Funksjonshemmede

TT: Likestillings- og diskrimineringsombudet tviler på om kommunen oppfyller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

TT: Likestillings- og diskrimineringsombudet tviler på om kommunen oppfyller lov om diskriminering og tilgjengelighetLikestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt mange klager og henvendelser fra TT-brukere. Som ombudet oppsummerer:

"Folk beskriver at de ikke blir hentet hjemme til avtalt tidspunktom morgenen, av og til ikke i det hele tatt når de skal på jobb, at det på grunn av samkjøring med flere i samme bil må kjøres omveier og at reisen derfor tar mye lenger tid enn normalt til arbeidsplassen. Dette resulterer i at man stadig kommer for sent på jobb. Tilsvarende omveier med påførte forsinkelser på hjemturen resulterer i at foreldre kommer for sent til barnehage eller skolefritidsordning når de skal hente barna sine eller skal rekke andre avtaler man har. På denne måten forringes både arbeidsdeltagelse og sosial deltagelse i forhold til slik det var tidligere.

Når ordningen har blitt dårligere i løpet av omleggingen til Samres, vil ombudet sette spørsmålstegn ved om Oslo kommune som en offentlig aktør jobber aktivt for full deltagelse og flere funksjonshemmede i arbeid i tråd med formålsparagrafen i dtl."

I sin henvendelse til Oslo kommune konkluderer Likestillings- og diskrimineringsombudet:

"Ombudet mener det er bekymringsfullt at ordningen fungerer så dårlig for så mange og håper Oslo kommune vil åpne for mer fleksible og individuelle løsninger som passer enhver best i sin daglige situasjon så langt det lar seg gjøre, slik at også funksjonshemmede kan få likeverdige muligheter som arbeidstakere og i det sosiale liv."

Byrådet skal i løpet av kort tid legge fram for bystyret forslag til en ny TT-ordning. Det vil da være helt uakseptabelt om ikke bystyret da rydder opp i de forhold som her påpekes.

Les uttalelsen nedenfor
,
Oslo kommune
Rådhuset
0037 OSLO

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/1000- 2- CAF 20.12.2012

Bekymring knyttet til ordningen med arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune

Likestillings- og diskrimineringsombudet har siden Oslo Kommunes omleggingen av tt-reiser til arbeid og utdanning til Samres i januar 2011 mottatt flere klager og bekymringsmeldinger om ordningen. Høsten 2010 bestemte Oslo Bystyre at ordningen med transport av funksjonshemmede til og fra arbeid og utdanning skulle legges om. Tidligere hadde denne kundegruppen hatt et velfungerende tilbud, som har vært en god erstatning for det å reise kollektivt til utdanningssteder eller arbeidsplasser.

Det er forståelig at det oppstod innkjøringsproblemer og misforståelser mellom kunder, sjåfører, kjørekontor og drosjeselskap i etableringen av den nye ordningen i januar 2011. Men nesten 2 år etter omleggingen, ser vi i henvendelser til oss, i aviser og i sosiale medier mye misnøye og frustrasjon over ordningen.

Folk beskriver at de ikke blir hentet hjemme til avtalt tidspunktom morgenen, av og til ikke i det hele tatt når de skal på jobb, at det på grunn av samkjøring med flere i samme bil må kjøres omveier og at reisen derfor tar mye lenger tid enn normalt til arbeidsplassen. Dette resulterer i at man stadig kommer for sent på jobb. Tilsvarende omveier med påførte forsinkelser på hjemturen resulterer i at foreldre kommer for sent til barnehage eller skolefritidsordning når de skal hente barna sine eller skal rekke andre avtaler man har. På denne måten forringes både arbeidsdeltagelse og sosial deltagelse i forhold til slik det var tidligere.

Ombudet er kjent med at det til tross for en kraftig innstramming av såkalte hvite kort som gir rett til selv å bestille transporten etter behov i 2011, har enkelte likevel fått denne muligheten etter april 2012. Men mange har ikke denne muligheten og sliter med uforutsigbarhet, forsinkelser og ikke minst manglende fleksible individuell tilpasning når arbeidsplassen krever dette og derfor knapt klarer å beholde sin arbeidsplass. John Arne Nordholmen, en synshemmet massør, stod fram i NRK i november 2012, 1 år og 10 måneder etter omleggingen, og fortalte at han har mistet flere kunder fordi han på grunn av uhensiktsmessig og tungvint reisevei ikke kom tidsnok på jobb. Påfallende nok snudde Nordstrand bydel etter avslag om et slikt kort til Nordholmen, dagen etter at NRK hadde en sak om hans fortvilede arbeidssituasjon. Hvis de ikke hadde gjort det er det usikkert om Nordholmen hadde hatt en arbeidsplass i dag.

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl). Ombudet skal også være pådriver for likestilling og en pådriver mot diskriminering, og vi skal følge utviklingen i samfunnet med sikte på å avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål er blant annet å sikre likeverdog fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Videre understrekes det i dtl § 3 at spesielt offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål.

I Norge har vi en målsetting om full deltagelse og likeverd for funksjonshemmede og det er et stort fokus på arbeidsliv og at flere funksjonshemmede skal i arbeid.

Formålet med arbeids- og utdanningsreiser var å utvide og etablere transporttilbud som sikret funksjonshemmede muligheter for deltakelse i arbeidsliv og utdanning, samt at ordningen skulle kompensere for merutgifter knyttet til transport. Ordningen har medført at personer med funksjonsnedsettelser kan arbeide, både mer og lengre enn de ellers hadde kunnet gjøre. Arbeids og utdanningsreiser er helt avgjørende for utdanningsløpet og yrkesdeltagelse.

Oslo har et godt og et relativt velfungerende kollektivsystem for de fleste innbyggerne, men mye materiell er gammelt og fremdeles ikke tilgjengelig for mange. Ved å kompensere for dette og gi mulighet for en tilpasset dør til dørtransport for de som trenger dette, vil Oslo kommune oppfylle sin aktivitetsplikt ved å fremme like muligheter til samfunnsdeltagelse for alle uavhengig av funksjonsevne.

Når ordningen har blitt dårligere i løpet av omleggingen til Samres, vil ombudet sette spørsmålstegn ved om Oslo kommune som en offentlig aktør jobber aktivt for full deltagelse og flere funksjonshemmede i arbeid i tråd med formålsparagrafen i dtl.

Ombudet mener det er bekymringsfullt at ordningen fungerer så dårlig for så mange og håper Oslo kommune vil åpne for mer fleksible og individuelle løsninger som passer enhver best i sin daglige situasjon så langt det lar seg gjøre, slik at også funksjonshemmede kan få likeverdige muligheter som arbeidstakere og i det sosiale liv.

Dersom dere har spørsmål, ta gjerne kontakt.

Vennlig hilsen

Eli Knøsen seniorrådgiver
Carl Fredrik Riise rådgiver

Kopi til: Ulike klagere – sendes på e-post

Følg Ivar Johansen på Twitter
Abonner på Ivar Johansens saker på Facebook
Få tilsendt temavise nyhetsmeldinger

Legg til kommentar