noen deler av spesialisthelsetjenesten presenterer et tjenestetilbud langt over det bydelen er lovpålagt å innvilge.»

En test på om bydelen har en praksis i tråd med lovens krav er klagebehandlingen hos Fylkesmannen. Bydelsforvaltning Gamle Oslo kan fortelle at de i perioden 2017 – 2019 sendte fram 24 klagesaker til Fylkesmannen vedrørende BPA. Hele 11 av sakene ble omgjort av Fylkesmannen til BPA-søkerens gunst. Dette er en høy omgjøringsprosent.

Hva er folks erfaringer vedrørende dette i bydel Gamle Oslo? Og ikke minst: Hvilke erfaringer har folk i andre bydeler?

På veien for havarerte rullestolbrukere

På veien for havarerte rullestolbrukere

"Flatt dekk på rullestolen? I Oslo rykker en egen servicebil ut til hjelpemiddelbrukere som står fast.

I åtte år har Finn Petter Pedersen og Geir Lindgaard delt arbeidsplass: en varebil full av rullestoldekk, redskap og deler. Hele dagen ruller de to rundt i Oslos gater, fra oppdrag til oppdrag, for å få havarerte rullestolbrukere på hjula igjen.

– Bare nå i januar hadde vi 126 ulike oppdrag. Egentlig er det helt på grensen til hva vi klarer å få unna, forteller Pedersen og Lindgaard, som hele tiden prøver å legge opp logistikk og reiserute slik at de skal rekke å hjelpe flest mulig med kortest mulig ventetid. – Når folk ringer, er det viktig for oss å få dem i gang igjen så fort vi kan, understreker de to.

Lindgaard og Pedersen forteller om et nylig oppdrag der de måtte bistå en skolegutt med å reparere fotbrettet på rullestolen. Uten brettet ville han ikke kommet seg på skolen den dagen. Men slik gikk det ikke; fotbrettet ble reparert på stedet. – Han ble litt skuffet, for han hadde trodd at han skulle få en fridag fra skolen, ler de."

Nok en bra artikkel i Handikapnytt, og et flott tilbud fra Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune. Les hele artikkelen på link-en.

Oslo: Nyoppnevning av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Oslo: Nyoppnevning av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Etter at Oslo kommune i praksis siden nyttår har vært uten et operativt Råd for personer med funksjonsnedsettelser på bynivå skal bystyret vedta nytt reglement og velge personer.

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal Oslo ha råd for personer med funksjonsnedsettelser.Oslo kommune opprettet sitt første brukerråd for funksjonshemmede på begynnelsen av 1980-tallet.

I henhold til den nye kommuneloven, trådte bestemmelsen om råd for personer med funksjonsnedsettelser i kraft fra og med det konstituerende møtet i bystyret, ved oppstart av valgperioden 2019 –2023. Som følge av endringer i ny kommunelov og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom, er det nødvendig med fastsettelse av nytt reglement for rådet. Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet har utarbeidet en ny veileder til forskriften, som også gir nye føringer for rådets organisering av sitt arbeid.

Det er to viktige endringer som vil få konsekvenser for rådets arbeid: Rådet skal selv velge sin leder og nestleder og skal ikke ha arbeidsutvalg eller faste underutvalg.

Byrådet har sendt forslag fram til bystyret, som skal behandle dette i et av sine første møter. Byrådet har fremmet forslag på deltakere fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Utpeking av fem politikere, med varamedlemmer, skjer i bystyret.

Sanaa (2) får nei fra bydelen

Sanaa (2) får nei fra bydelen

Som det står på første side i Dagavisen i dag: "Sanaa må holdes under oppsikt døgnet rundt, ellers kan hun bli kvalt. Derfor anbefalte sykehuset BPA-assistanse døgnet rundt. Men bydelen gir bare halvparten av hjelpa."

Og redaktør Bente R. Gravklev skriver i en kommentarartikkel: "Du tror kanskje du vil få den hjelpen du trebger, hvis livet snus på hodet? Tro om igjen. Mens Sanaa (2) trenger hjelp venter vi på en offentlig utredning." - Selv om vi ser hvordan en kommunal helse- og omsorgstjeneste forholder seg i mange av disse sakene, så er denne saken helt i særklasse. Jeg vil kalle det nærmest grotesk, sier Norsk Pasientforenings Tove Hanche-Olsen. Hun sier kjerneproblemet i alle denne typen saker er at bydelen, med loven i hånd, selv definerer hva som er forsvarlig hjelp.

For noen uker siden skrev jeg om Deeqa sin 2 år gamle datter. Datteren er født med lymfatisk misdannelse som er lokalisert rundt halsen. Øvre luftveiene er blokkert, ikke helt, men munngulvet er blokkert av medfødt hevelse. Hun har trakeostomi og knapp.

Familien søkte 24/7-hjelp fra bydelen ved Brukerstyrt personlig assistent (BPA) før de ble utskrevet av sykehuset. Den faglige spissekompetanse på Ullevål var tydelig på at 24/7-hjelp er viktig for barnets forsvarlighet. Familien har også 2 andre barn som begge går i barnehage.

