Funksjonshemmede

Status: Husbankstøttede bofellesskap for utviklingshemmede

Status: Bofellesskap for utviklingshemmede med Husbankstøtte

En del av rollen som folkevalgt er også det å være ombud: Bistå enkeltpersoner, virksomheter og organisasjoner i å få avklart faktiske forhold, bidra til å rydde eller om nødvendig: skape endringer i regelverk eller praksis.

En slik henvendelse er denne fra Per Inge Krossen, leder av Ups & Downs-foreningen i Oslo, en forening for familier i Oslo til barn med Downs Syndrom.

"Jeg får en hel del henvendelser mht bolig for våre håpefulle. I flere år har det vært en god innarbeidet praksis med såkalte foreldredrevne prosjekt. I korthet: foreldre og ungdommen finner selv fram til de de ønsker å bo sammen med, kjøper leiligheter som utvikles f.eks. sammen med OBOS og med støtte fra Husbanken via Oslo komumune. Ordningen ble brått stoppet ved juletider med en noe uklar melding om "må utredes". Etter dette har det vært stille, hvilket fører til en økende grad av rykter. Har du noe kjennskap og fakta her?"

Parallelt har jeg også fått henvendelser fra andre pårørende som ønsker å komme i gang med boligprosjekter. Så langt jeg skjønner er situasjonen slik:

Husbanken bevilger tilskudd til etablering av boligprosjekter for utviklingshemmede med ca. 75 mill. pr. år til Oslo kommune. I enkelte år har kommunen fått bevilget ekstra tilskudd som følge av lavere forbruk i andre kommuner. Etter 2020 inngår tilskuddsmidlene i rammeoverføring fra Staten og det er uklart hva den fremtidige rammen vil bli.

Velferdsetaten har allerede fordelt tilskudd frem til 2020. Fordeling i forkant er viktig for forutsigbarhet, for å sikre tid til å realisere prosjekter.

Det er satt en begrensing på to prosjekter pr år fordi dette binder opp bruken av tilskuddsmidler. Resterende fordeles med kvoter til bydeler og tildeles videre til personer/husstander etter visse tildelingskriterier.

Velferdsetaten er nå i kontakt med nye grupper som planlegger boligprosjekter. Velferdsetaten har gitt disse gruppene beskjed om at tilskuddsmidler til egeneide boligprosjekter er brukt opp fram til 2020 og at kommunen på grunn av usikre rammer fra 2020 må avvente videre finansiering av boligprosjekter.

Det er usikkert hvor mye Oslo kommune vil motta av ramme for tilskudd til etablering fra 2020. For å videreføre finansieringsordningen er det derfor nødvendig å finne andre løsninger. Jeg forstår at byrådet er i dialog med Husbanken om hvorvidt det finnes andre muligheter.

Jeg holder fortsatt i saksfeltet, så berørte må gjerne holde meg informert.

Omsorg: Vi trenger flere cowboyer

Omsorg: Mindre regelverk og flere cowboyer

Et hjertesukk fra Trude Trønnes, på vegne av seg selv og hennes bror Stian, som har Downs syndrom.

"Her bader broren min for sikkert fjerde gang i dag. Når han er på ferie hos mamma og hennes mann bader han så ofte han vil. Stian elsker å bade. I vannet gjelder et annet språk. Det ordløse, men like fullt kraftfulle språket hvis man deler det. Stian deler gjerne og når vi ikke bader sammen, liker han at vi sitter og ser på når han svømmer og dykker og hopper fra brygga. Stian har talent for dette, han dykker dypt og lenge; Stiaaaan kom opp, ropte jeg da vi var små, og han kom opp et helt annet sted enn der han dukket ned, og han svømmer fremdeles like langt og vi roper Stiaaaan du må snu nå! Og han snur seg mot oss og han har et ansikt så helt og så lykkelig at det slippes sommerfugler løs i hjertene våre når vi ser det. Det å bli sett av andre er å bli tydelig, ikke bare for andre, men også for seg selv. Stian blir ikke sett i så mange sammenhenger. Klart Stian elsker å bade.

