Funksjonshemmede

Byrådet endrer TT-tjenesten

Byrådet endrer TT-tjenestenByråd Sylvi Listhaug har nok rett i at det - iisolert sett - ikke kreves ny bystyrebehandling for den betydelige innstramming Byrådet nå planlegger for TT-tjenesten, ved at det for arbeids-, utdanningsreiser m.v. legges opp til økt samkjøring. Men konsekvensen er betydelig for brukerne, og jeg håper brukerne sier tydelig fra overfor bystyrepolitikerne hvordan dette vil virke i praksis. Det bør skapes et politisk press mot denne innstramming.

Men samtidig er det et positivt signal fra Byrådet: Jeg har tidligere foreslått i bystyret at TT-brukere skal ha samme rett til å stoppe en drosje på gata, og selv kunne velge hvilket drosjeselskap som skal transportere meg, som alle oss andre. Byrådet varsler nå at de vil jobbe for å innfri dette, og det er bra at Byrådet støtter mitt tidligere initiativ.

Les Byrådets notat til bystyrets finanskomite under "Les mer".


Til: Finanskomiteen
Fra: Byråden for eldre og sosiale tjenester

Dato: 29.06.2010

SPØRSMÅL OM TT-ANSKAFFELSER - BYSTYREMØTE 16. JUNI 2010

I bystyremøte den 16. juni 2010 fremkom det to muntlige spørsmål knyttet til pågående TT-anskaffelser.

1. Det ble stilt spørsmål ved om anskaffelsene er innenfor bystyrets vedtak i sak 187/09 av 10. juni 2009.
2. Videre ble det bedt om en gjennomgang av flertallsmerknader og vedtak i sak 187/09, herunder utkvittering av disse.

Svar:

1 Det ble stilt spørsmål ved om anskaffelsene er innenfor bystyrets vedtak i sak 187/09 av 10. juni 2009.

Bystyrets vedtakspunkt 2 lyder som følger:

"Det gjennomføres åpen anbudskonkurranse om ordinær TT-transport."

Alle TT-kontrakter er sagt opp med virkning fra 01.01.2011. Helse- og velferdsetaten har fått i oppdrag å anskaffe nye kontrakter som skal tre i kraft fra 01.01.2011. Anskaffelsesprosessene har trukket noe ut i tid bl.a. fordi det er vurdert å overføre ansvaret for anskaffelsene til Ruter AS. En juridisk gjennomgang av saken konkluderer imidlertid med at en slik overføring vil kunne være i strid med lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 405. På denne bakgrunn ble oppdraget gitt til Helse- og velferdsetaten.

Med utgangspunkt i den korte tidsfristen er målet for anskaffelsene å sikre at personer med TT-kort har tilbud om TT-kjøring når gjeldende kontrakter utløper. Det legges opp til kortvarige kontrakter av hensyn til det pågående prøveprosjekt med flexitransport i bydelene Nordstrand og Østensjø, som ble vedtatt i samme bystyresak.

Kontraktene som skal inngås er i henhold til forskrift for transport av funksjonshemmede,Oslo kommune, av 18.12.2003 nr 1815 (TT-forskriften).

Den første kontrakten ble utlyst den 7. juni 2010. Den gjelder spesialbil for rullestolbrukere og arbeids- og utdanningstransport. Dette er brukere som i dag forhåndsbestiller sin transport. Dette videreføres. Det legges også opp til å kunne oppnå større grad av samkjøring av de forhåndsbestilte reisene. Jeg vil i denne sammenheng vise til TT-forskriften § 13, hvor det heter følgende:

"§ 13. Generelle bestemmelser

En TT-reise er en kollektivreise og felles transport med andre må påregnes. Bydelen kan avtale reisetidspunkt som fraviker fra brukerens bestilling for å tilpasse fellestransport. Henting kan avvike med +/- 15 minutter fra avtalt hentetidspunkt og brukerens tid i bilen må normalt ikke overstige 1 time. I rushtid morgen og kveld må lengre tid i bil påregnes.

En TT-reise skal dekke brukerens personlige transportbehov. Brukere som ikke kan reise på egenhånd, har anledning til å ta med en medhjelper gratis. Medhjelperen kan ikke selv være TT-kunde. For reiser til Gardermoen gjelder bestemmelsene i § 11 og § 12.

Reiser som ikke skal kjøres, må umiddelbart avbestilles. Normalt skal ikke-avbestilte reiser i sin helhet betales av brukeren. Det kan treffes tiltak overfor brukere som lar være å avbestille reiser.

En TT-bruker kan ikke bestille reise fra transportør som vedkommende er i familie med. TT-brukere som eier transportmiddelet kan selv ikke benytte dette til egne TT-reiser."

I den kommende kontraktsutlysningen hva gjelder fritidsreisene innen TT-ordningen, ønsker byrådet å sikre valgfrihet og fleksibilitet for den enkelte TT-bruker, og en best mulig konkurransesituasjon. Byrådet ser ikke for seg at det gjennomføres endringer i forhold til dagens situasjon knyttet til spørsmål om forhåndsbestilling og samkjøring for denne del av TT-ordningen i Oslo og legger til grunn eventuelle endringer knyttet til dette
vil måtte besluttes av bystyret. Det vurderes nå å innføre en såkalt tjenestekonsesjonsordning for drosjetransport av disse reisene. Det vil innebære at alle drosjeselskaper med løyve i Oslo kan søke om å få konsesjon slik at brukerne kan velge enhver drosje tilhørende en sentral med konsesjon når de skal gjennomføre en fritidsreise. Alternativt vurderes såkalte parallelle rammeavtaler med flere leverandører. Utfordringen med parallelle rammeavtaler er at det krever at omfanget av oppdrag for den enkelte leverandør må kontraktsfestes jfr. forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 405. Videre kreves det at kommunen må følge opp at den enkelte leverandør får tildelt oppdrag i henhold til kontraktsfestet omfang.

Det er videre under utarbeidelse en åpen anbudskonkurranse om kjørekontortjenesten.

2

Videre ble det bedt om en gjennomgang av flertallsmerknader og vedtak i sak 187/09,
herunder utkvittering av disse.

Jeg kommer tilbake seinere med et notat med en gjennomgang av øvrige vedtak og merknader.

Sylvi Listhaug
byråd

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

#1 Anne-Brit Smedstad 29-07-2010 22:14
Vi kan dessverre ikke forvente At brukere av TT tjenesten gir tilbakemelding til byrådet vedr. tjenesten.

You have no rights to post comments