Funksjonshemmede

TT-tjenesten: Fortsatt usikkerhet

TT-tjenesten: Fortsatt usikkerhet

Det er bra at TT-brukere og funksjonshemmedes organisasjoner fortsatt engasjerer seg i forhold til bystyrepolitikerne for å få en god løsning på TT-saken. Ap, SV og Rødt er tydelige på å avvise Byrådets forslag, men er avhengig av å få med Fr.P. for å skape flertall.

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) er en interesseorganisasjon for personer med medfødt benskjørhet, og foreningen skriver nå til Fr.Ps bystyrerepresentanter for å få en avklaring på partiets stillingtaken.  Foreningen oppfordrer sterkt til at partiet sier nei til Byrådets forslag.

Samtidig reiser foreningen 2 nye problemstillinger:

- Det står ingenting i forslaget om hvordan dette praktisk skal gjennomføres mht "penger på kort". Skal ALLE taxier i Oslo måtte ha en kortleser for dette (selv om man går bort fra anbudsløsning)? Hvis det kun skal være en frivillig løsning kan vi jo gjette hvor mange som gidder å ha det. Er taxiselskapene spurt om dette?

  - Er Taxi-selskapene spurt om de i det hele tatt vil opprettholde maxitaxier i så stort omfang hvis fritt brukervalg innføres? I Bærum har visst antallet blitt sterkt redusert, fordi dette er en kundegruppe med mye styr som medfører lite penger. Hvis taxifirmaene ikke er spurt om råd, vil vi si dette er en stor mangel i hele saksbehandlingen. Etter det vi har klart å bringe på det rene er også taxiselskapene (Oslo Taxi og Gode Bussa) imot den foreslåtte løsningen, i tillegg til at et stort flertall av brukerne mener den vil rasere tilbudet.

Jeg oppfordrer byens TT-brukere til å opprettholde trykket, og ta kontakt med bystyrepolitikere. Les foreningens henvendelse nedenfor.  

 

 

fra:  Ingunn Westerheim <Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.>

til:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

kopi:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Hei Mazyar.

Slik vi har forstått det, har TT-saken vært til behandling i Samferdsels- og miljøkomiteen flere ganger våren 2013. Men saken har blitt utsatt fordi FRP (etter det vi har forstått) ikke har tatt et standpunkt i saken. Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) er en interesseorganisasjon for personer med medfødt benskjørhet. Mange av våre medlemmer er avhengige av hjelpemidler som rullator og rullestol hele livet. Særlig på vinterstid utgjør TT en viktig faktor i våre liv når det gjelder fritidsaktiviteter og det å komme seg til jobb og utdanning.

Har FRP i Oslo diskutert saken ytterligere etter saken sist var oppe den 6. juni? Har partiet tatt noe standpunkt til hva dere vil stemme mht byrådets forslag?

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta vil sterkt anbefale dere å gå imot byrådets forslag både mht fritidsreiser og arbeidsreiser. Se vår e-post nedenfor for begrunnelse, som vi også sendte komiteens medlemmer i april 2013. I tillegg vil vi tilføye følgende:

-Det står ingenting i forslaget om hvordan dette praktisk skal gjennomføres mht "penger på kort". Skal ALLE taxier i Oslo måtte ha en kortleser for dette (selv om man går bort fra anbudsløsning)? Hvis det kun skal være en frivillig løsning kan vi jo gjette hvor mange som gidder å ha det. Er taxiselskapene spurt om dette?

- Er taxiselskapene spurt om de i det hele tatt vil opprettholde maxitaxier i så stort omfang hvis fritt brukervalg innføres? I Bærum har visst antallet blitt sterkt redusert, fordi dette er en kundegruppe med mye styr som medfører lite penger. Hvis taxifirmaene ikke er spurt om råd, vil vi si dette er en stor mangel i hele saksbehandlingen. Etter det vi har klart å bringe på det rene er også taxiselskapene (Oslo Taxi og Gode Bussa) imot den foreslåtte løsningen, i tillegg til at et stort flertall av brukerne mener den vil rasere tilbudet.

NFOI ber om tilbakemelding på hva som er FRPs standpunkt i saken og hvordan saken er planlagt behandlet videre.

Ha en forhåpentligvis fortsatt god sommer!

Vennlig hilsen

Ingunn Westerheim

Styreleder i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

http://www.nfoi.no

 

Mail av 4. april:

Til medlemmer av helse- og sosialkomitéen i Oslo.

På vegne av mange bekymrede TT-brukere (både i vår organisasjon og utenfor) skriver jeg en e-post til dere i anledning TT-saken (54/13). Jeg har forstått det slik at saken skal behandles i helse- og sosialkomitéen i Oslo den 4. april, og vi er mange som er bekymret for at dette forslaget vil få store negative konsekvenser for oss som bruker TT i Oslo idag, fordi saken ikke er godt nok utredet. Bekymringene gjelder både fritidsreiser, men også overføringen av arbeidreisene til statlig ordning.

FRITIDSREISER

Byrådet foreslår at fritidsreiser fra 1.1.2014 skal organiseres med såkalt "fritt brukervalg" for alle brukere, der brukerne tildeles et reisebeløp på elektronisk reisekort, og reisens kostnad avkortes på reisekortet når brukerne benytter dette.

Dette stiller vi oss negative til fordi:

1. Det vil være umulig å anslå konsekvensene for brukerne

Det er så godt som umulig for oss som har TT idag å anslå de fulle konsekvensene av dette forslaget, fordi byrådet ikke har skissert hvor stort beløp hver enkelt bruker får. I Oslo har en bruker 150 fritidsreiser (som hovedregel) i dagens løsning. Dette er uavhengig av hvor mye taxituren i realiteten koster. Dette vil selvsagt variere mht avstand, tid på døgnet, søndagstillegg osv. Dersom man velger samme løsning som i andre fylker (samme beløp uansett hvor man bor i kommunen), vil dette føre til at personer som bor i utkanten/har ofte turer på tvers av byen, vil bruke opp turene sine veldig fort (noe vi anser som urimelig forskjellsbehandling). Videre vil det kunne være et insentiv til grådige sjåfører om å kjøre "ekstra lange turer" med ressurssvake brukere, for å tjene mest mulig penger.

Hva slags beløp ser man for seg at brukerne i Oslo skal få tildelt? I Telemark får man kr. 4000 x 2 i året. I Akershus er tallene følgende:

Ordinær brukergruppe: 2150,-

Prioritert brukergruppe: kr 4300,-

Brukere med redusert reiserett: kr 1450,-

Rullestolbil: kr 6200,-

Dersom man tenker seg en snittpris på kr. 300, medfører beløpet for rullestolbil i Akershus ca 21 enkeltreiser i dagens Oslo-målestokk. Er det et slikt nivå ny løsning vil ligge på? I tilfelle bør brukerne bli tydelig informert om det før dette blir endelig vedtatt, da det er en stor begrensning i vårt transporttilbud. Har byrådet tenkt å differensiere ut fra hvor man bor, hvilket behov man har og hvordan skal dette i tilfelle kunne dokumenteres? Vil man legge vekt på forbruk i 2012/2011? I tilfelle bør brukerne bli informert om dette på forhånd, så de kan forutberegne sin situasjon.

Slik det er idag kan man regne med et antall reiser, noe som er mye lettere å planlegge enn X turer man ikke vet hva vil koste (og når kvoten dermed vil være brukt).

Ja, vi bekrefter gjerne at Oslo har landets beste TT-ordning idag. Men dette er det også mange som har tatt i betraktning når de har valgt bosted. For funksjonshemmede i Norge, som ønsker å opprettholde et aktivt liv (men som ikke har mulighet til å kjøre egen bil) er Oslo mer eller mindre eneste alternativ, hvis man ønsker å komme seg rundt. Dette koster selvsagt penger for Oslo kommune, men så har det også merverdi i form av livskvalitet og flere som kommer seg i aktivitet, arbeid og utdanning. At mange funksjonshemmede er ute i bymiljøet, bidrar også til mindre grad av stigmatisering og fordommer enn på små steder hvor folk ikke kommer seg rundt. Oslo er for alle – og slik vil vi gjerne det skal fortsette!

2. TT skal være et alternativ til det allminnelige kollektivtilbudet – ny løsning blir diskriminerende

Folk som bruker kollektivtransport kan fritt reise innenfor Oslos grenser (hvor langt de vil) for en dagsbillett/månedskort. Dette gjelder all type kollektiv transport. Dersom TT-brukere skal måtte betale "full pris" taxi med sitt TT-kredittkort, vil dette føre til urimelig forskjellsbehandling mellom funksjonshemmede og andre, fordi vi hele eller deler av året ikke kan bruke Oslo sitt kollektivtilbud. T-banen er dårligere tilgjengelig enn før etter de hvite vognene ble tatt i bruk. Få stasjoner er utbedret. Bussenes ramper er dårlig vedlikeholdt og sjåførene lite villige til å hjelpe. Kun noen av trikkene er tilgjengelige med rullestol. Andre grupper, som blinde, er helt avhengige av TT for å kunne finne fram dit de skal. I halvåret med snø, kan kollektivtilbudet for mange være helt umulig uansett utforming, fordi man ikke kommer seg til holdeplassene.

Idag er det også mulig å ta TT til Gardermoen til flytogpris. Hva hvis man skal til Gardermoen i ny løsning? Skal man da måtte betale airporttaxipris? Full taksameterpris? Hvordan har man tenkt å løse dette?

3. Taxitilbudet vil bli lite påregnelig

- Byrådet sier "fritt brukervalg" vil være et framskritt fra dagens ordning med kjørekontor. Det er mulig det, men er vi sikre på at taxifirmaene ønsker å skaffe seg kortlesere som kan ta "TT-kredittkort"?

- Er vi sikre på at leverandørene ønsker å rette seg inn mot "TT-markedet", når en TT-reise garantert er mindre lønnsom enn en vanlig maxitaxitur (sjåføren må bruke tid på festing av stol, bistand til bruker osv)? Hvor mange spesialbiler vil det være i omløp til enhver tid? Idag kan noe av dette styres ved anbud og at kommunen leier inn spesialbiler på timesbasis. Med ny løsning, blir forutberegneligheten for de som trenger spesialbil dårligere.

- Det blir ingen reisegaranti for bruker – dvs man har kun klagerett til taxifirma hvis bil uteblir/er sen/har dårlig kvalitet. Ikke alle brukere vil være ressurssterke nok til å klage, hvis tjenesten de mottar er dårlig.

- Brukere som trenger bistand/faste sjåfører/kunnskap om funksjonshemningen vil få det verre med ny ordning – da ingen av firmaene vil være forpliktet til å utvikle denne type kompetanse og yte "ekstraservice" fordi passasjeren er funksjonshemmet. Skal taxameteret løpe for den tiden sjåføren bruker på å gå ut, hente/bistå bruker? Hva med trappeklatring – vil det fortsatt være noe man har krav på?

3. Mislykket reform

Dette kommer på toppen av at man nettopp har gjennomført en stor TT-reform som hadde STORE innkjøringsproblemer og opplevdes som et redusert tilbud til brukerne. Ved årsskiftet gikk egenandelen opp fra 35 til 46 kroner, noe som er en betydelig prisstigning i seg selv. TT-brukere betaler derfor allerede forholdsvis mye mer for en enkeltreise enn personer som tar mye kollektiv transport, som kan kjøpe ukeskort eller månedskort (noe funksjonshemmede kun kan mht arbeidsreiser).

