Funksjonshemmede

TT: Bekymring for samkjøring for psykisk utviklingshemmede

TT: Bekymring for samkjøring for psykisk utviklingshemmedeEystein, far til en psykisk utviklingshemmet barn, har sendt meg en bekymringsmelding om den planlagte samkjøring i TT-tjenesten fra nyttår. Som han skriver: "Min bekymring gjelder først og fremst utviklingshemmede og da særlig de som har problemer med ikke stabile og oversiktelige rutiner. Mange av disse er helt avhengig av faste rutiner og stabilt personell å forholde seg til. Transport fra A til B er derfor ikke en enkel mekanisk operasjon, men en del av et totaltilbud hvor brukerens situasjon og mentale dagsform må inngå som en ufravikelig rammebetingelse for den som skal utøve tjenesten."

Jeg har igjen reist spørsmål om saken overfor Byrådet, og bedt dem besvare Eysteins avsluttende spørsmål om rask evaluering etter få uker, og mulighet for spesialløsninger for brukere som etter samkjøringsopplegget viser avvik fra tidligere daglige rutiner, f. eks ved økt fravær fra dagtilbud/sysselsetting eller ved endring i bruk av tvang.

Sviktende transport for funksjonshemmede skolebarn

Sviktende transport for funksjonshemmede skolebarnLise, bosatt på Sinsen, skriver bl.a. til meg;

"Jeg er mor til en 9 år gammel gutt, som har store ressurser, men også store helseproblemer og funksjonsnedsettelser, og dermed konsentrasjons- og lærevansker. Koordinering og oppfølging av tiltakene rundt barna, ikke minst det å sørge for at tilrettelagt opplæring faktisk blir en realitet, er et stort arbeid. I denne situasjonen - og dersom foreldrene (les: mor) skal ha noen slags mulighet til å bli værende i arbeidslivet, er det helt nødvendig at logistikken fungerer sånn nogenlunde. Når Oslo taxi, som på oppdrag fra Oslo kommune står for all skoletransport i kommunen, ikke klarer å levere punktlig og trygg transport av barna til og fra skolen  - da går det for alvor over styr i hverdagen.

Nylig fikk jeg en beskjed på min mobilsvar om endret henting for gutten min, med virkning fra morgenen etter: Oslo taxi krever at en 9 år gammel gutt med funksjonsnedsettelser og lærevansker skal taes opp en time før om morgenen for å kjøre bil fra kl 07.15 til kl. 08.30 da skolen begynner (turen tar 20 min). Uverdig for ethvert barn, og for barn som allerede har lærevansker, er det grotesk, med tanke på alle de ressursene vi og skolen bruker for å få til et god og lærerik skoledag.

Hver eneste uke skjer store forsinkelser og feil. Barn blir sågar levert til feil adresse på annen kant av byen og forlatt av sjåføren! Må vi vente på en tragedie før det blir tatt tak i dette?"

Jeg tok saken opp med Byrådet, som svarte som under. Ta gjerne kontakt om du har andre erfaringer eller innspill.

TT: Bekymring for samkjøring fra nyttår

TT: Bekymring for samkjøring fra nyttårFra 1. januar blir det større grad av samkjøring i TT-tjenesten, og jeg har bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1) Hvordan blir funksjonshemmede arbeidstakere som ikke kan kjøre spesialbil behandlet? Hvordan skal dette meldes inn? Hvilket selskap skal denne gruppen kjøre med?

2) Skal funksjonshemmede arbeidstakere som har førerhund kjøre spesialbil? Må da andre arbeidstakere melde fra om de har allergi eller ikke? Hvor mange førerhunder kan man påregne at skal samkjøre i spesialbil?

3) Mange arbeidstakere har fleksibel arbeidstid - så også funksjonshemmede. Hvordan skal arbeidstakere som idag har kunnet reise til og fra jobb tilpasset den jobben de utfører forholde seg fra 1.1.11? Må arbeidsgivere påregne mindre fleksibilitet? 

 

En viktig TT-forbedring

En viktig TT-forbedringPå mitt initiativ vedtok bystyret i  2007 at funksjonshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær kollektivtrafikk, TT-brukerne, bør ha samme mulighet til å velge taxi-selskap som alle oss andre.

