Funksjonshemmede

Kommunen må ansatte flere personer med nedsatt funksjonsevne

I et privat forslag fra SVs Marianne Borgen og Ivar Johansen inviterer de bystyret til å handle for å få ansatt flere personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Oslo kommune bør som en av landets største arbeidsgivere være aktive og legge til rette for at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får muligheten til å fortsette å være yrkesaktive, heter det i det private forslaget. Tall fra SSB viser at kun halvparten av alle med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. Gjennom forslaget har SV satt tema på den politiske dagsorden.

Ivar Johansens metode

"Folkevalgte skal ikke snike i barnehagekøen og skjerme seg med hemmelig telefonnummer. De skal være tilgjengelige ombud for folket som har valgt dem." Det mener bystyrerepresentant, og dermed Osloombud, Ivar Johansen.

"Vi har et utmerket vedtak i Oslos bystyre om tilgjengelighet og bredden på fortau, men se hva som skjer. Nå settes det opp reklametårn som spiser halve fortauet, bare fordi man kan få inn noen kroner på det. Penger går altså foran tilgjengelighet", sier Ivar Johansen bl.a. i et lengere portrettintervju i tidsskriftet Handikapnytt, utgitt av Norges Handikapforbund.

Les portrettintervjuet i Handikapnytt (pdf-dokument)

Ta ansvar for TT-tjenesten

Konkurranseutsettingen gjør at de funksjonshemmede er prisgitt en privat monopolist. Høyrebyrådet i Oslo sitter rolig og ser på krisetilstandene. Her er ingen kriseaktivitet som tilsier at de vil bidra til å øke de funksjonshemmedes valgfrihet. Mange av oss hevder at konkurranseutsetting og privatisering kan resultere i dårligere tjenestetilbud og ansvarsfraskrivelse. Og det er nettopp det som skjer: Kommunen skylder på Falken, og Falken skylder på kommunen, skriver Ivar Johansen.

Reisegaranti også for TT-transport?

For vanlige kollektivreisende med Oslo Sporveier er det innført en reisegaranti, hvor trafikanten får dekket kostnad til drosje dersom han/hun pga. forsinkelser kommer mer enn 20 minutter for sent til bestemmelsesstedet.  Det viser at når Sporveien - gjennom ruteplanen - har garantert at det skal gå en T-bane på et bestemt klokkeslett, så tar Sporveien i forhold til sine kunder konsekvensen av at de ikke kan overholde sin del av avtalen. All ære til Sporveien for det.


Men enkelte i denne byen er så funksjonshemmet at de ikke kan nyttiggjøre seg T-bane eller buss, og for disse - i all hovedsak rullestolsbrukere er det etablert en spesialtransportordning. Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT. Men her eksisterer det ingen reisegaranti, uansett hvor lenge rullestolsbrukeren må vente, sier Ivar Johansen i Aftenposten.

Bystyret må lytte til bydelene

Byrådet har invitert bystyret til å vedta at
- ca. 16.000 av dagens brukere av TT-tjenesten (alle over 67 år) ikke lenger skal omfattes av ordningen
- som en overgangsordning skal disse få 25 fritidsreiser neste år, - mot ubegrenset i dag
- deretter skal ansvaret for transporttilbud til disse brukerne overføres til bydelene
- og budsjettmessig kutter byrådet de økonomiske driftsrammene med 100 millioner

men de nekter å spørre hva bydelene selv mener om forslaget, skriver Ivar Johansen.

TT: Uvitenhet og fordommer

Bystyreflertallets kutt i TT-tjenesten har resultert i en dramatisk forverring av livsstandarden for svært mange. Nærmere 10.000 eldre forflytningshemmede skal få kutt i sitt TT-tilbud. Vedtaket viser at bystyreflertallet ikke forstår konsekvensene av sosial isolasjon.

TT-ordningen skal sikre alternativ transport til personer med forflytningshemming som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær kollektivtransport. Forflytningshemmede skal – som oss andre – ha mulighet til å delta i alminnelig aktivitet; få utdanning, delta i yrkeslivet, komme seg til butikken, organisasjonsliv, gå i teater, besøke venner og annen fritidsaktivitet, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

TT-transport til bekymring

TT-ordningen skal sikre alternativ transport til personer med forflytningshemning som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær kollektivtransport. Hvordan ville du ha opplevd en situasjon der alle behov og gjøremål utenfor boligen måtte ordnes gjennom halvannen drosjereise tur-retur per uke? spurte Norges Blindeforbund i et bekymringsbrev til alle medlemmene av Oslo bystyre. Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) svarte i Dagsavisen 19. januar.

Konkurranseutsetting skviser TT-brukerne

I Oslo vil et godt eksempel på konkurranseutsetting være Transporttjenesten for funksjonshemmede. Ved jevne mellomrom utsettes denne tjenesten for anbud, og som bl.a. kan ha som konsekvens at funksjonshemmede med jevne mellomrom må venne seg til en ny transportør, med all den prøving og feiling som dette innebærer. Og det er brukerne som blir prøvekaninene.

Falken vant siste anbudsrunde, og tok over driften 1. januar i år, - fra Oslo Taxi.  For svært mange av de 3.600 brukerne har de måneder som har gått fortonet seg som det rene mareritt. Det er dagligdags at transport blir forsinket eller uteblir, og sterkt funksjonshemmede får en redusert livskvalitet. Falken skylder på kommunen. Kommunen skylder på Falken. Og det er brukerne som skvises i denne ansvarsfraskrivelsen, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Konkurranseutsetting og TT-tjeneste

I Oslo er Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) konkurranseutsatt. Fra 1. januar i år vant Falken anbudet for transporten for de brukere som trenger spesialtransport, og overtok virksomheten fra Oslo Taxi. Siden dengang har transporttilbudet for 3.600 sterkt funksjonshemmede brukere i Oslo fortonet seg som det reneste mareritt, og forringet deres livskvalitet. Det har vært dagligdags at transport uteblir eller blir sterkt forsinket, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

En bedre TT-tjeneste

Byrådet har intiert en konkurranseutsetting av TT-tjenesten.

"Det er ønskelig at Byrådet, før en slik eventuell konkurranseutsetting, skal foreta en utredning av muligheten og konsekvensene av å sørge for at alle godkjente taxisentraler skal tilby TT-transport, og hvorvidt dette kan knyttes til selve løyvetildelingen," heter det bl.a. i et forslag Ivar Johansen har framsendt til behandling i Oslo bystyre. Han ønsker samtidig at bystyret pålegger byrådet å igangsette en evaluering av dagens TT-ordning.

Les Ivar Johansens forslag til bystyret

TT-kuttene: Uvitenhet og fordommer

Bystyreflertallets kutt i TT-tjenesten har resultert i en dramatisk forverring av livsstandarden for svært mange. Nærmere 10.000 eldre forflytningshemmede skal få kutt i sitt TT-tilbud. Vedtaket viser at bystyreflertallet ikke forstår konsekvensene av sosial isolasjon. Det verserte mange vandrehistorier i det politiske miljø i forkant av beslutningen. ”Alle” hadde hørt om TT-brukere som slett ikke hadde behov for spesialtransport. Der er vi ved selve kjernen i den diskriminering mange funksjonshemmede i denne byen lever med hver eneste dag; fordommene og mistenksomheten. Mange funksjonshemmede har synlige, ytre kjennetegn som er synlige for oss alle; et bein for lite, en arm mindre, er blind eller lignende. Ofte er det kombinert med rullestolbruk eller tekniske hjelpemidler,skriver Ivar Johansen, bl.a.