Funksjonshemmede

Boliger for funksjonshemmede: For store, og ikke-integrerende?

Boliger for funksjonshemmede: For store, og ikke-inkluderende?

I utredningen for Oslo kommunes boligbehovsplan for perioden 2013 - 2016 heter det at det totalt er ca. 800 utviklingshemmede som i denne perioden har behov for egen bolig. Brukerorganisasjonene mener selv at det reelle tall er at så mange som 1500 funksjonshemmede pr i dag venter på sin egen bolig. Kommunen mottar ifølge Helsedirektoratet i dag rammetilskudd for 1355 utviklingshemmede over 16 år.

Brukerorganisasjonene er bekymret når det i øyeblikket er under planlegging 124 boliger for funksjonshemmede er under planlegging, fordelt på ni steder. Det blir 13 – 14 personer på samme sted, og minst dobbelt så mange som er anbefalingene basert på erfaring og forskning.

Forskning (Kittelsaa og Tøssebro, 2011) viser bl.a. at små bofellesskap (mindre enn åtte) gir bedre boforhold, bedre personlige relasjoner, gir større muligheter for individuelle tjenester, gir bedre forhold for ansatte og glir bedre inn i nærmiljøet. Store bofellesskap kommer dårligere ut på alle områder og funnene viser at pårørende ikke ønsker store bofellesskap, heller ikke pårørende til de som bor slik, - når de gis reelle valgmuligheter.

Mange psykisk utviklingshemmede kan, som andre funksjonshemmede, opplagt profitere på å bo i bofelleskap, men å bygge opp store institusjonspregede tilbud som til 13- 14 personer mener jeg er svært uheldig og undergraver tenkningen om normalsering og integrering. Men kanskje andre ser annerledes på dette?

Kommentarer   

+1 #1 Mona-Lisa Burley 16-11-2013 22:36
Det er enormt bra at du står på for boligpolitikken , Ivar. Det er det aller viktigste å ta tak i, og de fleste politikere ignorerer det totalt. Det er et så stort og alvorlig problem, med så store konsekvenser, at det faktisk skulle vært et eget boligparti!
+2 #2 Berit Ovesen 17-11-2013 07:53
Hei Ivar
Vi er et bo-prosjekt der vi selv har valgt å gå sammen 10 stk som kjenner hverandre. Det tenker jeg er ok. Vi har arbeidet med hvordan skape flere boliger for funksjonshemmed e parallelt med at vi realiserer Tamino prosjektet. Vi har kontaktet politikere nasjonalt og i Oslo. Vi har foreslått en rekke tiltak som vil gi flere boliger. I Oslo virker det som om det mangler vilje og at dette politikkområdet ikke er prioritert. Se Aftenposten i morgen.

Legg til kommentar