Funksjonshemmede

Nytt anbud TT-tjenestens spesialbiltransport

Nytt anbud TT-tjenestens spesialtransportI forrige uke la Oslo kommune ut anbud på TT-tjenestens spesialbiltransport fra 1. april 2012. Det betyr dessverre ikke Samres-delen, men selve bilkjøringen for den som trenger transport i spesialbil, dvs i hovedsak rullestolbrukere.

Jeg legger ut anbudspapirene nedenfor, slik at brukerne kan kontrollere om Byrådet/kommunen har stilt de krav som er opplagt at man bør stille.

En ting er det absolutt grunn til å merke seg: anbudsperioden er kun 9 måneder! Transporttjenesten for funksjonshemmede og brukerne trenger første og fremst stabile og forutsigbare tjenester. Da er selvsagt ikke de stadige skifter av transportører og driftsvilkår svaret.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er innspill til dette.

Les tilbudsinnbydelsen
Les kravspesifikasjonen

Kommentarer   

#1 Anders Heber 03-10-2011 16:17
Det som avgjør hvorvidt tjenesten fungerer tilfredstillend e er antallet biler/sjåfører i forhold til brukere og hordan selve organiseringen av kjøringen er lagt opp, og det kommer jo ikke frem av dette anbudet hvilke krav til gjennomføringen som stilles til den som får oppdraget.

Jeg har f.eks inntrykk av at noe av det som fungerer utilfredstillend e i dag er den urealistiske forventningen til hvor mange transportturer en sjåfør forventes å kunne gjennomføre pr tidsenhet og hvor fort en sjåfør forventes å klare å forflytte seg fra den ene sia av byen til den andre for å hente nye kunder etter en transport.

Når en sjåfør får beskjed om at han skal hente noen i oslo sentrum kl 15.00 som deretter skal kjøres til Vestli for så og skulle rekke en ny tur fra Sinsen til Vestli 15.30, midt i rushen, så sier det seg selv at det blir litt stress.

Hovedproblemet er mao at de som organiserer kjøringen har veldig urealistiske mål mht hvor fort en sjåfør klarer å bevege seg fra a til b.
#2 Anders Heber 03-10-2011 16:18
Btw, en stor årsak til kapasitetsprobl emer i TT-transporten er at brukere som ikke trenger stor rullestolbil likevel blir kjørt med stor rullestolbil, og at brukere med manuell stol som i praksis får plass i bagasjerommet på en vanlig bil har store problemer med å overføre fritidsturer fra stor bil til vanlig taxi.
#3 Ole Johan Beck 03-10-2011 16:37
Stemmer det at de legger kjøringen ut på ambud for bare 9 månender? I så fall er det så kortsynt at det høres helt uforsvarlig ut. Det er urimelig i forhold til de som er avhengige av spesialtranspor t at de så ofte skal måtte bytte både sjåfør og bil, og sikkert også kjørerutene igjen.
#4 Ivar J 03-10-2011 16:39
Ole Johan: ja, det står det i tilbudsinnbydel ens pkt. 1.3.1
#5 Tove Reinholdt 03-10-2011 17:10
En ting er sikkert, de som jobber som TT sjåfører har i hvert fall ikke en forutsigbar og trygg arbeidsplass :sad:(
#6 Hanne 03-10-2011 23:02
Har nå sett på tilbudsinnbydel sen og kravspesifikasj onen som du la ut. Hvis jeg forstår det rett, vil transportselska p velges kun ut fra timepris. Samtidig er det satt opp noen kvalitetskrav som må være oppfylt. Jeg så spesielt på det som angår sjåførenes kompetanse og egnethet. Synes ikke at disse er gir grunnlag for trygghet for at min datter og andre utviklingshemme de vil bli vel ivaretatt av enhver TT-sjåfør. Det ser ut som at det meste her overlates til selskapet selv (3.3.3 i tilbudsinnbydel sen og 7.2 og 7.3 i kravspesifikasj onen).

Foreslår at det utarbeides klare regler for godkjennelse av TT-sjåfører. De bør ha vandelsattest fra politiet (det burde være en selvfølge at alle som skal jobbe med utviklingshemme de har det), og de bør ha gjennomgått og bestått opplæring og vurdering av egnethet som er organisert og evaluert på helt uavhengig basis og altså ikke av selskapet selv. For å delta i tilbudskonkurra nser bør det kreves av et selskap at det har et bestemt minimum av sjåfører som oppfyller disse kravene, og alle sjåfører som skal ta TT-oppdrag må ha bestått en slik opplæring.
#7 Petter 06-10-2011 08:47
Med den strukturen det er på TT - tjenesten i dag vil man aldri kunne stille slike krav til sjåførenes kompetanse. Når Oslo Kommune kun går etter laveste pris, er det sjåførenes lønn transportør - selskapene kan konkurrere på og da vil man aldri få stabile og gode sjåfører som har kompetanse på brukergruppen.

At kontrakten er på kun 9 mndr skyldes at det er satt igang et prosjekt som skal munne ut i en ny TT - forskrift som skal være klar 01.01.13.
#8 Bernt Åge 19-01-2012 11:22
Og Oslo Taxi inngikk en hemmelig avtale med Persontransport Norge og Goe Busser. Disse 2 selskapene skulle ikke legge inn anbud, prisen skulle skrus opp og de ville få sin del av transporten. Hva kalles slikt?
Fordelingen av kjøretøyene er 25 til Oslo Taxi, 25 til Persontransport og 10 til Goe Busser.
#9 Wenche Svoor 09-11-2022 09:28
Jeg ser at dette er fra et tidligere. Men hvem i "alle dager" har inngått avtaler med 24/7 om spesialbilkjøring?
Hvem har gitt ruter ansvar for bestilling/orga nisering av TT-kjøring?
Dette er katastofe ikke noe mindre. manglende sikkerhet både i kjøring og festing etter over 1 måned. et bestillerkontor som ikke fungerer, hva gjør dere politikere i sånne saker?

You have no rights to post comments