Funksjonshemmede

IPLOS: Å telle seg til dumskap

Funksjonsmåling som utelukkende knytter funksjonsevne til enketltindividetet er et langt steg bakover. Intellektuelt ble debatten om sosiale fenomeners målbarhet avgjort tidlig på syttitallet. Jeg har ikke sett et eneste nytt argument som skulle tilsi at all menneskelig aktivitet kan måles og telles (uttrykkes ved tall) på noen meningsfylt måte.


De nyliberale styringsmodellene, som blant annet den forrige regjeringen ivret for, forutsetter at offentlig sektors aktivitet kan styres ved hjelp av enkle indikatorer. Men de argumenterte aldri for at denne forutsetningen holder. Svært mange av dem som er satt til å foreta registreringsarbeidet i felten ser hvor meningsløst dette er. Det er å håpe at denne erkjennelsen også når Helsedepartementets ledelse. Min bønn er derfor at en dropper den tvangsmessige bruken av IPLOS. Blindebukk forkledd som presisjonsstyring gir dårlige styringsmuligheter, og bør ikke være offisiell politikk, skriver professor Rolf Rønning.

Funksjonshemmede vil i arbeid

Fortsatt utestenges mange funksjonshemmede fra arbeidslivet. Mange tiltak er iverksatt, men resultatene kommer bare ikke., skriver Phuoc Tan Le.

Jeg har ved tidligere anledninger reist krav om at bystyret fastsetter mål for antall nytilsatte med nedsatt funksjonsevne, men bystyreflertallet/byrådet har vegret seg. Det er ingen tvil om at bystyrets flertall her har for svak vilje til å handle.

Les artikkelen
Les bystyrets behandling av temaet

TT-tjenesten: Ny konkurranseutsetting stanset, og tilbudet evalueres.

Det er mye misnøye med TT-tjenesten, og dette har økt etter at tjenesten ble flyttet fra Samferdselsetaten til bydelene.Byrådet nektet å foreta en evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) for å se på organisering, brukertilfredshet og omfang. I stedet ville de påny konkurranseutsette tjenesten. Uakseptabelt sa Ivar Johansen og sørget for å bringe saka inn for bystyret. Og bystyreflertallet fulgte Ivar Johansens forslag punkt for punkt. Dermed skjer det ingen ny konkurranseutsetting før det er foretatt en omfattende evaluering av dagens tilbud, og denne er behandlet av bystyret. Byens funksjonshemmede har grunn til å være svært fornøyd.