Funksjonshemmede

TT: Bekymring for ny løsning med "penger på kort"

TT: Bekymring for ny løsning med De funksjonshemmedes organisasjoner har sendt en alvorlig bekymringsmelding til Oslo bystyre hvor de avviser en ny fremtidig organisering av TT-ordningen («penger på kort») som de mener innebærer:         

·         Fare for sosial isolasjon
·         Færre turer
·         Geografisk ulikhet internt i Oslo
·         Mindre anledning til å leve aktive liv
·         Mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse
·         Økende avstand mellom TT-tilbudet og det ordinære kollektivtilbudet
·         Usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet

Som de understreker: "TT-brukere som bor geografisk i ytterkanten av Oslo vil få langt mindre ut av et kronebeløp enn de som bor i sentrumsnære områder, gitt at mye aktivitet foregår i sentrum. Tilsvarende vil forflytning fra ytterkant til ytterkant av kommunen innebære at beløpet brukes opp raskere. Ordinær kollektivtransport koster det samme over hele Oslo."

Jeg skjønner veldig godt deres bekymring, og håper i det lengste at Byrådets forslag som snart skal fremmes for bystyret avviser den varslede løsning med "penger på kort."


Les organisasjonenes henvendelse nedenfor

Fortell medlemmene av bystyrets samferdsels- og miljøkomite hva du menerFremtidig organisering av fritidsreiser i TT-ordningen.


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo (FFO Oslo), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Oslo (SAFO Oslo), Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo), Handikappede Barns Foreldreforening Oslo (HBF Oslo) og Oslo fylkeslag av Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) avviser en ny fremtidig organisering av TT-ordningen («penger på kort») som innebærer:         

·         Fare for sosial isolasjon
·         Færre turer
·         Geografisk ulikhet internt i Oslo
·         Mindre anledning til å leve aktive liv
·         Mindre anledning til aktiv samfunnsdeltakelse
·         Økende avstand mellom TT-tilbudet og det ordinære kollektivtilbudet
·         Usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av reisetilbudet

I dag har TT-brukere i Oslo 150, alternativt 50 reiser pr. år. Dette innebærer et snitt på under tre, alternativt 1 enkelttur(er), pr. uke. Disse reisene skal brukes til hverdagslige aktiviteter som å besøke familie, venner, følge opp barn, kulturliv, personlige ærend som handling av dagligvarer, frisør, tannlege mv. Det gjelder også deltagelse i politiske partier, kirker og andre trossamfunn, brukermedvirkere i det offentlige eller frivillige organisasjoner. Personer som kan benytte seg av kollektivtransport/bil/sykkel bruker i snitt 3,3 reiser pr. dag (Transportøkonomisk institutt: Den store reisevaneundersøkelsen 2009, side 22). 150 fritidsreiser dekker derfor for svært mange kun et minimumsbehov.

TT-brukere som bor geografisk i ytterkanten av Oslo vil få langt mindre ut av et kronebeløp enn de som bor i sentrumsnære områder, gitt at mye aktivitet foregår i sentrum. Tilsvarende vil forflytning fra ytterkant til ytterkant av kommunen innebære at beløpet brukes opp raskere. Ordinær kollektivtransport koster det samme over hele Oslo.

I tilleggsinnstilling til budsjett 2013 heter det: «Endring i TT-tjenesten innføres fra 2014 ved å få ned utgiftene til fritidsreiser gjennom lavere kvoter og mer kostnadseffektiv organisering…». Dersom kronebeløp innføres ser vi at det lettere kan bli kutt i tilbudet. Samtidig vil taxiprisene øke. Konsekvensen er en stor nedgang i mulighet til å leve et aktivt liv. 

Velferdsetaten argumenterer med at et kronebeløp vil gjøre TT-turer mer attraktivt for drosjesjåfører og at diskriminering da vil opphøre. Vi mener at byrden om å unngå diskriminering ikke skal falle på TT-brukerne. Dersom flere drosjeselskaper innfører et mer rettferdig betalingssystem til sine sjåfører, mener vi at grunnlaget for deler av diskrimineringen vil opphøre.

Velferdsetaten har videre anført at innføring av kronebeløp vil gjøre Oslo mer lik øvrige fylker. En nasjonal kartlegging i 2005 viste imidlertid at TT-brukere i alle fylker uttrykte misnøye med TT-ordningen. Her var Oslobeboere mer fornøyd enn ellers i landet. Det kan ikke være et mål å redusere tilfredsheten med TT-ordningen.

Brukerorganisasjonene kan ikke støtte en ordning som vil frata personer med funksjonsnedsettelser muligheten til et aktiv liv og samfunnsdeltagelse.

Brevet er signert Margareta Forrestad fra FFO Oslo, Harald Korsgård fra SAFO Oslo, Aina Kaupang fra Norges Blindeforbund Oslo, Magnhild Sørbotten fra NHF Oslo, Gunn E. Myhren fra HBF Oslo og Lill Birkelund fra Oslo fylkeslag av NFU.


Samtidig har Norges Blindeforbunds fylkesleder Terje André Olsen, sendt denne henvendelsen til bystyrets medlemmer:                                                    

Jeg vil takke for samarbeidet i mange saker i året som er gått, men er nødt til og nok en gang ta opp TT-ordningen.

