Funksjonshemmede

BPA: For lite langsiktighet og forutsigbarhet?

BPA: For lite langsiktighet og forutsigbarhet?Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for at de med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv. BPA går ut på at de som får assistanse selv leder sine assistenter, og slik kan bestemme hvem som skal komme, når de skal komme og hva de skal gjøre. Slik får man kontroll over egen tilværelse og kan leve et variert og selvstendig liv.

Byrådet har sendt fram en orientering til bystyret om hvordan ordningen praktiseres i Oslo. Den viser at  pr. 30. sept. 2012 var det 311 personer inne på ordningen, og vedtaksvarigheten var fra 6 - 18 måneder.

Jeg tror det er grunn til å problematisere det siste, for i departementets rundskriv heter det:

"Det er viktig å unngå at det fattes vedtak om BPA som har svært kort varighet i forhold til personer som har varige og stabile hjelpebehov og som har krav på bistand etter sosialljenesteloven § 4-3. jf. § 4-2 bokstav a-d. For personer som har krav på bistand kan ikke kommunen fri seg fra ansvaret for å sørge for at bistandsbehovene til enhver tid er dekket ved å fatte kortvarige vedtak. Departementet anbefaler at det ved varige og stabile bistandsbehov fattes vedtak om BPA som revurderes med fastsatte mellomrom, eller dersom personens behov endrer seg vesentlig. Kortvarige vedtak kan gi dårlig forutberegnlighet for brukerne og uforutsigbare ansettelsesvilkår for assistentene. Det kan vanskeliggjore rekruttering av personlige assistenter og hindre at man klarer å beholde personlige assistenter som ønsker langsiktige arbeidsforhold."

Vi trenger alle mest mulig langsiktighet og forutsigbarhet i våre liv, og jeg synes nok Byrådets notat tyder på at de som har varig, stabilt og langsiktig hjelpebehov i Oslos BPA-ordning ikke får nødvendig forutsigbarhet. Hva er brukeres og fagfolks erfaringer og synspunkter?

Les Byrådets notat til bystyret