Funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede på sykehjem, mot sin vilje

Det har lenge vært en helt entydig målsetting både nasjonalt og lokalt at ingen unge personer - under 50 Unge funksjonshemmede på sykehjem, mot sin viljeår - med nedsatt funksjonsevne skal bo på eldreinstitusjoner mot sin vilje. Ved behandlingen av St. meld. nr. 34 (1996 – 97) henstilte f.eks. Stortingets sosialkomite til Regjeringen å fremme forslag til tiltak, slik at alle unge funksjonshemmede, som i dag oppholder seg i eldreinstitusjoner, og som ønsker å flytte ut, får flytte ut innen år 2005, og at ikke nye unge funksjonshemmede, i samme tidsrom, flyttes inn i eldreinstitusjoner dersom de ikke ønsker det.

Oslo handlingsplan for funksjonshemmede har i mange år hatt denne formulering:  "Funksjonshemmede under 50 år skal få alternative botilbud til aldersinstitusjoner/ sykehjem."

På tross av dette: Byrådet opplyser, på spørsmål fra meg, at antall unge funksjonshemmede under 50 år på eldreinstitusjoner i Oslo er relativt konstant: ved årsskiftet var det 32 personer.

Jeg stiller derfor oppfølgingsspørsmål til Byrådet:

1. Har hver enkelt av disse flyttet inn på eldreinstitusjon i samsvar med eget ønske?

2. Har hver enkelt av disse  fått tilbud om alternativt botilbud?


Les Byrådets notat her

Kommentarer   

0 #1 Olaf Fjærestad 26-05-2012 12:27
Iverdens beste land å bo i er det nesten uhørt å diskutere slike ting.I hvertfall er det dette inntrykket statsministeren gir. Viktigere å promotere positive ting , og kanskje dele ut en liten medalje e.l. til f.eks. gamle og nye krigshelter.
0 #2 Ragnhild Anita G. Bjørklund 05-06-2012 20:25
Hvorfor blir funksjonshemmed e sett på som eldre når de fyller 50 år, når den øvrige befolkningen ikke blir alderspensjonis ter før ved fyllte 67 år eller senere hvis de føler seg spreke nok
til å fortsette livet som før. Gjennomsnittsbe boeren ved sykehjemmene, uten tidligere funksjonsvanske r, er vel ca.75-80 år. Hvorfor skal da den funksjonshemmed e femtiåringen betraktes
som en "lovlig " sykehjemsbeboer når "samboerene" nesten er en generasjon eldre?
Betyr det videre at 50-åringen med funksjonsvanske r må bo på dette sykehjemmet i 25-30 år, hvis det ikke bygges nok tilrettelagte boliger eller hvis ikke kommunene har råd til å/ikke vil prioritere BPA-tjenester?

hilsen Ragnhild 50

Legg til kommentar