Funksjonshemmede

Er det en reell klagemulighet på avslag på tilleggsreiser på TT?

Er det en reell klagemulighet på avslag på tilleggsreiser på TT?

Rett til å få overprøvd forvaltningens vedtak gjennom en second opionion er viktig i et rettssikkerhetsperspektiv. Bl.a. derfor har kommunen etablert klageordninger på bynivå. For vedtak som fattes lokalt i den respektive bydel kan en gjennom dette også bidra til at det ikke etableres en urimelig forskjellsbehandling mellom bydelene.

En slik tjeneste er TT-tjenesten, hvor det kan klages både på avslag på søknad om TT-kort og avslag på søknad om tilleggsreiser. Både den faste kvote og tildelte tilleggsreiser følger der kalenderåret.

Det fortelles meg at bydeler nå har opptil 12 ukers behandlingstid på TT-søknader. I den utstrekning dette gjelder søknad på tilleggsreiser vil søknaden i praksis - ved at den ikke blir behandlet i år - innebære avslag.

Det fortelles også at Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede i Oslo har svært lang saksbehandlingstid. I det klage skal framsendes til bostedsbydel, og deretter videresendes sentral klagenemnd, blir det saksbehandlingstid begge steder. Det er vel de facto grunn til å anta at det derfor ikke er en reell mulighet for å få overprøvd klager på tilleggsreiser framsatt etter, kanskje, 1. juli.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål Byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret:

1. Det bes foretatt en kjapp opptelling pr. dato på de saker som p.t. ligger til behandling i Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede i Oslo, for å sette opp en oversikt over når klagen er datert fra klagers side, oppsummert uke for uke. Dette for å synliggjøre saksbehandlingstid.

2. Denne situasjonen har vedvart over flere år, og jeg spør derfor: Hvilke tiltak vil Byrådet sette inn for å få til en dramatisk bedring av situasjonen?

Kommentarer   

0 #1 Tove Bolstad 10-11-2013 15:12
Takk for at du engasjerer deg i saker av denne karakter. Undrer meg på om enkelte bydeler feilprioriterer til stadighet. Er det viktigere med kunst og kultur mon tro, enn funksjonshemmed es behov for et
" levelig " liv. Så vidt meg bekjent skal vi kunne ha et liv likt de funksjonsfriske .
0 #2 Tove Bolstad 10-11-2013 18:25
Nå er jeg virkelig spent på svaret, både fra byrådet og på min klage til bydelen.
443
0 #3 Bjørn Bjøro 11-11-2013 06:19
Dine spørsmål er meget betimelige.

Er klagebehandling stiden faktisk så lang som du antyder, og dette har vart over tid, har kommunen i realiteten satt til side klageinstitutte t. I så fall forsøker kommunen i realiteten å hindre klager mot seg selv, ved selv å velge at det er for lite ressurser til klagebehandlingen.

En tilleggsvei for klagere, er å klage til Sivilombudsmann en over saksbehandlings tiden hos klagemotparten. Men jeg er fullt lar over at det er usikkert hva Sivilombudsmann en vil komme til, og at det for mange som har det tungt nok fra før, vil være en ekstra slitasje.
0 #4 Tove Bolstad 21-11-2013 10:46
Svar fra bydelen: " Vi har mottatt din klage på avgjørelsen, søknad om tilleggsreiser. Behandlingstide n kan være inntil 12 uker grunnet stor saksmengde"
Hva er så vitsen med klage. 12 uker fra 20.11. vil si langt ut i det nye året.
Dessuten, alle begrensninger i tildeldelingen burde komme klart fram i vedtaket. Da hadde man måttet innse fakta

Legg til kommentar