Funksjonshemmede

Byrådet skjerper inn vedr kommunale boliger: Eldre og funksjonshemmede skal ha mer forutsigbar bosituasjon

Byrådet skjerper inn vedr kommunale boliger: Eldre og funksjonshemmede skal ha mer forutsigbar bosituasjonoppfordring fra LUPE (Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende) har jeg tatt opp det forhold at bydelene ikke ser ut til å følge opp et bystyrevedtak fra 2003 om leiekontrakter i kommunale boliger/omsorgsboliger:

Hovedregelen er at det i kommunale boliger kun gis tidsbestemte kontrakter på 5 år, men bystyret innførte en regel om at eldre over 65 år, varig funksjonshemmede og utviklingshemmede allikevel kan få tidsubestemte kontrakter.

Byrådet har, på min anmodning, sendt fram en orientering til bystyret, og som konkluderer slik: "LUPEs uttalelse tyder på at praksis i kommunen kan variere, jeg vil derfor sørge for at det sendes et brev til alle bydeler og der minne om de muligheter som er for å inngå leiekontrakter av lengre varighet enn 5 år."

Det gjør de klokt i, for det er helt urimelig at en 70-åring ikke skal ha en trygg bosituasjonen mer enn 5 år fram i tid, eller at tunge psykisk utviklingshemmede skal måtte få vurdert sin bosituasjon - og ha trusselen om å måtte flytte - hvert 5. år.

Les Byrådets notat