Nå er dette under realisering: Fra neste år kan drosjekunder med TT-kort selv velge hvilke drosjeselskap de vil reise med. Kommunen har gitt konsesjon til 6 drosjeselskaper.

Jeg reiste saken den gang med bakgrunn i mange henvendelser fra TT-brukere og funksjonshemmedes organisasjoner. Saken har fått en veldig god løsning, og den viser at det nytter: kloke innspill fra brukerne til oss folkevalgte gir grunnlag for politiske initiativ, og senere vedtak, som kan gjøre hverdagen noe lettere for mange i denne byen.

Les hos NRK Østlandssendingen
Les info fra etaten
Les fra bystyrebehandlingen i 2007

Utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vil

Utviklingshemmede har rett til å bo hvor de vilKlokt initiativ fra Audun Lysbakken i Dagbladet i dag:

Inkluderingsministeren kommer med en kalddusj til kommuner som truer og presser utviklingshemmede til å bo der kommunen selv vil. Statsråden er alvorlig bekymret over stadig å høre om utviklingshemmede som tvangsflyttes eller nektes å flytte dit de vil, og har bedt Helsedepartementet kartlegge omfanget av problemet.

- Utviklingshemmede har den samme retten som andre til å bo hvor de vil, selv om de er avhengige av et tjenestetilbud som er mer omfattende enn for andre. Det er utgangspunktet og selve intensjonen i lovverket. Jeg er veldig opptatt av at dette skal etterleves i praksis rundt om i Norge, sier Lysbakken. 

I Oslo har vi som kjent hatt flere tilfeller av tvangsflytting som følge av anbud og konkurranseutsetting.

Les mer her

Har psykisk utviklingshemmede mindre behov for sosial kontakt ved passering 67 år?

Har psykisk utviklingshemmede mindre behov for sosial kontakt etter 67 år?Bydel Vestre Aker mener en psykisk utviklingshemmet kvinne som bor i en kommunalt bofelleskap i bydelen bør få begrenset sin bevegelsesfrihet fordi hun passerer 67 år. Eller rett nok; bystyreflertallet mener TT-tjenesten skal være slik. Som en pårørende til kvinnen spør: Er det meningen at noen psykisk utviklingshemmede skal bli nødt til å sitte hjemme uten mulighet til å være med på aktiviteter fordi de er eldre? Denne gruppa har ofte hele livet behov for spesielle tilbud for å fungere i hverdagen.

Dette er uklok politikk.

Kapellveien og Nordre Asen reduserer tilbudet til utviklingshemmede

Kapellvein reduserer tilbudet til utviklingshemmede"Tilbudet til barn med utviklingshemning, autisme, Asperger syndrom og spesifikke språkvansker i Oslo er i ferd med å bli rasert. Det ligger an til at Kapellveien Habiliteringssenter og Nordre Aaasen bo- og habiliteringssenter får et kutt på 25 %  neste år. Dette betyr en alvorlig forringelse av tilbudet til familier med store behov. Først og fremst i Stovner, Grorud og Alna, men også i resten av Oslo. Kan vi sitte stille og se på dette? Selvfølgelig kan vi ikke det", skriver Cato Brunvand Ellingsen på sin blogg.

Og han fortsetter: "Kapellveien habiliteringssenter har i mange år vært et av de viktigste vernepleiefaglige miljøene i Norge. De har gitt et tilbud som ikke finnes andre steder. I tillegg til vanlige ambulante tjenester i barnehager og skoler, gir de tjenester som innebærer både innleggelse på døgn og dagtilbud, samt tett oppfølging av foreldre, støttepedagoger og andre nærpersoner. Meg bekjent, et unikt tilbud i Norge. De har brukt lang tid på å bygge opp et av de mest kompetente miljøene i Norge, særlig knyttet til behandling og habilitering av barn med autisme, språkvansker og utviklingshemning med store atferdsproblemer. Ahus vil slik det ser ut nå ikke tilby tilsvarende tjenester som Kapellveien gir."

Nanna spør: "Er det noe jeg gjøre for å endre disse forslagene? Går det an å være lobbyist, og hvordan gjør man det?". Og mitt svar er: "Dette gjelder jo beslutninger innenfor Helse Sør-Øst, og derfor Staten. Du kan påvirke styrene for disse, og i og med at de aktuelle bydelene jo er, eller skal,  overflyttes til A-hus, er det nok styret for A-hus som er riktig adressat. 

