Funksjonshemmede

Ansettelse i Oslo kommune av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ansettelse i Oslo kommune av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bystyret vedtok 21. oktober 2009 en "målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne". Jeg stilte Byrådet dette spørsmålet: Hvor mange personer med nedsatt funksjonsevne ble tilsatt i 2010, sett i relasjon til bystyrets vedtak?

Byråd Aud Kvalbein svarer ved notat til bystyrets finanskomite datert 25. januar 2012:

"Tidligere Helse- og velferdsetaten har på oppdrag av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester innhentet informasjon fra virksomhetene i kommunen på hvordan tiltak og vedtak i handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser er fulgt opp. Av tilbakemeldingen knyttet til vedtak om dele statens målsetning om at 5% av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne, framgår det at det er store utfordringer knyttet til oppfølging av en slik målsetting. Disse er både av definisjonsmessig-. juridisk- og administrativ karakter. Hva er nedsatt funksjonsevne i denne forbindelse? Mange vil ikke gi denne typen opplysninger i søknaden sin, og det er heller ikke anledning for kommunen å be om slike opplysninger.

Det kan muligens gjennom en anonym undersøkelse likevel rettslig forsvares at slike spørsmål stilles til nyansatte, men per i dag er det ikke planer om å iverksette en slik undersøkelse."

På tross av byrådens beskrivelse ovenfor har Byrådet - prisverdig - i den reviderte handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne Byrådet har sendt fram til bystyret foreslått å videreføre denne målsetting.

Jeg har derfor sendt fram dette spørsmål til Byrådet: Hvordan vil Byrådet sikre/sette inn tiltak for at målet nåes, og hvordan skal måloppnåelse måles?

Og Byrådet svarer slik

Kommentarer   

0 #1 Rudolph Brynn 08-10-2012 08:23
Diskriminerings - og tilgjengelighet sloven har jo en aktivitetsplikt , ved siden av at man skal lage handlingsplaner , så dette var litt slapt. Men man møter det samme svaret i land med kvoteordninger, som Tyskland. Det finnes forøvrig klare definisjoner på hva som menes med "funksjonsnedse ttelse" så det skal ikke være så vanskelig å følge opp, dersom viljen er der.
0 #2 Johan Martin Leikvoll 08-10-2012 11:03
Litt grovt og forenklet: Det er dumt at de ikke får det til, men de fortjener faktisk litt ros for at de reelt vil. Da er man nærmere at det kan bli reell politikk av det fremfor at de ikke vil eller sier det er umulig.

Drister meg for øvrig til å vise til kronikken min i Klassekampen på sist fredag:

urlen.dk/Pz
0 #3 Torsten 09-10-2012 14:15
Nav bruker betegnelse yrkeshemmed, dvs,nedsatt arbeidsevne, Jeg har jobbet med arbeidsfomidlin g av ykeshemmede i 32 år og vet at de.fleste yrkeshemmete kommer fra Nav og det er ingen hemmelighet, Det er m,a,o et konsruert problem. I intervju forteller de fleste yrkeshemmede at de har kontakt med Nav da dette kan utløse tiltakplass.
Hvis det er problem kan de jo bare foreta en anonym spørreundersøke lse av ansatte i en eller annen form

Det er typisk hvordan mange arbeidsgivere forholder seg til saken. Ut med fine ord i starten og når man følger opp, trekker de seg.

Legg til kommentar