Funksjonshemmede

TT: prisøkning på 31 %

TT: prisøkning ppå 31 %Thor Sandmel og Hilde Seip er TT-brukere, og har sendt et direkte spørsmål til samtlige av bystyrets 59 medlemmer:

"Det vises til brev fra Oslo kommune om økede egenandeler for oss TT-brukere fra kr 35 pr tur i 2012 til kr 46 pr tur i 2013, en prisøkning på 31 %. Hvem andre utsettes for liknende prisøkning? 

Det er tidligere argumentert med at alle må betale ekstra for billett kjøpt «om bord». Ja det hadde vært greit hvis vi

1. hadde hatt samme mulighet som andre til å kjøpe rabatterte billetter hos for eksempel Narvesen eller på nett eller mobil.

2. hadde fått rabatt ved forhåndskjøpt billett. Selv om vi kjøper billetthefter fra Oslo Taxi i Trondheimsveien 100, opptil flere hundre om gangen, betaler vi imidlertid samme pris og må bruke 2 fritidsreiser og betale 2 egenandeler ekstra for å få kjøpt dem. Det er mange av oss som ikke kan kombinere med andre ærender i nærheten.

Er det noen som kan forklare og forsvare denne store prisøkningen og forskjellsbehandlingen for oss?".

Nedenfor et det svaret de har fått fra meg.


Takk for henvendelse, og at dere bidrar til fokus på et viktig prinsipielt spørsmål.

For meg som konsekvent prøver å ha fokus på funksjonshemmedes situasjon i Oslo er jeg desidert ikke fornøyd med denne utviklingen. Selve vedtaket ble enstemmig vedtatt fra bystyrets side, og vi burde kanskje vært noe mer våkne her.

At økningen var så stor ble ikke fokusert på/prioritert i Handikapforbundets budsjettkommentar til bystyret.
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2012_10/988521_1_1.PDFno/dok/Vedlegg/2012_10/988521_1_1.PDF

http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2012_10/988733_1_1.PDFno/dok/Vedlegg/2012_10/988733_1_1.PDF

Ofte blir det i bystyret en avveining på når skal man legge fram/stemme for de optimale - og riktige - standpunkter og tape, og når skal man velge subsidære forslag som går i riktig retning og kanskje gir ønsket resultat til sist.

Denne gangen bidro jeg til at Ap og SV fremmet dette forslaget ved budsjettbehandlingen:

"Byrådet bes i forbindelse med bebudet sak om ny forskrift for TT-tjenesten komme med forslag til betaling for enkeltreiser med TT, som gir samme muligheter for TT-reisende som for kollektivtrafikanter å oppnå rabatterte priser."

Men, dessverre: Et flertall i bystyret bestående av Høyre, Fr.P, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte ned forslaget.

Kommentarer   

0 #1 Maria Teresa Notstad 05-01-2013 12:28
Mange som har samme spørsmålet.
Tenker spesielt på alle som har TT som eneste mulighet til å komme seg ut...
Som kjent er det en stor andel av brukerne alders- eller uførepensjonist er, og som oftest har mindre inntekt til å klare seg. Lurer på hva politikerne tenker… skal TT-brukerne dra mindre ut og blir enda mer isolert på grunn at de ikke har råd? Ser ut for meg at personer med størst behov skal igjen straffes…(Har i tankene lavterskeltilbu dene…)
0 #2 Jorunn Ringen 07-01-2013 13:09
Økning kom helt overraskende - hadde ikke hørt noen rykter engang.Hvordan kunne vi da ha protestert? Forstår ikke at det kunne være enighet om denne økningen.
Jeg har over lang tid etterspurt om man kunne få lov til å kjøre over "grensen" til Bærum Med TT-kortet for fritidsreiser.
Dette har ikke vært mulig. Min sønn, med Downs Syndrom, har i 28 år svømt på Nadderud på grunn av manglende tilbud i vårt nærmiljø.
Vi bor på Lysejordet. Det tar 7 min. å kjøre til Nadderud. Vi har selv kjørt i alle disse år.Han har vært med i Dissimilis i 25 år og fikk kjøre dit fordi det hette Kompetansesente r. Han har sluttet der og er nå med i Haug Musikkorps. Har vært der i 3 år og TT-kjøring dit er ikke tillatt. (Haug skole) Det heter fritidsaktivite t!!! Det tar også 7 min. å kjøre dit.Han er 47 år og bor hjemme og foreldrene er gamle og ustabile sjåfører.
Da hadde vårt håp og ønske vært at siden økningen av egenadel ble så formidabel så kanskje vi kunne få lov å kjør til fritidsaktivite tene som ligger nærmest, men over grensen til Bærum.?
Er det noe håp om vi sender en ny søknad om dispensajon?
Hilsen Kjetil og Jorunn Ringen.
0 #3 Petter Tomren 07-01-2013 23:58
Jeg har ved flere anledninger pekt på at å ta fra de svake og gi til oss rike synes å være rådende politikk i Oslo. Muligens også i resten av landet. Noen ganger har mine synspunkter kommet på trykk, men som oftest blir de avvist, og nesten uten unntak blir de ubesvart. Er det slik som denne saken fremstår vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg? Jeg har alltid trodd og ment at et samfunns kvalitet avspeiles av hvordan man tar seg av sine svakeste. Det er ikke lenger tilfelle, denne saken er et godt eksempel på det. Jeg forstår at politikerne ikke overblikker alle detaljer når budsjettene legges fram. Men finansadministr asjonen burde gjøre det. Og når tabber gjøres, slik som med denne meningsløse prisøkningen, så burde både politikere og administrasjon være voksne nok til å rette opp feilen. Og det enten feilen er tilsiktet eller utilsiktet. Budsjett er en rettesnor, ingen fasit, og det må gå an å korrigere når noe meningsløst blir resultatet.

Legg til kommentar