Funksjonshemmede

Funksjonshemmede arbeidstakere ikke ønsket i Oslo kommune?

Funksjonshemmede arbeidstakere ikke ønsket i Oslo kommune?I Oslo kommunes fellesannonser på nett og papir heter det: "Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold - og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne."

Som tidsskriftet Selvsagt, litt lakonisk, slår fast i siste nummer: "Oslo kommune ønsker kjønnslikestilling, oppfordrer etniske minoriteter til å søke, mens de kan tilrettelegge for funksjonshemmede."

Ja, dette kan leses som om at funksjonshemmede verken ønskes eller oppfordres til å søke stillinger i Oslo kommune, men om de allikevel søker skal det legges tilrette for det - en plikt kommunen jo uansett har i henhold til lovverket. Jeg har tidligere fått henvendelser fra funksjonshemmede som reagerer på annonseteksten, da de føler at dette gir inntrykk av en lite inkluderende holdning fra kommunens side.

Jeg tar saken opp med Byrådet, som bes om å gi en begrunnelse og utdypning overfor bystyrets finanskomite.

"Det enkle som er så vanskelig". Les Knut Olav Åmås sin kommentar i gårsdagens Aftenposten.

Les fra tidsskriftet Selvsagt

Kommentarer   

0 #1 Magne Bolme 07-07-2012 12:02
Denne saken har vi i Synshemmede Akademikere tatt opp med Byrådet flere ganger. Vi har også spilt den inn til Ivar Johansen, og vi er meget tilfredse med at du følger opp denne saken.
0 #2 Vidar Nedberge Hansen 07-07-2012 13:23
De er vel ikke ønsket noen steder. Til og med NAV sliter med å finne de rette arb.plasser.
0 #3 Liv Alsing 07-07-2012 13:23
Trist utvikling i dagens samfunn. Forakt for det de mener er svakhet..
0 #4 Haakon 08-07-2012 06:24
Bygges skoler om slik at de kan ta imot rullestolbrukere?
Hva med andre offentlige bygg?
Det er klart at det brukes store summer i trange budsjetter for å få dette til.
Og du stusser over ord? Kan du ikke i samme slenger vise til hva som blir gjort?
0 #5 Ivar J 08-07-2012 09:36
Haakon: Du skriver at "det er klart at det brukes store summer i trange budsjetter for å få dette til."

Du konstaterer altså dette for Oslo kommunes del, som denne artikkel gjelder. Kan du underbygge dette, slik at andre kan se hva da baserer dette postulatet på?
0 #6 Lars Risan 08-07-2012 11:49
Oslo kommune skriver "Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholde ne for personer med nedsatt funksjonsevne". i Ivars oversettelse blir dette "de kan tilrettelegge". Nei, Ivar det er ikke det det står. Det står "legger vekt på å tilrettelegge".
Når Ivar så går videre til å skrive at de funksjonshemmed e (rullestolbruke re?) "verken ønskes eller oppfordres til å søke stillinger", så synes jeg man har dratt originalteksten så til de grader ut av alle proporsjoner at dette blir helt latterlig.

Og når en kommentator da skriver at det er "Forakt for det de mener er svakhet.." så synes jeg det er dette blogginnlegget, med kommentarer, som stigmatiserer rullestolbruker e. Her produserer man en meningsløs forskjell!
0 #7 Gunn Pound 18-07-2012 11:56
PLASS TIL FUNKSJONSHEMMED E I SAMFUNNSLIVETS MANGFOLD ?

Er det slik at Oslo kommune ekskluderer oss funksjonshemmed e i mangfoldsperspe ktivet ?

OXLO – Oslo extra large står for en åpen og inkluderende by med rom for mangfold og livsutfoldelse. Enhet for mangfold og integrering (EMI) skal være et kunnskapsmiljø for dialog og likeverd. Enheten drives av Oslo kommune. På EMI `s hjemmesider leser jeg at etniske minoritetsgrupp er, homofile, lesbiske og bifile er målgruppene i Oslo kommunes integreringsarb eid. Her er funksjonshemmed e utelatt. Dette gjelder ellers også i samfunnets integreringsdebatt.

I 2006 vedtok Bystyret en treårig handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for mangfold og likeverd. Nå etterlyser jeg Bystyrets handlingsplan mot diskriminering av funksjonshemmed e.

OXLO-prisen er en årlig pris på kr. 50 000 som på FN `s internasjonale toleransedag tildeles en organisasjon eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by. I juryen sitter representanter fra Byrådsavdelinge n for kultur og utdanning, Rådet for innvandrerorgan isasjoner i Oslo og EMI. Hvorfor er ikke Rådet for funksjonshemmed es organisasjoner også representert ?

Funksjonshemmed e utgjør 15-20% av befolkningen og gruppen er sammensatt. Men det som alle i denne gruppen har til felles er at de blir diskriminert og ekskludert fra store deler av samfunnslivet p.g.a. fysisk el. psykisk nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmed e blir hindret i å delta på nær sagt alle samfunnsområder sammenlignet med den generelle befolkningen enten det er utdanningsmulig heter, arbeid, økonomiske levekår el. fritidsmulighet er. Kun 43% av funksjonshemmed e er i arbeid.

Diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2009 gir rettslig vern mot diskriminering som er motivert av nedsatt funksjonsevne.

Min mening er at OXLO bør endres til OXXLO dvs. Oslo extra extra large, og da får også vi funksjonshemmed e plass i vår inkluderende by med rom for mangfold og livsutfoldelse.

Min oppfordring til alle funksjonshemmed e : VI MÅ KREVE VÅR PLASS I SAMFUNNSLIVETS MANGFOLD, og funksjonshemmed es interesseorgani sasjoner bør inviteres i mangfoldsarbeidet.

Gunn Pound

Legg til kommentar