Funksjonshemmede

Bystyresak om prinsipper for universell utforming

Bystyresak om prinsipper for universell utforming

Oslo kommunes første strategiske plan for universell utforming ble vedtatt i bystyret i 2009. Planen ble forutsatt revidert hvert 4. år.

På oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, har Velferdsetaten gjennomført en revisjon av planen, og Byrådet fremmer nå sak for bystyret om felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune. Et bredt utvalg etater, bydeler og foretak i Oslo kommune samt representanter for Det sentrale eldreråd og Rådet for funksjonshemmede, har bidratt i arbeidet.

Strategisk plan for universell utforming fra 2009 er utdatert på grunn av innføringen av nytt nasjonalt lovverk og allerede innførte forskrifter og veiledere. Oppfølgingen har avdekket et behov for bedre koordinering og forankring av arbeidet for å sikre at kommunen oppfyller lov- og forskriftskrav. I denne saken tilpasser kommunen seg gjeldende lover og retningslinjer og innfører felles prinsipper for universell utforming. Er dette godt nok?

Les saken og kom med innspill.