Funksjonshemmede

Nye kommunal dataplattform: Blinde får ikke gjort jobben sin

Nye kommunal dataplattform: Blinde får ikke gjort jobben sin

Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslo felles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Det sies at kommunen ikke har gjort noe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er det ikke. Det hjelper ikke hvor tilgjengelig et dataprogram er hvis plattformen programmet ligger på er utilgjengelig.

I den grad tilgjengelighetsperspektivet faktisk viser seg å være fraværende, vil dette føre til at synshemmede arbeidstakere i Oslo kommune ikke får gjort jobben sin.

Dette er selvsagt alvorlig og jeg har bedt Byrådet besvare spørsmål om saken overfor bystyrets finanskomite.


Dette er det spørsmål jeg har sendt fram til Byrådet og som skal besvares overfor bystyrets finanskomite:

Jeg har fått følgende henvendelse:

"Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslofelles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Etter hva SAF har brakt i erfaring, har kommunen ikke gjort noe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er det ikke. Det hjelper ikke hvor tilgjengelig et dataprogram er hvis plattformen programmet ligger på er utilgjengelig.

I den grad tilgjengelighetsperspektivet faktisk viser seg å være fraværende, vil dette føre til at synshemmede arbeidstakere i Oslo kommune ikke får gjort jobben sin. Ved tidligere dataomlegginger har vi erfart at kommunen har unnlatt å foreta tilretteleggingen for synshemmede arbeidstakere i forkant til tross for at man har kjent til tilretteleggingsbehovet. I stedet har man startet på dette arbeidet i etterkant, og dermed har de synshemmede arbeidstakerne blitt satt ut av produksjon i tiden det har tatt å reetablere tilgjengelige løsninger. Dette har kunnet dreie seg om til dels lang nedetid, noe som har ført til belastninger både for den enkelte synshemmede arbeidstaker og tjenestestedet de arbeider på. Å ikke være i forkant med planer for tilgjengliggjøring ved dataomlegginger, harmoniserer dessuten dårlig med delmål 2 i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Aktivitetsplikten etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven må også sies å være dårlig skjøttet."

Hva vil Byrådet sette inn av tiltak i forhold til dette?

Kommentarer   

+1 #1 Kristin Berg 04-06-2013 08:48
Universell utforming av fysiske bygg og datatekniske løsninger har mange fellestrekk. All erfaring tilsier at planleggingsfas en er den største og mest avgjørende delen av jobben. Dersom bildet tegnes med «kløktig hånd» noe som forutsetter innhenting av relevant- og god kompetanse, kan slike utfordringer løses med stort hell. Mange leverandører av dataplattformer og øvrig programvare hevder, til og med i kontrakter, at de kan levere universelle løsninger. Dessverre innehar jeg ganske mye erfaring med dårlig planlegging og stort fomleri når problemstilling er i denne gaten melder sin ankomst. Selv er jeg blind, og jeg jobber i en sammenheng hvor universell utforming frontes og prioriteres høyt. Allikevel har vi møtt på store snublesteiner i dette landskapet, og jeg kan gjerne kontaktes på telefon 24 10 24 67 for å bidrag med konstruktive innspill i forhold til det veivalget Oslo kommune nå står overfor.

Jeg vil våge den påstand at Oslo kommune begår et overgrep og en svært alvorlig feilvurdering, dersom ikke dette valget foretas basert på kvalitet og kunnskap. Som en stor arbeidsgiver, både forpliktet etisk, av bestemmelser i arbeidsmiljølov en, av avtalen om et inkluderende arbeidsliv og bestemmelser i diskriminerings - og tilgjengelighet sloven må signalene som er gitt fra flere hold tas på alvor. Det er ikke nok at en leverandør påstår at løsningen utformes, eller kan tilpasses universelt, man må innhente kvalitetsvurder inger (kravspesifikas joner basert på kunnskap).

Lykke til, jeg kommer til å følge med på dette!

Legg til kommentar