Funksjonshemmede

Tvangsovergrep og kvalitetssvikt: Oslo har ikke ivaretatt sitt tilsynsansvar

Tvangsovergrep og kvalitetssvikt: Oslo har ikke ivaretatt sitt tilsynsansvar

Når Oslo kommune benytter private institusjoner til bo- og omsorgstilbud for psykisk utviklingshemmede er det selvsagt fortsatt kommunen selv som har ansvaret for å sikre at disse får en forsvarlig behandling og at det ikke begås overgrep.

To nylige tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser at her gjør ikke Oslo kommune jobben sin. Som det oppsummeres:

"Aleris Ungplan og BOI AS sikrer ikke at bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 brukes i henhold til lovverket overfor brukerne ved Bjørklundtunet."

"Aleris Ungplan og BOI AS sikrer ikke tilstrekkelig opplæring og veiledning av tjenesteyterne ved Bjørklundtunet. Videre sikres ikke forsvarlig informasjon og dokumentasjon ved tjenestestedet."

"BAB Omsorg AS sikrer ikke at alle ansatte ved avdeling Trasopp har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter vedrørende kapittel 9. Det sikres heller ikke at lovens dokumentasjonskrav blir etterfulgt."

"BAB Omsorg AS sikrer ikke at de aktuelle brukerne ved avdeling Trasopp mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter lov om kommunale helse -og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b."

To sitater fra tilsynsrapporten for Trasopp illustrerer hvordan vi kan havne så galt ut: "I følge personalliste er det 46 ansatte inkludert tilkallingsvikarer som jobber på tjenestestedet. Kun 6 av disse har relevant 3-årig høyskoleutdanning."

"Oversikt over kursdeltagelse Trasopp viser at 17 av 46 ansatte ikke har deltatt på kurs i kapittel 9." (kap. 9 omhandler bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, dvs. inngrep som er ulovlige å anvende overfor andre utenom i nødrettssituasjoner.)

Kvalitet og rettssikkerhet kan opplagt styrkes ved offentlige bo- og behandlingstilbud overfor denne gruppen. Anbud og konkurranseregimet har bragt inn en ny dimensjon, hvor det primært er en konkurranse på pris. Det skal selvsagt ikke bety at det - for å vinne anbud og presse priser- ikke gis forsvarlig behandling eller begås overgrep. Kommunen selv har et tilsynsansvar for å sikre at utviklingshemmede får forsvarlig behandling. Her har Oslo-bydeler opplagt ikke gjort jobben sin. Jeg tar saken opp med byrådet.

Les også kommentar fra Fellesorganisasjonen og Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Kommentarer   

#1 Anders Heber 08-08-2014 05:18
Jeg ville tro at det finnes endel sånne rapporter. Overgrep mot denne gruppa starta helt klart ikke med private institusjoner og offentlige institusjoner er vel ikke en bombesikker forsikring mot dette ?
+3 #2 Cato Brunvand Ellingsen 08-08-2014 05:19
Slike rapporter er desverre ikke noe veldig nytt. Det er mye man kan si om anbud, konkurranseutse tting og privatisering på dette området, og det er liten tvil om at denne politikken gjør tjenestene enda mer sårbare. Det er helt på sin plass å utfordre byrådet på tilsyn og oppfølging. Samtidig er det heller ikke slik at situasjonen som her blir beskrevet kun omhandler de private tiltakene. Manglende kompetanse og svikt i forhold til lovverk gjelder sannsynligvis også i tjenester i offentlig regi.
#3 Espen N Wettre 08-08-2014 05:20
Dette er vel ikke først og fremst privat vs. offentlig, men enda en bekreftelse på at Oslo Kommune ikke er kompetente, eller at de ikke tar sakene på alvor.
#4 Anita Sjulsen-Hage 08-08-2014 09:37
Veit du, dette har jeg inntrykket av at svikter både på egne kommunale institusjoner, og privatkjøpte plasser. Det er bare så urovekkende... Det gjør at en som forelder gruer seg til den dagen de evt MÅ benytte seg av slike tilbud. Jeg tør ikke ha mine barn i avlastningsboli g....nettopp på grunn av liten tillit til systemet.
#5 Therese Hongrø 08-08-2014 12:07
Kapittel 9- kurs SKAL på plass!Det burde vært dagsbøter til alle institusjoner som utelater denne kursingen. Forøvrig er dette noe hvermansen også burde lært litt mer om så vi slipper de evige unyanserte diskusjonene i media fra folk som ikke har fnugg av peiling og tror det er snakk om å denge løs og brekke det som brekkes kan.
+2 #6 Eva Alexandra Fürst 08-08-2014 12:09
Det er ikke nok med kurs i Kap 9, det kreves massiv oppfølging og veiledning i tillegg. Overvekten av de som har vedtak etter helse- og omsorgstjeneste lovens Kap 9, bor i private hjem, ikke i institusjoner.

Vedtak etter Kap 9 overprøves av Fylkesmannen, og tiltak kan ikke igangsettes uten godkjenning fra samme instans. Det er forskjell på bokstav a, b og c. Det er LOV å benytte tvang og makt som samsvarer med tiltak som Fylkesmannen har overprøvet. Det er derfor sikring og oppfølging av Kap 9 er så ekstremt viktig!! Tiltak gjelder for MAX ett år av gangen, og er ALLTID individuelle! Hele Kap 9 skal SIKRE faglig og etisk bruk av tvang og makt. Derfor er tiltak inndelt etter "gjentatte skadeavvergende tiltak"(bokstav b) og "tiltak som sikrer grunnleggende behov og opplæring" (bokstav c) I tillegg finnes bokstav a, "skadeavvergend e tiltak i nødsituasjoner" Begrepet nødtett benyttes ikke når det gjelder Kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Det finnes dessverre altfor mange tilsynsrapporte r hvor kommuner og bydeler har fått massiv kritikk når det gjelder at det ikke sikres forsvarlige tjenester gjeldende Kap 9, langt fler enn fra private tilbydere. Dette dreier seg ikke om det er private eller kommunale tjenester som ytes, men kvalitetsmessig sikring av tjenester for å sikre rettssikkerhete n til mennesker det er nødvendig å utøve tvang og makt overfor.

You have no rights to post comments