Funksjonshemmede

TT-ordningen: Full seier for brukerorganisasjonene

TT-ordningen: Full seier for brukerorganisasjonene

Flertallet i bystyrets samferdsels- og miljøkomite, og som kommer til å bli et flertall i bystyret, er krystallklare i å avvise Byrådets forslag om en betydelig svekking av Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten):

"Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV viser til at brukerorganisasjoner står samlet bak kravet om å beholde dagens ordning med bestemt antall turer framfor byrådets forslag om ”penger på kort”. Disse medlemmer støtter opprettholdelsen av dagens modell, og går imot byrådets forslag om penger på kort. Disse medlemmer mener en ordning med penger på kort vil gi et dårligere tilbud da brukere vil betale forskjellig for ulike reiser. Dessuten vil de som ikke bor sentralt i Oslo få dårligere tilbud enn andre som bor mer sentralt.

Disse medlemmer mener at i tillegg til å beholde dagens ordning med bestemt antall turer, må byrådet sørge for at ordningen kan brukes utenfor Oslo kommunes grenser. Det er også viktig å sikre fritt brukervalg. Byrådet må komme tilbake til bystyret med en sak om hvordan fritt brukervalg samt bruk av ordningen over kommunegrensen kan sikres."

Bystyrets skal sluttbehandle saken i sitt møte onsdag. Takk for det sterke engasjement organisasjonene og enkeltpersoner har vist.  Det viser at kamp nytter, og det viser betydningen av samvirke mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.

Kommentarer   

+2 #1 Irene 19-09-2013 13:11
Så flott at det nytter å stå på! Takk!!!
0 #2 Dagveig 19-09-2013 18:30
Dette høres bra ut ! Har kjempet veldig for denne saken, da jeg er opptatt av at ingen skal diskrimineres og forskjellsbehan dlet. Da gjenstår det ¨å jobbe for at de over 67 får samme kvoten som de under. Selv om man fyller 67 skal en ikke bli fratatt muligheten til å komme seg ut å leve et sosialt lik på lik linje med de under 67 år. Jeg vil forfølge saken, komme med innspill og kommentarer. Takk så langt !
0 #3 Magnhild Sørbotten 26-09-2013 15:31
Takk til deg Ivar, for det store engasjementet du har vist i denne saka. Og takk til SV, AP, Rødt og De grønne i bystyret som i går sørga for at saka fikk same lykkelege resultat som i komitéen. No er vel det store spørsmålet om byrådet kjem tilbake i tilleggsinnstil linga med kutt i antall reiser. Eg er absolutt ikkje overbevist om at vi i brukarorganisas jonane kan slappe av endå.

Legg til kommentar