Funksjonshemmede

Handlingsplan for funksjonshemmede: Mange kokker og lite penger til råvarer?

Handlingsplan for funksjonshemmede: Mange kokker og lite penger til råvarer?Byrådet i Oslo vil gjerne likestille funksjonshemmede – så lenge det ikke koster noe. - Ansvarsfraskrivelse, kaller Osloombud Ivar Johansen, byrådets handlingsplan for funksjonshemmede. Nå oppfordres alle berørte til å si sin mening før den behandles av bystyret. Byrådssaken omfatter alt fra bolig, transport, arbeid og rehabilitering, til tiltak på det individuelle plan. Målet er at borgere med funksjonsnedsettelser skal få muligheter for å leve et selvstendig og likestilt liv i Oslo kommune.  Byrådet kaller handlingsplanen et strategidokument som skal gi en ramme for hvordan hver enkelt bydel eller virksomhet skal lage planer tilpasset tjenestemottakernes behov og erfaringer.
- Dette er et uforpliktende dokument, preget av ord, ord, ord, sier Ivar Johansen til Magasinet Selvsagt.

Les artikkelen

Oslos IKT-løsninger utestenger synshemmede

Jeg har hatt et møte med Synshemmede Akademikeres Forening. De er opptatt av hvordan Oslo kommune kan rekruttere og inkludere funksjonshemmede arbeidstakere. Foranlediget av dette har jeg sendt fram spørsmål byrådet bes besvare overfor bystyrets finanskomite.

Hvilke tiltak/endringer av rutiner og regelverk mener Byrådet er aktuelle for å sikre ivaretakelse av aktivitetsplikten som følger av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 3?

Oslo kommunes bruk av terminalservere utestenger synshemmedes IKT-tilgang. Er Byrådet enig i målet om universelle IKT-løsninger, og vil Byrådet i så fall implementere de mål/tiltak som foreningen anbefaler? Les flere av spørsmålene under "Les  mer".

Les innspillene fra foreningen her

Handlingsplan for funksjonshemmede, tom for handlinger

Handlingsplan for funksjonshemmede, tom for handlinger"Handlinger" er for meg konkrete. Og på samme måte må en handlingsplan være konkret: på tiltak, prioriteringer og gjennomføringstidspunkt. Byrådet i Oslo ser annerledes på dette. I april i fjor vedtok bystyret at "Bystyret ber byrådet i løpet av 2008 både legge fram et revidert og videreført utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonshemminger og sak om universell utforming. Handlingsplanen for mennesker med funksjonshemninger revideres heretter hvert annet år. Berørte organisasjoner og virksomheter inviteres til å delta i planarbeidet."

Nå foreligger resultatet, og som byrådet skriver: "Planen inneholder ikke konkrete tiltak". Dermed blir dette et uforpliktende dokument, preget av ord, ord, ord. Det vil overraske meg om bystyret vil akseptere dette. Funksjonshemmede og deres organisasjoner bør si tydelig fra overfor bystyret om hvordan de ser på forslaget.

Les "handlingsplanen"

Igjen omlegging for TT-tjenesten

Igjen omlegging for TT-tjenestenFor mange år siden jobbet jeg som miljøarbeider ved et behandlingshjem for psykotiske barn. Det har lært meg at for mange tar det måneder å bygge opp et tillitsfullt til medmennesker, og mange er svært sårbare for selv de minste endringer i hverdagen. Stabilitet er da helt grunnleggende. Dersom kvalitet derfor er det viktigste, og viktigere enn om en kan spare noen kroner, kan byens politiske ledelse (Høyre og Fr.P) vektlegge stabilitet framfor å spare noen få kroner.

Men de funksjonshemmede som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk og er avhengig av TT-transport skal stadig oppleve nye driftsoperatører (med de overgangsproblemer det skaper), og nye sjåfører. Etter en anbudsrunde har Go'e Bussa tapt anbudet og Oslo Taxi overtar hele avtalen fra 1. januar 2009. På en 1-årskontrakt: neste nyttår kan det bli ny driftsoperatør og nye sjåfører. På mitt initiativ har bystyret vedtatt både evaluering og en mulig omlegging av TT-tjenesten, men i påvente av denne ville jeg sett det som naturlig at nåværende driftsavtaler hadde blitt forlenget ytterligere et år, - om kvalitet og brukerhensyn hadde stått i sentrum.