Stian bader mest når han er sammen med mamma. Han bor i egen leilighet i en bolig og boligen har også en felles bil. Stian trenger noen som kjører ham dit han skal. Men regelverket er slik at for å dra på stranden eller i svømmehallen med Stian må de ansatte ha med en som har livredderkurs. Og ikke er det slik at alle i boligen vil bade heller. Så Stian er nesten aldri på stranden eller i svømmehallen når han er hjemme i boligen. Jeg tenker at vi da har et regelverk som tar strupetak på seg selv. Og at regelverk også kan skape holdninger. Jeg tenker at vi trenger noen cowboyer nå. Som ser at Stian sitter der i stolen sin dag etter dag, helg etter helg, og som tenker hallo, dette er jo galskap. Hva slags livskvalitet er dette? La oss kaste oss rundt og stikke på stranden. Hvor vanskelig kan det være, liksom?

Vi trenger at noen bare tenker slik. Helt av seg selv. For det bør da ikke være vanskelig. Og hvilken verdi har en dag som er uforløst? Stian har verdens beste mamma som henter ham ut på tur når hun kan. Dette hjertesukket går ut på vegne av broren min, men like mye, om ikke mer, på vegne av alle dem som ikke har en slik mamma, men som sitter i sine uforløste dager i en stol et sted. Det er på tide med noen cowboyer nå."

Jeg skjønner Trude godt. Tar fagfolka hansken? Og ikke minst: Ser overordnet politisk og adminstrativ ledelse i kommunene (som her i Vestfold) at ansatte må få nødvendig tillit og fleksibilitet? Mindre detaljstyring ovenfra og mer frhet til fagfolka. Tillitsreform...

Bekymringsmelding vedrørende dagsentertilbud til utviklingshemmede: For få plasser og for dårlig kvalitet

Bekymringsmelding vedrørende dagsentertilbud til utviklingshemmede: Får få plasser og for dårlig kvalitet

Hanne Svarstad er bekymret fordi hennes utviklingshemmede datter Mina - i likhet med flere - ikke har fått dagsenterplass til høsten:

"Flere utviklingshemmede har ikke fått dagsenterplass til høsten. Mina er en av dem. Vi som er Minas foreldre fikk beskjed om at vi kunne velge mellom noen dagsentre som bydelen har godkjent og som skulle ha riktig profil for Mina. Etter besøk ved fire slike sentre, konkluderte vi at tre av disse er velegnet for Mina. Imidlertid viser det seg at alle tre er fulle, og det er mange flere enn Mina som har blitt avvist. Etter sommerferien (der Mina ikke får komme på sommerferie), kommer høsten, og hun blir nødt til å tilbringe alle dagene sine i boligen, og uten at vi har forhåpninger om en snarlig dagsenterplass.

Hva kan årsakene være til at Mina og andre står uten dagsentertilbud?

En umiddelbar årsak ser ut til å være at med innføring av brukervalget har det skjedd en flukt av brukere fra dagsentre som pårørende ikke har vært fornøyd med og over i en gruppe dagsentre der pårørende vurderer tilbudene som langt bedre.

Overordnede årsaker er at Oslo ikke har nok dagsenterplasser med tilfredsstillende kvalitet, og det mangler et felles inntakssystem."

Jeg har bedt byrådet gå inn i dette, og vurdere tiltak. Les hele Hanne Svarstads bekymringsmelding nedenfor, og hennes forslag til tiltak.

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Tore Bareksten er bekymret for sin sønn med Downs.

"Den siste måned har Norges Taxi to ganger levert Aslak feil sted når han skulle på avlastning. Det vil si at han ble levert hjem i stedet for til avlastningsstedet. Heldigvis var kona hjemme en av gangene og jeg den andre. I følge Samres hadde sjåføren fått oppgitt rett adresse, men levert feil likevel.

