Funksjonshemmede

Handikapforbundet: Økt overtidsbruk gir dårligere kvalitet på tjenestene

Handikapforbund: Økt overtidsbruk gir dårligere kvalitet på tjenesteneBystyrets finanskomite gjennomførte sist uke høringen jeg tok initiativ til vedrørende de altfor mange brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i kommunen. Det ble en nyttig høring, som gir muligheter for tettere å følge opp dette viktige temaet.

Arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet til for de ansatte, men har også konsekvenser for brukerne av kommunens tjenester. Dødsslitne helseansatte etter doble vakter eller mye overtid gir dårligere tjenester, og representerer i ytterste konsekvens en dødsrisiko for de hjelpetrengende. Vi inviterte derfor også Norges Handikapforbund, slik at vi kunne høres deres syn.

Deres syn ble oppsummert slik:

Norges Handikapforbund Oslo ønsker at arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid overholdes fordi:

1) Økt bruk av overtid kan gå utover kvaliteten på tilbudet. Det viktigste er at brukerens behov er i sentrum.

2) Vi mener også at arbeidsmiljøloven allerede gir fleksible nok rammer og tilstrekkelig med muligheter for dispensasjon. God dialog mellom arbeidstaker/tillitsvalgte, arbeidsgiver og brukere er en forutsetning.

3) Vi ønsker å øke antall mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid.

Les mer nedenfor.


Dette er det Ingunn Eidhammer sa på høringen:

Hei. Jeg ble invitert for å snakke litt om hvordan dette påvirker mennesker med nedsatt funksjonsevne.

1) NHF Oslo ønsker at man tar utgangspunkt i brukerens behov. For mye overtid kan gå ut over kvaliteten på tjenesten, med mye stress og press for ansatte. Det kan også være snakk om tidspress, med tjenesteytere som ikke får tid til de oppgavene de selv anser som viktige å utføre. For mye overtid skyldes ofte at kommunen i utgangspunktet har for lav bemanning.  Kommunen bør derfor øke bemanningen for å sikre et godt tilbud for brukere.

2) NHF Oslo mener at det er fullt mulig å få den fleksibiliteten vi trenger innenfor dagens lovverk. Det er mulig å søke om dispensasjoner, og det finnes eksempler på kommuner som har vellykkede ordninger innenfor regelverket. Et eksempel på dette er et forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune, som i en delrapport av FAFO blir betegnet som positivt. Det viktigste er å finne gode løsninger i dialog mellom arbeidstakere, ansatte og tillitsvalgte og brukere.

3) Mange lave stillingsbrøker kan imidlertid føre til at det blir et mindre stabilt tilbud for brukere. Et høyt antall deltidsansatte kan gi mindre kontinuitet i tilbudet. Fafo-notat 2011:16 viser til at færre vaktskifter bidrar til positive resultater på grunn av mer kontinuitet og stabilitet. Fafo-notat 2011:07 understreker at det er godt dokumentert at "høyt omfang av små stillinger er negativt for tjenestekvalitet, arbeidsmiljø, et fullverdig arbeidsforhold, rekruttering og en effektiv tjeneste". Brukere får mange mennesker å forholde seg til, mindre stabilitet og "en hverdag som i liten grad er lagt opp etter deres behov" (samme FAFO-notat). Andre konsekvenser kan være økt utrygghet, eller at brukere hele tiden må forklare de samme tingene til nye tjenesteytere. For mange vaktskift i løpet av en dag kan altså ytterligere forringe kvaliteten på tilbudet. Et eksempel fra samme FAFO-notat viser at flere ansatte i tradisjonell turnus er enig i at vaktskiftet kommer på et tidspunkt som fører til begrensninger i muligheten til å ta med brukere på aktiviteter.

4) Særlig innenfor brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er fleksibilitet i arbeidstida viktig. BPA er et verktøy for likestilling og gir arbeidslederne mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Men her vil NHF Oslo også understreke betydningen av stabile og gode rettigheter for assistentene. Også i denne ordningen kan det bli et problem dersom det blir få timer per assistent. I tillegg vil dårlige ansettelsesvilkår undergrave BPA-ordningen og gjør det vanskeligere å rekruttere assistenter. Både Oslo kommune og arbeidslederen taper på en ustabil ordning.

5) NHF Oslo vil også understreke at våre medlemmer også er arbeidstakere, og vi ønsker at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Nettopp derfor er det også viktig å ikke svekke arbeidsmiljøloven. For en del mennesker med nedsatt funksjonsevne er muligheten til fleksibel arbeidstid nødvendig for å være i arbeid. NHF Oslo mener det er mulig å få til nødvendig fleksibilitet innenfor dagens regelverk. Vi vil advare mot å svekke arbeidstakerrettigheter når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Svekkede rettigheter vil bidra til et enda mer ekskluderende arbeidsliv. Mangel på rammer og strukturer blant annet når det gjelder arbeidstid kan bidra til stress og sykdom. Arbeidsmiljøloven, slik den er, gir store muligheter for tilpasninger til lokale behov, og så lenge tilpasninger skjer på de ansattes premisser kan man sikre et inkluderende arbeidsliv.

Dag Olberg skriver i Fafo-notat 2011:16 at både inkluderingshensyn og økonomiske hensyn (nemlig å benytte seg av ubrukte arbeidskraftressurser) tilsier at man i større grad bør tilrettelegge for personer som i dag er utenfor arbeidsmarkedet.

Norges Handikapforbund Oslo ønsker at arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid overholdes fordi:

1) Økt bruk av overtid kan gå utover kvaliteten på tilbudet. Det viktigste er at brukerens behov er i sentrum.

2) Vi mener også at arbeidsmiljøloven allerede gir fleksible nok rammer og tilstrekkelig med muligheter for dispensasjon. God dialog mellom arbeidstaker/tillitsvalgte, arbeidsgiver og brukere er en forutsetning.

3) Vi ønsker å øke antall mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid.


Følg Ivar Johansen på Twitter
Få tilsendte temamessige nyheter

Legg til kommentar