Men så kan du jo ta kontakt med helsepolitikere på Stortinget og den politiske ledelse i helsedepartementet 
Og naturligvis: du kan bruke media, enten skrive selv eller få en journalist til å lage noe.

Les mer på Cato Brunvand Ellingsens blogg
Les en orientering fra Stiftelsen Nordre Aasen (Word)

Hvordan gi unge uføre et verdig liv?

Jeg har fått et klokt spørsmål fra Anita, ung og varig ufør. Hun spør bl.a.:

"Jeg lurer litt på  hvilke tanker partiet har for å lette situasjonen det er å bo som ung, aleneboende funksjonshemmed - men ikke en som trenger hjemmespleiebesøk fordi en er syk på en annen måte enn hjemmesykepleien kan bistå med. Vi som lever på en svært liten 'pensjon'. Så liten at søsken i voksen alder kommer med kommentarer om at det er 'pinlig' at jeg ikke har råd til å spleise på og gå ut på restaurant ifb feiring av gammel mor. Og vi med absolutt fravær av å tjene seg opp pensjonspoeng - har et økonomisk håp. Vi er utelukket fra noen  å dele matpakken med, og for de fleste er pc'n det sosiale liv en lever."

Skulle jeg gitt et foreløpig svar, ville jeg sagt:

1.  At vi jobber med endringer i uføresystemet.
2.  At SV er spesielt opptatt av unge uføre (nettopp av de grunnene Anita beskriver)
3.  At vi jobber for å sikre anstendige ytelser videre
4.  At SVs landsstyre vedtok vår politikk på dette i helgen
5. Videre har vi jo utvidet bostøtten med 50 000 mottakere (selv om det streves en del med å få alle som bør være i ordningen inn i den)

Men jeg spør videre til mine mange bloggbesøkende: Hva tenker og tror dere er de viktigste tiltakene for unge og varig uføre?

Les Anitas henvendelse under.

Min bror er for dyr for kommunen

"Min bror er for dyr for kommunenMin bror er svært syk, men tross advarsler fra legehold tvinges han til å flytte fra sitt hjem. Som ressurskrevende multifunksjonshemmet er han for dyr for Oslo kommune.

Så syk som han er, frykter vi det verste ved en ny flytting. Pleiernes rapporter understreker hans behov for kontinuitet. Fastlegen som besøker ham ukentlig, advarer mot at han kan bli skadelidende i flere år om han flyttes. I sakens anledning innhentet vi også uttalelser fra landets ledende fagekspertise fra Sunnaas sykehus, som sier han kan bli «svært skadelidende» av et slikt miljøskifte,"  skriver Dag Ljosland.

Tilbake til institusjonene?

Tilbake til institusjonene?Er det sant, det som står i de politiske partienes programmer og i deres formuleringer om ideologi og grunnleggende prinsipper? Da bør partirepresentantene avvise planer om samlokalisering av 48 omsorgsboliger i Bydel Sagene når saken behandles i bystyret.

Oslo kommune har i strid med nasjonale føringer, reetablert institusjonsomsorgen. Personer med utviklingsnedsettelse, psykiske lidelser og rusproblemer samles under samme tak. Dette tilsløres ved å kalle prosjektene ”samlokaliserte” boliger en fritt velger. Nærmere usannhet kommer man ikke når det er kun ett alternativt å velge mellom, skriver Angelique Tangen blant annet.

Brukervalg for BPA

Brukervalg for BPAByrådet foreslår overfor bystyret at brukerne av brukerstyrt personlig assistanse-ordningen selv skal få bestemme hvem som skal være leverandør av tjenesten.

Som Byrådet skriver: "Byrådet vurderer det slik at brukere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gis reell rett til å velge hvem som skal utføre tjenesten, for på den måten å få innflytelse over tjenestens kvalitet. Brukervalg vil sikre brukernes valgmulighet. Det vil også innebære likebehandling av brukerne, uansett hvilken bydel de bor i."

Dette er vel et rimelig forslag? Er det spesielle forhold bystyret bør være oppmerksom på når saken blir behandlet?

Men så vil jeg vil undre meg på om anbudsregimet er forenlig med brukervalg og brukerstyring. Sist ute var bydel Alna som tirsdag utlyste "begrenset anbudskonkurranse for kjøp av brukerstyrt personlig assistent."

Les Byrådets forslag