Veldig ofte når Aslak skal leveres/hentes på etterskoletidstilbud på Valhall Arena eller være en uke på Haugentunet avlastningsboliger får jeg telefon fra drosjesjåfører når jeg sitter på t-banen til og fra jobb. Noen ganger spør de om veien dit de skal, andre ganger ber de meg sørge for at Aslak kommer ut fra hentestedet. I flere år har jeg bedt Samres gi drosjesjåførene telefonnummer til stedet Aslak skal hentes eller leveres, men fortsatt er visst bare mitt og konas telefonnummer de får.

Jeg synes det er et paradoks at veltalende politikere bruker Oslo Taxi mens våre downsbarn med mer begrensede talegaver må bruke Norges taxi. Det burde vært omvendt. La barne våre få drosjeselskapet som legger størst vekt på språklig og geografisk kunnskap og la politkerne forklare Norges taxi sjåførene hvor de skal kjøre. Og forlang at Samres skal ha ansatte og et datasystem som klarer å gi sjåførene telefonnummer til stedet barna våre skal hentes og leveres," spør Bareksten.

Les hele hans tekst nedenfor. Hva er andres erfaring?

Multifunksjonshemmede Arne skal ikke lenger dyttes ut på anbudstorget

Multifunksjonshemmede Arne skal ikke lenger dyttes ut på anbudstorget

Straks over sommeren skjer det: Vi flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv, og skal ikke lenger se anbudsutsettelser som dette:

"Bydel NN ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning. Brukeren er en ung mann på 19 år, med diagnosene autisme, epilepsi og psykisk utviklingshemming. Han har behov for hjelp til de fleste dagligdagse oppgaver. Han har utfordrende atferd, men det er til nå ikke blitt vurdert behov for vedtak etter Kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Han har hyppige epilepsianfall, slik at han vil ha behov for personale med god kompetanse på håndtering av det. Han er en blid, ung mann.»

Det er eksempler som dette som har gjort at et enstemmig bystyre, på mitt initiativ, har vedtatt at det skal innføres brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Ting tar tid, altfor lang tid, å gjennomføre, men straks over sommeren er dette operativt.

For denne gruppen erstattes nå anbud og marked med brukermedvirkning og brukervalg. Vi gir innbyggerne større innflytelse på sine egne liv og i utforming av tjenestene. Forlater kundetenkningen og en forvaltning som i altfor stor grad har en vi-vet-best-hva-du-trenger-holdning, til i større grad å la den hjelpetrengende selv bestemme. Det finnes knapt noen som har bedre kunnskap hva en 19-årig multifunksjonshemmet mann trenger enn han selv og hans pårørende. Derfor ønsker vi å flytte makt fra forvaltningen og til den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Dette blir bra.

Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt med meg dersom de får opplevelser eller erfaringer de mener det er klokt at jeg får kjennskap til.

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

For noen uker siden her på bloggen skrev jeg om 22-årige Kine-Margrethe: Arbeidsplikt, sies det overfor sosialhjelpsmottagere. Andre sloss for å få jobb, men får det ikke: Etter 5 års skolegang tilbyr Oslo kommune mange psykisk utviklingshemmede ungdommer et eneste tilbud: jobbventeliste, med håp om jobb om noen år.

En rådgiver ved en av byens videregående skoler kontaktet meg i sin fortvilelse: Hun har mange utviklingshemmede som etter 5 års skolegang ikke kommer over i tilpasset arbeid, VTA. Kine-Margrethes sak løste seg, men det er mange andre funksjonshemmede som er fortvilet over ikke å få arbeid.

Et enstemmig bystyre ber nå, på mitt initiativ, byrådet om å sette fokus på dette og prioritere å skaffe arbeidsplasser. En enstemmig bystyrets finanskomite uttaler:

"Komiteen viser til at kommunen gjennom sin anskaffelsespolitikk kan bidra til flere arbeidsplasser for denne gruppen.

