Funksjonshemmede

TT-kjørekontor fra Senegal?

TT-kjørekontor fra Senegal?

At Oslo kommune har inngått ny kontrakt med Samres AB om drift av kjørekontor og korttjeneste i TT-tjenesten har, ikke overraskende, skapt sterke reaksjoner hos TT-brukerne. Et av dagens ankepunkter mot Samres er at det er store språkproblemer å snakke med deres svenske ansatte. At Samres nå har opprettet en bestillingssentral i det afrikanske landet Senegal har ikke akkurat stagget frykten. VD hos Samres, Björn Falck, argumenterer for at alle vinner når transporttjenester styres fra Afrika.

Jeg har derfor stilt følgende spørsmål til Velferdsetatens seksjonssjef Hedda Aas: "Har avtalen noen formuleringer som hindrer Samres i å lokalisere aktiviteten til andre land, f.eks. Senegal?"

Og hun svarer:

"Nei, det har den ikke. I regelverket om offentlige anskaffelser er det et grunnleggende krav om at oppdragsgiver ikke kan diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet.  I avtalen er det stilt krav til gjennomføring og kvalitet i tjenesten som skal leveres. Det er for eksempel stilt høyere krav til norskkunnskaper enn vi har i dag, kravet i ny avtale er: Kundebehandlere skal beherske meget godt norsk muntlig og skriftlig, tilsvarende bergenstesten.

Videre stilles det krav som: Leverandør kan benytte et planleggingssystem for å planlegge transporten, men planleggingen skal kontrolleres og justeres manuelt av personer med gode geografikunnskaper om Oslo og Akershus for manuell kvalitetssikring av den planlagte transporten. Leverandør skal også sikre seg oppdatert kjennskap til endringer i trafikkbildet, f.eks. omkjøringsruter ved trafikkulhell, særskilt kødannelser en dag o.l."

Jeg er i tvil om Velferdsetatens lovforståelse nødvendigvis er rett, for det dreier seg om noe annet og mer enn "nasjonalitet eller lokal tilknytning." I Sverige har Samres stått veldig på for å flytte tjenestene til Senegal. Som det heter i Gøteborgsposten:

"Under en lång tid har det pågått en rättslig tvist om anbudsföretaget Samres ska ha rätt att utföra uppdraget från Senegal eller inte. Västtrafik har sagt nej och hänvisat till osäkerhet kring hanteringen av personuppgifter enligt kraven i personuppgiftlagen (Pul). Senegal har exempelvis inte skrivit under Europarådskonventionen, vilket Västtrafik kräver. Samres AB har överklagat Västtrafiks krav men förlorade senast i kammarrätten. Nu ligger tvisten i Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt har Västtrafik och Samres träffat ett avtal där det enligt Västtrafik finns skrivningar som gör det omöjligt för Samres att bedriva någon del av den upphandlade verksamheten från Senegal. Den rättsliga tvisten anses därmed som död."

Men Oslo kommune vil altså ikke, på samme måte som svenskene, motsette seg at TT-henvendelser håndteres fra Senegal dersom Samres nå eller i senere i kontraktsperioden skulle ønske det. Eneste kravet kommunen har i den sammeheng er at språk- og geografikunnskapskrav tilfredsstilles.


Kommentarer   

0 #11 Lars Rovik Ødegård 05-08-2014 17:25
Hva er erfaringene brukerene har i Stockholm?
0 #12 Christine Bylund 05-08-2014 17:26
Jag bokar främst via internet, men jag vet att för många andra, kanske speciellt äldre och personer med talsvårigheter kan bli problematiskt. Ofta förstår man inte varandra och eftersom operatörerna inte har någon lokalkännedom kan adresser lätt bli fel eller inte gå beskriva sig fram till om de inte finns i datasystemet, men väl finns i verkligheten.
0 #13 Bjørn Bjøro 06-08-2014 08:00
Saken reiser en rekke spørsmål.

Et spørsmål er hvem som skal betale, ta kostnaden, for misforståelser og forsinkelser? Skal et kommunalt tjenestested som har mange brukere inn og ut få en eksklusiv rett til å ha beredskapsperso nale til å takle situasjoner som kan oppstå ved rot hos Samres, og skal det ha rett til å fakturere for mertid?

Mitt spørsmål kan utvides til brukerens foresatte, brukeren selv osv.

De neste er vern om personopplysnin ger og rettsstillingen knyttet til dette i Senegal. Dersom denne er vesentlig annerledes er dette et spørsmål som bør klargjøres. Og er den ikke god nok, skal dette alene stoppe tjenesteyting fra Senegal. Her er nok et helt vesentlig poeng. Stå på Ivar!

Legg til kommentar