En reise med TT er nå 11 kroner dyrere enn i fjor. Dette er 31 % økning av prisen. En reise med buss eller trikk koster kr. 30. Dette rimer lite med tanken som var da TT-forskriftene ble fastsatt om at det skulle koste det samme som en enkeltbillett for voksen i ordinær kollektivtransport. En person som er i jobb og har fullt ut behov for TT-ordningen til øvrige reiser vil betale 12.420 kroner i egenandel i 2013. Til sammenligning koster 365-dagersbillett hos Ruter 6300,- kr og reisende står da fritt til å ta så mange turer som ønskes.

I 2012 brukte Oslo kommune 12 millioner kroner på å administrere en bestillingsordning for transport (Samres). Det er ikke dokumentert at denne ordningen var med på å redusere transportkostnadene slik målet var. Det er imidlertid godt dokumentert at ordningen skaper problemer for TT-brukerne. For mange brukere ble det bedre etter at man kunne bestille direkte av transportøren. Dette er ikke en mulighet man har dersom an er avhengig av transport fordi man sitter i rullestol. Dette er altså 12 millioner kroner som har som eneste effekt i å lage en dårligere TT-ordning. Jeg skjønner at dette ikke var tilsiktet fra noen av dere og vil be dere benytte første og beste anledning til å få slutt på dette.

Jeg skriver til dere nå fordi jeg er bekymret for TT-ordningen i Oslo. Norges Blindeforbund er med i en referansegruppe der fremtidens TT-ordning skal diskuteres. Dette vil dere få til behandling i løpet av året. I dette arbeidet er det lagt opp til en TT-ordning der den enkelte får et kronebeløp å reise for. Dette vil føre til forskjellsbehandling avhengig av hvor i Oslo den enkelte TT-bruker bor. Det kommer ikke tydelig frem i selve referatet til møtet, men brukerorganisasjonene står samle bak et brev der vi tar avstand fra denne ordningen og ber om at dagens ordning med et antall reiser skal fortsette.

Dere har i juni 2011 enstemmig bedt om at det vurderes om Ruter kan overta administrasjonen av TT-ordningen. Norges Blindeforbund ber om at dette vurderes til å omfatte også administrasjon av søknad om reiserett osv. som bydelene i dag administrerer. På denne måten vil kun noen få personer behøves til denne administrasjonen og ikke flere i hver bydel.

Vi vil be dere vurdere følgende prinsipper når dere får TT-ordningen til behandling.

·        En egenandel tilsvarende kollektivsats
·        En TT-ordning basert på et antall turer som kan disponeres fritt innenfor Oslos grenser
·        En TT-ordning der reisen bestilles av transportøren og at dere ikke trenger å betale for et kjørekontor.
·        En enhet å forholde seg til for å søke om reiserett og alle administrative forhold en TT-bruker må håndtere.

Vi i Norges Blindeforbund vil arbeide tett på denne ordningen også i år fordi den er så viktig for mange av våre medlemmer. TT-ordningen skaper selvstendighet og gir mulighet til å delta i samfunnet med et aktivt liv. Den gir mulighet til å ha en jobb og følge opp barna selv om man er synshemmet. Ikke minst reduserer denne den enkeltes behov for hjelp og hjemmetjenester ved at man kan være aktiv lenger om man mister synet.

Vi håper at vi i året som kommer kan samarbeide om TT, slik at vi får en ordning som fungerer bra for alle som har bruk for den og som støtter opp under deres ulike mål for hvordan byen vår skal styres.  

Med vennlig hilsen

For Norges Blindeforbund Oslo

Terje André Olsen (sign)

Fylkesleder

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Gry Mørk 08-02-2013 10:30
Ja TT ordningen være som den er. Det er den beste ordningen som er nå. Er selv bruker og er fornøyd,egenand elen er noe annet..men betaler gjerne 47kr for og beholde dagens tilbud. Har bodd 1år i nord der det var penger på kort. Fikk 1200kr for 6mmd,og slik jeg bodde kostet en tur på butikken 200kr en vei. Så på 6mmd kunne jeg komme meg på butikken 3ganger. Så som dere skjønner er jo ikke dette noe alternativ i det hele tatt. La oss beholde dagens system! Hilsen en fornøyd bruker av dagens system!!
0 #2 Asbjørg Mære 08-02-2013 15:23
I Inderøy kommune, der min puh datter bor, får de ikke lenger TT-kort, når hun skal besøke meg, må hun ta drosje, noe som koster henne 900 kr. pr. gang. Jeg kontaktet kommunen ang. dette og de fortalte at det var fylkesmannen som hadde bestemt at for å få TT-kort i Nord-Trøndelag måtte du være blind (meget svaksynt) eller sitte i rullestol. Hun kunne få være med på den nye ordningen med drosje for buss til jernbanestasjon en, men hun kan ikke ta tog alene.
0 #3 Marit 21-02-2013 23:12
I Bærum får man 2.150 kroner for et halvt år. Det koster kr. 470 en vei til sykehuset for å besøke en syk, gammel far, så det blir da 2 1/2 tur i løpet av et halvt år. Jeg kulle gjerne betalt 46 kroner hver vei, og reist tre ganger i uken, minst.
0 #4 Jensen 04-03-2013 11:52
Skal ikke hyle like høyt for andre deler i landet og da? som har hatt "penger på kort" ordningen i flere år. Ja det er sant det dere sier, men hvorfor hører vi bare noe når det er i Oslo det skal bli forandring??

Legg til kommentar