Funksjonshemmede

BPA-brukere: Opphør av driftskonto

BPA-brukere: Opphør av driftskonto

Jeg har i det siste fått mange henvendelser fra BPA-brukere som har fått beskjed om at ordningen med driftskonto opphører. Derfor har jeg bedt Byrådet sende fram informasjon til bystyret om hvorfor dette skjer, og hvilke konsekvenser dette får for brukerne. I sitt notat skriver byråden blant annet:

"UKE opplyser at de i forbindelse med konsesjonsprosessen og i forkant av innføring av brukervalgsordningen for BPA var kjent med at enkelte leverandører opererte med det som blant annet har vært kalt «brukerkonto», «driftskonto», «administrasjonskonto» og lignende. Det varierte fra leverandør til leverandør hvordan dette ble gjort i praksis. I arbeidet med tjenestekonsesjonsordningen for BPA valgte UKE å ta inn som en egen bestemmelse i kontrakten at det er kommunen som skal dekke arbeidsleders driftsutgifter. Dette fordi denne utgiftsdekningen anses som en oppgave for forvaltningen, og ikke noe som bør overlates til leverandørene. Begrunnelsen for dette var at det kan medføre ulik behandling avbrukere ut fra hvilken leverandør som står for utgiftsdekningen. Dette kan i sin tur medføre at valg av leverandør i brukervalgordningen blir styrt av hvor en mottar den mest generøse utgiftsdekningen."

Arbeidslederens driftsutgifter i ordningen dekkes av kommunen, med kr 400,- per måned. Byråden opplyser: "De 400 kr. er ment å skulle dekke brukers direkte utgifter knyttet til det å organisere arbeidet assistentene gjør i hans/hennes ordning. Det kan være bruk av telefon, porto, papir til skriver, skriverblekk og lignende. I tillegg er de ment å skulle dekke merutgifter ved å ha assistentene i brukers hjem. Det kan være ekstra toalettartikler, tørkeruller, vaskemidler og lignende. Til disse formålene mener UKE at summen normalt er tilstrekkelig. Dersom det skulle være utgifter knyttet til ordningen som gjør at et beløp på 4800 pr. år ikke dekker disse, har brukeren anledning til å søke bydelen om dekning av ytterligere utgifter."

Les hele notatet nedenfor, og legg gjerne inn synspunkter og innspill i kommentarfeltet.

Kommentarer   

+1 #1 Mette Solvik 23-03-2014 14:09
Kr 400 pr mnd til driftsutgifter dekker ikke engangshansker og toalettpapir en gang til assistentene til min sønn. Kr 400 pr mnd er brutto. Hva blir igjen etter at skatt blir trukket i fra? Dette er etter mitt skjønn et hån mot friheten til den som har BPA. Uten midler til drift faller jo hele intensjonen med BPA vekk!
+1 #2 Kirsti Cath Dahle 25-03-2014 13:49
Arbeidsleders ansattutgifter i BPA kan fordeles i tre kategorier: drift (håndkrem, toalettpapir, ass.møter, mv), administrasjon (tlf, pc, kontorrekv., mv) og velferd (transport, inngangsbill., mat/drikke ved aktiviteter, mv.).

Alt-i-alt så er det svært få kommuner som pr i dag har en ordning med utgiftsdekning. Men det foreligger vurderinger/avg jørelser blant annet fra Fylkesmannen (Troms, 2011) og Helsedir. (2012) som taler for at dette er utgifter som må tilligge forvaltningen.

Noen kommuner har den senere tid erkjent at det i det daglig tilkommer utgifter med ansatte og at det er urimelig at disse belastes arbeidsleders privatøkonomi. Praksis i de relativt få kommunene er en tre-trinns modell - hvor beløpet på hvert trinn økes i takt med timer, eller mest vanlig et gitt kronebeløp pr vedtak (altså uavhengig av antall timer).

Det er minst en betenkelighet her; det faktum at beløpet ikke er differesiert i forhold til antall timer i BPA-vedtaket er dog det snåleste.

Når vi vet at antall timer BPA hos folk ligger i spennet fra 3 til 300 timer pr uke (landsgj.snitt 34t/u) og antall årsverk da varierer fra 1/10 til nær 10, synes det helt uforståelig å operere med at alle får samme kronebeløp til å dekke utgifter.

Kr 400,-/mnd som er det beløpet Oslo (og Bergen?) har lagt seg på er raust hvis du har assistanse 3t/u med en assistent ansatt i en liten deltidsstilling , mens det for den som f.eks. har assistanse 168t/u og ti-tolv ansatte (inkl tilkallingsvika rer), er alt for lavt.

Vilkårligheten rundt utgiftsdekning skaper unødvendig mye støy, uro, forskjellsbehan dling og vanskeligheter, og trenger en avklaring på overordnet nivå.
+5 #3 Jon Torp 26-03-2014 22:30
Dette er underlig. Uten merkostnad for kommunen har til nå vært to typer BPA-leverandøre r i Oslo:

Type A:

En del av leverndørens forretningsmarg in går ikke til egen fortjeneste, men går i stedet til utgiftsdekning for funksjonshemmed e BPA-arbeidslede re i form av engangshansker, kinobillett for assisententen, kontorrekvisita osv.

Type B:

Hele leverandørens forretningsmarg in går til leverandørens egen fortjeneste. Her får BPA-arbeidslede re ingen utgiftsdekning.

Det er vanskelig forstå hvorfor Oslo kommune mener det er en forbedring at kategori A nå skal bort.
+1 #4 Terje Marøy 07-09-2014 19:12
Jeg har lest brevet som byråden har sendt Ivar Johansen. Byrådet vil forby driftsmidler (driftskonto) knyttet til BPA. Et slikt vedtak vil trolig være ulovlig. Disse midlene er i hovedsak øremerket utgifter som skal dekke utgifter for assistenter som ekstra billetter, overnatting, diett - osv, som alle arbeidsgivere dekker for sine ansatte. Hvis funksjonshindra på trygd eller lav lønn skal dekke slike utgifter selv, vil resultatet bli klassedelt BPA. Fattige funksjonshindra blir isolert, mens velstående kan bevege seg fritt i samfunnet. Kommunen tjener ingenting på omleggingen siden timeprisen ligger fast, men kommersielle aktører vil få økt sin fortjeneste med fem prosent. ULOBA og andre som har slike midler i sine ordninger, vil bli kastet ut av Oslo om de ikke bøyer av. Men altså, foreløpig er ingenting vedtatt, og hver enkelt bør fighte for å beholde driftsmidlene. Det er lettere å bevare et gode, enn å få det tibake når det er fjernet.
0 #5 Ronny Fossum 17-02-2019 08:44
Jeg lurer på hvordan andre ser på behandlingen ved søknaden om bpa søknaden i deres kommune. Eller føler dere at dere ikke har han med bestemmelsesret t deres egen sak? Jeg føler jeg er en del av spare tiltaka i kommunen. For jeg søkte om 35.timer og fikk tilbud om 17.timer og da har saksbehandler fjerna mye av det jeg følte er viktig å få hjelp til. En føler at en er til bry.

Legg til kommentar