Funksjonshemmede

Brukervalgte omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemninger

Brukervalgte omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemningerHanne Svarstad og Mette Grieg i Familieforeningen ved Nordre Aasen var mandag 11. februar på møte med arbeidsutvalget til Helse- og sosialkomiteen i Oslo. Der fortalte de om negative konsekvenser med dagens situasjon med anbudsutsettinger. Videre presenterte de et alternativ for hvordan kommunen kan legge om til brukervalgte omsorgstilbud. "Kommunen bør kvalitetssikre og godkjenne bo‐ og avlastningssteder, mens vi foreldre er best i stand til å velge det mest hensiktsmessige alternativet i hvert enkelt tilfelle," sa de blant annet til bystyrepolitikerne.

- “Valgfrihet” og “brukermedvirkning” for brukere av helsetjenester fremheves i lover, policydokumenter og utsagn fra politikere og politiske partier. Vårt forslag til løsning innebærer at foreldre til mennesker med utviklingshemninger og omfattende helse‐ og omsorgsbehov gis reell valgfrihet og brukermedvirkning.
- Fra et brukerperspektiv opplever vi anbudsutsettelser av enkeltmennesker som uetisk fordi de er uakseptable, ydmykende og uverdige.
- Kommunen bør kvalitetssikre og godkjenne bo‐ og avlastningssteder, mens vi foreldre er best i stand til å velge det mest hensiktsmessige alternativet i hvert enkelt tilfelle.

Dette er noen av punktene i forslaget de to foreldrene la fram for bystyrets helse- og sosialkomite, og som de oppsummerte slik: "Familier med barn med store utviklingshemninger i Oslo opplever i dag en stor ekstrabelastning ved at bydelene mot familienes vilje tvinger gjennom anbudsutsettinger eller plasseringer av barna i bydelenes egne institusjoner."

Les deres Power-Point-plansjer (hvis problemer; høyreklikk og last ned til egen maskin)