Funksjonshemmede

Trygg kommunal bolig, også for de som livsvarig trenger dette

Trygg kommunal bolig, også for de som livsvarig trenger detteDet aller viktigste for den som er i en krevende og vanskelig livssituasjon er i alle fall å ha et fast holdepunkt i livet: egen bolig. Det har derfor ingen mening at personer over 60 år, psykisk utviklingshemmede og varig funksjonshemmede som trenger kommunalt bolig ikke skal få dette for en lengere periode enn 5 år av gangen der det er grunn til å tro at de noen gang selv vil kunne fremskaffe egen bolig. LUPE (Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende) har erfaringer for at kommunens praksis er uakseptabel.

Flertallet i bystyret (Ap, Fr.p, SV, R og MDG) har nå skåret igjennom og vedtektsfestet at hovedregelen er at disse gruppene skal ha en leiekontrakt som har lenger varighet enn 5 år. Det er bra, men det er skuffende at H, V og Kr.F. ikke kunne støtte et slikt vedtak.

Les nedenfor mitt innlegg fra bystyret i går om endring av forskrift om tildeling av kommunal bolig

 


Oslo bystyre 12. des. 2012
Ivar Johansen, SV

Sak Endringer i forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Jeg merker meg, ordfører, at Byrådet unnlater i den endelige byrådssaken å fremme to forslag som opprinnelig var med i høringsdokumentet:

At søknad om kommunal bolig kan avslås for søkere som har omfattende og sammensatte behov, og andre tiltak tilbys i stedet.

Det er klokt at dette synspunktet er forlatt, da dette ville undergrave valgmuligheten for kanskje byens mest hjelpetrengende til å bosette seg hvor de vil i denne byen. Bostedssøkende som kanskje mer enn andre er var for hvilke omgivelser og hvilke personer de omgås i det daglige.

Byrådet unnlot også å fremme forslag om å øke inntektsgrensene betydelig, og dermed heve terskelen for å få kommunalt bolig. Det ville vært en fiffig måte å redusere ventelister på, og synliggjøring av behov, men svært usosialt.

Men dette har altså Byrådet frafalt, og det er bra.

Så, ordfører: Det aller viktigste for den som er i en krevende og vanskelig livssituasjon er i alle fall å ha et fast holdepunkt i livet: egen bolig. I komitemerknader skriver H og V at de er «glade for at ordningen med lenger leietid for personer over 60 år, psykisk utviklingshemmede, varig funksjonshemmede og andre personer som ikke anses for noen gang selv å kunne fremskaffe egen bolig blir videreført.»

Om H og V virkelig reelt er opptatt av dette så er de også helt nødt til å støtte at forskriften presiserer dette bedre enn i dag, slik Ap har foreslått. For interesseorganisasjoner for psykisk utviklingshemmede forteller at det i dag praktisk talt er umulig for deres medlemsgruppe å få bydeler til å akseptere en leietid ut over 5 år. Vi kan ikke fortsette denne praksis. Det er særs uverdig å påføre tunge psykisk utviklingshemmede og deres nære pårørende hvert 5. år en utrygghet om at nå kan du risikere å bli brutt opp av et bomiljø hvor du trives særs godt. Og lenger varighet betyr noe mer enn et år eller to ekstra.

Til sist: Det overrasker meg at H og V ikke ønsker at folk som har et reelt behov for kommunal bolig, og derfor ikke er i stand til å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet, skal komme på venteliste. Forutsetningen for å komme på venteliste nå er at kommunen skal kunne skaffe bolig innen 6 måneder. Sånn kan man usynlige reelle behov. Kommunal bolig er et tiltak i forhold til byens fattigste, og jeg undres på om vi ville tørre å innføre en slik praksis innenfor andre sektorer, og i forhold til mer ressurssterke velgergrupper. F.eks. innenfor eldreomsorgen.

Ordfører, fra SV side anser vi at flertallet i helse- og sosialkomiteen har forbedret Byrådets forslag i riktig retning, og vi støtter alle forbedringsforslag.

 

Les fra bystyrebehandlingen

Følg meg på Twitter

tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar