Funksjonshemmede

Botilbud til utviklingshemmede: Byrådet sjekker kvaliteten

Dette er resultat av en henvendelse jeg sendte fram til Byrådet på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger fra pårørende og ansatte i bydelenes heldøgns bo- og omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmede, og andre grupper med sterkt hjelpebehov som bor i tilsvarende boliger. I et svarnotat skriver Byrådet:

"Det har ikke vært gjennomført kvalitetsrevisjoner i boliger med heldøgns bo- og omsorgstilbud, slik som kommunen har gjort i sykehjem. Jeg har bedt Helseetaten foreta en gjennomgang på kvaliteten ved et utvalg at denne type boliger slik at vi vinner erfaringer med kvalitetsrevisjoner for disse tjenester.

Det vil også bli satt i gang legemiddelgjennomgang i boliger med heldøgns bo- og omsorgtilbud. Det er Utviklingssenter for hjemmetjenestene som gjennomfører dette.

Det er allerede en del ernæringskurs for personale ved boliger med heldøgns bo- og omsorgstilbud. Jeg vil sikre at disse kursene fortsetter, dessuten utvides."

Dette er bra. Men samtidig ser det ut til at det er svært uklare ansvarsforhold når det gjelder internkontroll og uavhengig av tilsyn. Her ser det ut til at det er en herlig sammensausing hvor man i realiteten kontrollerer seg selv. Oslo kommune har selvsagt selv ansvaret bo- og omsorgstilbud som tilbys byens utviklingshemmede, ikke Staten, ved Fylkesmannen eller Arbeidstilsynet.

Kommentarer   

0 #1 Saka Maljicaj 20-08-2013 07:15
All ære til Deg Ivar. Skulle ønske at vi hadde et slikt menneske som Deg på sørlandet.

Det er kommunen som har ansvar for bo og omsorgstilbud, men er ikke fylkesmannen/le gen tilsynsmyndighe t? Det er Fylkesmannen som skal se om det er svikt i tjenesten eller andre forhold som er kritikkverdig. Så spiller fylkesmannen/le gen på lag med kommunen - dessverre slik er det i dag!
+1 #2 Harald Hansen 20-08-2013 12:21
Det stemmer nok at Fylkesmannen har tilsynsmyndighe t i forhold til bo- og omsorgstilbud, men dessverre så har han ingen mulighet til å straffe kommunen viss kommunen ikke følger de pålegg som eventuelt fylkesmannen pålegger de, samtidig så er det ofte nok å legge frem en skriftlig plan for hvordan man vil rydde opp i problemene, men man er ikke nødt til å gjennomføre planene. Det skal bli spennende å se hva funn som blir gjort og hva som blir gjort for å bedre situasjonen for de utviklingshemme de.
+2 #3 Ivar J 20-08-2013 21:33
Saka: Det er selvsagt kommunen selv som har ansvar for driften og at tjenesten holder den nødvendige kvalitet, og oppfyller lov og forskrifter. Det innebærer også at kommunen må en god internkontroll. Men så er det riktig at utenpå dette har Staten v/Fylkesmannen tilsyn med at kommunens tjenestetilbud tilfredsstiller lover og forskrifter, men det blir jo da en kontroll på f.eks. at kommunen har gjort jobben sin ved bl.a. å ha en tilstrekkelig internkontroll. Fylkesmannen kommer altså ikke her inn i stedet for kommunen, men i tillegg til.

Legg til kommentar