Funksjonshemmede

Ansettelse i Oslo kommune av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ansettelse i Oslo kommune av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bystyret vedtok 21. oktober 2009 en "målsetting om at 5 % av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne". Jeg stilte Byrådet dette spørsmålet: Hvor mange personer med nedsatt funksjonsevne ble tilsatt i 2010, sett i relasjon til bystyrets vedtak?

Byråd Aud Kvalbein svarer ved notat til bystyrets finanskomite datert 25. januar 2012:

"Tidligere Helse- og velferdsetaten har på oppdrag av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester innhentet informasjon fra virksomhetene i kommunen på hvordan tiltak og vedtak i handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser er fulgt opp. Av tilbakemeldingen knyttet til vedtak om dele statens målsetning om at 5% av alle nyansatte i de neste to årene skal være personer med nedsatt funksjonsevne, framgår det at det er store utfordringer knyttet til oppfølging av en slik målsetting. Disse er både av definisjonsmessig-. juridisk- og administrativ karakter. Hva er nedsatt funksjonsevne i denne forbindelse? Mange vil ikke gi denne typen opplysninger i søknaden sin, og det er heller ikke anledning for kommunen å be om slike opplysninger.

Det kan muligens gjennom en anonym undersøkelse likevel rettslig forsvares at slike spørsmål stilles til nyansatte, men per i dag er det ikke planer om å iverksette en slik undersøkelse."

På tross av byrådens beskrivelse ovenfor har Byrådet - prisverdig - i den reviderte handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne Byrådet har sendt fram til bystyret foreslått å videreføre denne målsetting.

Jeg har derfor sendt fram dette spørsmål til Byrådet: Hvordan vil Byrådet sikre/sette inn tiltak for at målet nåes, og hvordan skal måloppnåelse måles?

Og Byrådet svarer slik