Komiteen viser til forskriften til lov om offentlige anskaffelser § 8 - 8: "Oppdragsgiveren kan begrense konkurransen til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Dette gjelder bare når minst 30 prosent av de ansatte i virksomheten eller programmet har en funksjonshemming eller er vanskeligstilte. Dersom oppdragsgiveren bruker denne muligheten, skal han angi dette i kunngjøringen."

Byrådet bes se på om kommunen i større grad kan benytte seg av denne muligheten."

En tydelig beskjed fra bystyret!

Byrådet i Oslo med ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Byrådet i Oslo med ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Nå foreligger forslaget til ny plan. Hva synes du om forslaget?

Byrådet presenterer planen slik:

"Mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulig aktive og selvstendige liv. En varmere by med plass til alle forutsetter at alle får delta og kjenne seg inkludert og likestilt, uavhengig av funksjonsnivå. Byrådet er opptatt av likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i byen folk bor, og vil jobbe systematisk for å oppnå dette. Det handler om hvordan vi møter mennesker, om kompetanse og samarbeid på tvers, og ikke minst om at vi alltid må spørre folk om hva som er viktig for dem.

En gjennomgående tilbakemelding fra berørtes organisasjoner og andre interessenter er at tjenestene i dag ikke tar utgangspunkt i den enkeltes behov, og at de er for lite fleksible. Tilbudene varierer stort mellom bydelene. Et velfungerende system forutsetter at mennesker opplever at de blir hørt, at de får være med på å utforme tjenestene og gi tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke.

Byrådet i Oslo arbeider for en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I plattform for byrådssamarbeid signaliserte byrådet også at innbyggernes behov skal settes i sentrum, og at Oslo skal være en ubyråkratisk by. Innbyggerne er selv eksperter på egne liv, og medarbeidere i kommunen skal møte alle med ydmykhet og åpenhet. Folks egne ressurser skal mobiliseres, med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?». Slik kan man bygge samarbeid og legge til rette for mestring.

Innspill til planen viser at det fremdeles er behov for å styrke rettighetene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse. På denne bakgrunn har byrådet utarbeidet en handlingsplan for perioden 2017 - 2020. Planen har følgende innsatsområder: En bedre kommune, klima, miljø og samferdsel, bolig og byutvikling, næring og arbeid, kunnskap og utdanning, helse og omsorg, kultur, frivillighet og idrett, samt trygghet. Det er foreslått 29 tiltak innenfor ulike områder som omhandles i plattform for byrådssamarbeid 2015 – 2019."

Forslaget skal nå behandles og vedtas i bystyret, og du kan påvirke resultatet. Kom derfor med innspill!

Utfordringer for arbeidsmarkedsbedriftene

Utfordringer for arbeidsmarkedsbedriftene

Anbudsregimet gir, naturligvis, tap for noen. Og trolig først og fremst for brukerne.

Ilas AS og ITAS AMB AS er to arbeidsmarkedsbedrifter hvor Oslo kommune er deleier. Arbeidsmarkedsbedriftene har som hovedmålsetting å drive attføring gjennom arbeidstrening og kvalifisering av yrkeshemmede med sikte på formidling til ordinært arbeid eller utdanning. Arbeids- og inkluderingsbransjen gjennomgår betydelige strukturendringer. Trenden er at aktørene blir færre og større.

Deler av bransjen er konkurranseutsatt og en betydelig del av oppgavene fra NAV Stat er lagt ut på anbud, også her på et felt som slett ikke egner seg for ordinær markedstenkning og konkurranse. Ingen av de to arbeidsmarkedsbedriftene har vunnet anbud og bedriftenes samlede volum har over tid blitt redusert med 45 %. For å sikre lønnsom drift har begge bedriftene vært gjennom en restrukturerings- og nedbemanningsprosess.

