Funksjonshemmede

Kamp nytter: Byrådet stopper institusjonaliseringsplaner

Kamp nytter: Byrådet stopper institusjonaliseringsplanerKamp nytter! De funksjonshemmedes organisasjoner, støttet av mange av oss andre, har engasjert seg i å stoppe Oslo kommunes/bydel Sagenes planlegger om å bygge en omsorgsghetto i Mor Go'hjertas vei, et boligkompleks, med 48 omsorgsboliger for forskjellige grupper med nedsatt funksjonsevne. 

Nå bøyer Byrådet av, som følge av bystyrets vedtak i 2010. I et brev til Rådet for funksjonshemmede skriver Byrådet at prosjektet nå er stoppet fordi planene ikke er i samsvar med intensjonene bak bystyrets vedtak.

Godt jobbet av av blant annet Handikapforbundet. "- Vi vil at alle som ønsker det skal få bosette seg i ordinære bomiljø i den bydelen man selv ønsker. Det er derfor nødvendig med gode rutiner for å sikre at det ikke oppstår situasjoner der man har flere bofellesskap som hver for seg oppfyller kravet til maks 4-8 samlokaliserte boliger, men som ligger i umiddelbar nærhet til hverandre og dermed likevel skaper en institusjonspreget boform. Retten til egen bolig i et ordinært bomiljø er avgjørende for funksjonshemmedes likestilling, sier leder i Handikapforbundets Osloavdeling, Magnhild Sørbotten."

Byrådet har til nå tolket bystyrevedtaket slik at dette prosjektet allikevel kunne realiseres, og det er derfor utmerket at de nå har endret standpunkt.


Dette er brevet Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har sendt Rådet for funksjonshemmede,datert 14. juni, som svar på et spørsmål fra Rådet:

"PLANLAGT BOLIGPROSJEKT VEI I BYDEL SAGENE

Prosjektet i Mor Go'hjertasvei er planlagt med 8 bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvert bofellesskap består av 5 boliger. I første etasje er det planlagt å etablere et aktivitetssenter.

Bystyrets vedtak av 25.08.2010 sak 272, vedtakspunkt 3 lyder som følger: "I den grad boliger samlokaliseres bør det tilstrebes enheter/små grupper som ikke er større enn 4 – maksimum 8 boliger (jfr. Husbankens veileder)".

I planlegging av prosjektet ble vedtaket tolket slik at ett boligbygg kan bestå av flere bofellesskap, men at hvert bofellesskap ikke skal være større enn 4-8 boliger.

Prosjektet er nå stoppet fordi ovennevnte tolkning ikke er i overensstemmelse med intensjonen bak bystyrets vedtak. Samtidig som det også er for stort i forhold til anbefalinger i Husbankens veileder om omsorgsboliger i bofellesskap, hvor det også fremkommer at " Antall boenheter kan være fra 8-15, avhengig av brukergruppe."»

Følg Ivar Johansen på Twitter
tilsendt nyhetsbrev