Bydel Gamle Oslo ga i utgangspunktet et akseptabelt - men ikke tilstrekkelig - tilbud, for senere å skjære dramatisk i dette. Bydelen innser at barnet må ha fullt våkent tilsyn om natta, fordi det kan oppstå en livstruende situasjon. Men nå ønsker bydelen, mot alle faglige råd, å påtvinge familien at barnet bør gå i ordinær barnehage.

I Oslo kommunes kontrollutvalg ser vi at vi er nødt til å se nærmere på bydelenes praktisering av BPA-ordningen, og det skal startes et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner

Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner

Velferdsflyktninger: Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner. Hun flytter til nabobydelen i håp om å få nok assistanse til å leve et selvstendig liv.

Det er to år siden Bergljot Gjelsvik falt ned en trapp på jobb og fikk en ryggmargsskade. Mesteparten av tiden har hun bodd på Ullern helsehus, der mange av pasientene har demens.Men nå er det slutt. – Jeg kjenner en lengsel etter å komme til et hjem, sier hun til NRK Dokumentar.

NRK skriver: "Bergljot har lenge kjempet en kamp for å kunne bo for seg selv og komme tilbake i jobb som psykolog og forsker. Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven har funksjonshemmede rett til et fritt og uavhengig liv. Nøkkelen til dette er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), en assistent som tar seg av praktiske oppgaver og gjør det mulig for personen å jobbe, delta i fritidsaktiviteter og være med venner og familie.

Men Bydel Frogner har ikke klart å gi Bergljot et tilbud om BPA som hennes behandlere mener er forsvarlig. Nå gir hun opp og «flykter» til Bydel St. Hanshaugen. Bergljot undersøkte hvilke erfaringer andre med behov for tilrettelegging har hatt i Oslo. – Da pekte Bydel St. Hanshaugen seg ut som en bedre bydel. Selv om BPA er en lovfestet rettighet, er det klare forskjeller fra kommune til kommune og mellom bydeler på hvor mange som får tildelt slik assistanse og antall timer per uke," skriver NRK Dokumentar.

Og sånn kan vi ikke ha det. Det er derfor viktig at vi Oslo kommunes kontrollutvalgs siste møte vedtok at vi skulle foreta en forvaltningsrevisjon av kommunenes praktisering av BPA-ordningen.

Oslos kontrollutvalg: Gjennomgang av BPA-ordningen

Oslos kontrollutvalg: Gjennomgang av BPA-ordningen

I Kontrollutvalget i Oslo kommune antar jeg at vi vil vedta å foreta en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens praktisering når det gjelder  tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistent. Som det heter i saksframlegget:

"BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med behov for bistand i dagliglivet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Det er risiko for ulike vurderinger i tjenesteutmåling og innvilgelse av tilbud som medfører manglende likeverdig tjenestetilbud. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning hvor flere melder om ulikhet i utmålingen av tjenestetilbudet og ulik praksis med hensyn til klagebehandling, herunder omgjøring etter fylkesmannens behandling.

Bydelene har ansvar for å vurdere søknader om, fatte vedtak og tildele BPA. Ifølge tall fra SSB hadde 495 personer BPA i Oslo kommune per 31.desember 2018. Antallet personer med BPA har økt hvert år siden 2010. Det er brukervalg knyttet til ordningen. Oslo kommune har inngått avtale med 15 private leverandører. Flertallet av brukerne i Oslo kommune hadde assistenter fra private leverandører. Velferdsetaten har ansvaret for anskaffelse av og oppfølging av tjenestekonsesjonsavtale om BPA. Bydelene har ansvaret for at tjenester de har tildelt er forsvarlige.

En kartlegging gjennomført av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i 2018 viste at nesten alle bydelene som hadde besvart kartleggingen, hadde mottatt flere klager fra brukerne på ulike sider av BPA-ordningen og vedtakene."

Problemstillingen er tenkt å avklare om bydelenes praksis knyttet til tildeling og oppfølging av vedtak om BPA tilfredsstillende? Det kan være aktuelt å undersøke::

- status i tildelte timer; herunder hva inngår i begrunnelsene for utmålingen

- organisering og søknadsbehandling, herunder likebehandling på tvers av bydelene

- klagebehandling og praksis knyttet til omgjøring av vedtak, herunder etter behandling av fylkesmannen

- oppfølging av tjenesteytelsen, herunder også private leverandørers tjenesteytelse

- brukernes erfaringer

Enkelte aspekter vil besvares gjennom en breddeundersøkelse i alle bydelene, mens andre vil besvares gjennom dybdeundersøkelse i en bydel, herunder eventuelt private leverandører som blir benyttet i bydelen. Det kan også bli aktuelt å beskrive Velferdsetatens oppfølging av private leverandører av BPA.

Jeg synes dette ser bra ut, men tar gjerne i mot innspill, kommentarer og forslag.