For å møte den nye konkurransen og legge grunnlag for fremtidig drift har styrene i begge selskapene foreslått fusjon som et nødvendig tiltak for å sikre at selskapene står sterkere i konkurransen om statlige oppdrag.

Byrådet har nå sendt fram forslag om slik sammenslåing til bystyret, og jeg støtter dette. Men samtidig er jeg bekymret for utviklingen når det gjelder arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede. Jeg tar derfor gjerne imot innspill til hvordan folk oppfatter status og utfordringene.

Vålerenga bolig satser på vernepleiere

Vålerenga bolig satser på vernepleiere

Midt i trehusbebyggelsen på Vålerenga ligger hjemmet til 6 personer med utviklingshemming og arbeidsplassen til 24 fast ansatte og mange ekstravakter.

Her er det jobbet systematisk på å styrke kompetansen. På det verste var det 40 angrep på personalet i løpet av en vakt. Nå skjer det maks sju ganger i året. Bortsett fra sjefen, som var sykepleier, var alle ansatte ufaglærte. Beboerne utagerte mye, og personalet brukte mye tavng, uten vedtak.

Det er jobbet solid og systematisk på bygging av kompetanse på arbeidsplassen blant annet ved at flere av de ansatte har tatt vernepleierutdanning.

Vålerenga bolig holder nå høyt faglig nivå. Dette er bra!

Les reportasjen fra tidsskriftet Fontene.

Et delt boligmarked for utviklingshemmede?

Et delt boligmarked for utviklingshemmede?

Nanna Due, mor til en utviklingshemmet, er bekymret:

"Det er flott at kommunen tar ansvar, men jeg er bekymret for at det utvikler seg et delt boligmarked for utviklingshemmede.

Jeg har selv en sønn som bor på Økernly, en samlokalisert bolig som driftes av Bjerke Bydel. Boligen er eid av brukerne, og er en del av Økernly Borettslag. De unge som bor der eier hver sin leilighet og idell andel av fellesarealer, og personalbase som Bydel Bjerke leier. Initiativet til denne boligen ble tatt av en foreldregruppe med utgangspunkt i kjennskap og vennskap mellom foreldrene gjennom mange år og det var en lang prosess å få til finansiering etc, men nå er altså de 8 som bor der eiere av egne leiligheter.

Dette gjør at de skånes for flyttinger som utviklingshemmede i kommunale boliger blir utsatt for, og har de en forutsigbar økonomi, noe de som bor i kommunale boliger ikke har. Noenen bydeler setter opp leien i de kommunale boligene til nivåer jeg ikke synes er akseptable, i bydel Grorud er nå leien på 10500 kr i måneden, mens den  samme typen boliger i bydel Vindern (Nordre Aker?)  koster mellom 4-5 tusen i måneden.

Har du mulighet til å ta tak i dette? Det er vel rimelig at leien er lik i hele Oslo så lenge vi er en kommune?"

Det er en viktig spørsmål Nanna Due stiller. Hva er andres erfaringer her?

Enklere hverdag i hjemmet

Enklere hverdag i hjemmet

Smartteknologi og universell utforming gjør det enklere for eldre å bo lengre hjemme. Oslo kommune har lansert hvakanhjelpe.no både eldre, personer med funksjonsnedsettelser  og pårørende finne teknologi og produkter som gjør hverdagen enklere. Dette er ting som er mulig for forbrukere å kjøpe og som nødvendigvis ikke er så kostbare.

Blant produktene man kan finne informasjon om er automatiske lys, oversikt over mobiltelefoner som er enkle å bruke, fjernkontroller, komfyrvakt, medisindispensere som minner deg på å ta medisinen og apper som gjør telefonen mer praktisk og eldrevennlig.

Kunnskapstjenesten Almas hus er en del av Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Oslo kommune (SFF) og viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.

En viktig del av Almas hus er en visningsleilighet på Aker sykehus der ulike produkter og hjelpemidler er satt opp slik at brukere kan teste dem.

Dette er et flott tiltak, som jeg selvsagt heier på.