4. Saken virker for dårlig utredet.

I sakspapirene sies det at byrådet har gjort en slags undersøkelse med leverandørene (og at de er positive). Alle sjåfører jeg har snakket med om dette (etter jeg ble oppmerksom på saken) har derimot vært negative. De er skeptiske til nye systemer/terminaler de må innføre, at situasjonen blir usikker og uforutsigbar og er skeptiske til hva slags tilbud de mest hjelpetrengende brukerne vil få. Vi savner mer konkrete tall både mht forbruk av TT-reiser, hvor mange som benytter seg av fritids-/arbeidsreiser og anslag på hva slags beløp og differensiering som vil bli lagt til grunn ved tildeling av kvoter.

ARBEIDSREISER

Vi har forståelse for at Oslo synes det er urimelig at andre fylker skal få dekket sine kostnader til arbeidsreiser, når ikke Oslo får dette. Vi er imidlertid redde for at omleggingen vil føre til et dårligere tilbud til Oslos brukere, både mht omfang og fleksibilitet mht arbeids- og utdanningsreise, noe som vil gå ut over folk sin mulighet til å være i arbeid/utdanning. Vi synes heller Oslo kommune burde oppretthold sin ordning, men krevd refusjon i den statlige ordningen.

Slik det er i Oslo idag, søker man om TT og kan deretter bruke reiser til fritid eller arbeid etter dags-/ukebehov. Man trenger ikke forhåndssøke dersom man tar en midlertidig jobb eller starter på en utdanning. Da er det bare å oppgi til SAMRES at reisen går til arbeid/utdanning, og så går dette av denne kvoten.

I ny løsning ser vi for oss at hver bruker må søke NAV om å få komme inn i ordningen med arbeids-/utdanningsreiser. Løsningen vil derfor kunne passe dårlig for følgende situasjoner:

- De som ikke kan bruke egen bil midlertidig pga helse (alternativet vil være at folk blir sykmeldt lengre)

- De som ikke kan bruke egen bil pga midlertidige eller varige parkeringsproblemer i nærheten av arbeid

- De som ikke kan bruke egen bil midlertidig pga snø/føre/værforhold  De som ikke kan bruke egen bil midlertidig pga hjelpemidler som er til reparasjon/ikke fungerer

- De som har grunnstønad (forholdet mellom AU-reiser og denne stønaden virker uavklart)

Vi frykter også at ordningen skal bli mindre fleksibel (ala Pasientreiser idag), der man må forhåndsbestille tur/retur/faste reiser i lang tid på forhånd. Det er ikke alle arbeidssituasjoner som er så forutberegnelige at dette går an.

Skal man kunne søke om et slags forhåndstilsagn, i tilfelle det oppstår behov ut over det man har til daglig? Hvis ikke må man ta høyde for NAVs saksbehandlingstid, økte krav til dokumentasjon samt risiko for at ramma er tom på slutten av året, da NAV sine AU-reiser er en rammestyrt og ikke overslagsbevilget ordning.

Det er uansett svært viktig at brukere som ikke kvalifiserer til statlig transportordning til arbeid og høyere utdanning, og som har gyldig transportvedtak med slikt formål i Oslo sin TT-ordning, opprettholder sin reiserett i TT-ordningen frem til transportvedtaket utløper. Helst varig.

Også mht arbeid/utdanning savner vi tall på hvor mange som faller innenfor/utenfor de ulike ordningene idag.

Denne e-posten er primært skrevet med forholdsvis ressurssterke rullestolbrukere sitt perspektiv. Også andre gruppers synsvinkler må ivaretas når forslaget om ny TT-ordning vurderes. Vi håper brukerorganisasjonene vil bli informert og involvert før et endelig vedtak i denne saken fattes!

Vennlig hilsen

Ingunn Westerheim

Styreleder i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta  http://www.nfoi.no