Les mer hos Helse- og velferdsetaten

Bystyreflertallet sviktet de med nedsatt funksjonsevne

Bystyreflertallet sviktet de med nedsatt funksjonsevneBystyreflertallet svikter når det gjelder målsettingen om også å gi personer med nedsatt funksjonsevne en plass hos Oslo kommune som arbeidsgiver. Jeg foreslo for bystyret en målsetting om at 5 % av alle nytilsatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne (og fikk støtte fra Ap. og Rødt), men det borgerlige bystyreflertallet (Høyre, Fr.P, Venstre og Kristelig Folkeparti) mente det holdt med en passe diffuse og uforpliktende formulering om "å tilsette langt flere med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmede og arbeid: Bystyreflertallet svikter

Funksjonshemmede og arbeid: Bystyreflertallet svikterAlle politikere snakker i vakre ordelag om betydningen av et inkluderende arbeidsliv og at det er viktig å sikre at flere med nedsatt funksjonsevne tilbys arbeid. Slik også i Oslo bystyre. Men når det kommer til konkrete tiltak svikter flertallet. Etter krystallklare anbefalinger fra Rådet for funksjonshemmede fremmet jeg i gårsdagens møte i bystyrets finanskomite et forslag i 5 punkter som kunne gjort at kommunen beveget seg over fra teori til praksis, herunder en målsetting om at 5 % av alle nytilsatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne. Men flertallspartiene Høyre, Fr.P. og Venstre sviktet. Det eneste komiteen enstemmig kunne samle seg om var Høyres diffuse forslag om at kommunens virksomheter skal arbeide systematisk med å nå målet om å tilsette langt flere med nedsatt funksjonsevne. Saken avgjøres i bystyret 17. desember, så flertallet har fortsatt mulighet til å snu.

Funksjonshemmede i arbeid: Målene må skjerpes

Funksjonshemmede i arbeid: Målene må skjerpesDessverre er det ikke slik at Oslo bystyre har satt som mål at 5 % av alle nytilsatte skal være personer med nedsatt funksjonshemning, men resultatene er allikevel så dårlig at når bystyret med det første igjen skal behandle spørsmålet er jeg nødt til å foreslå at målene skjerpes: resultatene er altfor dårlige. Les hva Rådet for funksjonshemmede mener om saken.

Bevegelse i ULOBA-forhandlingene

Det er nå viktig å få orden på Oslo kommunes avtale med ULOBA, og dermed de som har personlig assistent-ordning. Det er nå bevegelse i forhandlingene, og her et notat fra byrådet på spørsmål fra Marianne Borgen (SV).

Les mer (pdf)

Byrådet: Svake ambisjoner på inkluderende arbeidsliv

Byrådet: Svake ambisjoner på inkluderende arbeidslivPå mitt initiativ vedtok bystyret allerede i 2005 at "Byrådet fremmer sak for bystyret om ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne med fastsettelse av Oslo kommunes egne mål og hvordan disse skal nås, i tråd med anbefalingene fra regjeringen og intensjonene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv", samt at "Byrådet utarbeider en tiltaksplan slik at nåværende kommunalt ansatte med nedsatt funksjonsevne får tilrettelagt arbeidssituasjonen slik at de forblir i arbeidslivet."

Byrådet har hatt 2,5 år på å utarbeide saken, og nå foreligger den. Jeg synes det er et relativt slapt dokument. Dersom Byrådet ikke har et større ambisjonsnivå skjønner jeg godt hvorfor Oslo kommune til nå har kommet så kort på dette saksfeltet. Bystyrets finanskomite skal nå behandle saken, og innstille overfor bystyret. Jeg ber fleste mulig, enten det er brukere, fagfolk eller interesseorganisasjoner om å komme med innspill.

Les byrådsaken
Skriv til finanskomiteen
Be om deputasjon

Nøkkelen til arbeidslivet?

Arbeidsmarkedet skriker etter flere hender. Men stadig flere faller utenfor arbeidslivet. I 2008 har Norge 300 000 uføre trygdede, og til enhver tid 150 000 sykemeldte. Også andre land sliter med tilsvarende høye tall, og ingen har løsning på problemet. Myndighetene har satt i gang tre program for å få disse tilbake i jobb. Er det realistisk, spør forskere. Om IA-avtalen sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse: – Etter min mening burde den ha skiftet navn til «avtalen for oss som allerede er innenfor arbeidslivet». Avtalen åpner faktisk ikke døra og lar andre komme inn i varmen.

Les mer i bladet Gemini (se fra side 30 t.o.m.  side 37