Funksjonshemmede

Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig skole

Utdanningsetaten følger opp bystyrets vedtak.

Dette forslaget sendte jeg sammen med Marianne Borgen fram til behandling i Oslo bystyre: "Bystyret ber byrådet legge fram konkrete forslag og tidsplan for at alle Osloskolene blir dysleksi- og dyskalkulivennlige."

Oslo bystyre vedtok med bakgrunn i vårt initiativ enstemmig:

1. Byrådet bes oppfordre skolene i Oslo til å bli sertifisert som dysleksivennlig skole.

2. Bystyret ber byrådet legge frem en plan innen utgangen av 2016 med konkrete tiltak for hvordan Osloskolen skal bli mer dysleksi- og dyskalkulivennlig.

På Utdanningsetatens intranettsider leser jeg om en del av oppfølging av bystyrets vedtak:

"Mange elever i Osloskolen har lese-, skrive- og matematikkvansker. Flere av disse har dysleksi og dyskalkuli. Skolene inviteres nå til prosjektet «Dysleksivennlige skoler».

Utdanningsetaten ber skolene om å identifisere elever med dysleksi og dyskalkuli, og iverksette tiltak for å sikre at elevene får opplæring tilpasset deres vansker. For å øke skolenes kompetanse, og bidra til et mer systematisk arbeid på dette området har Dysleksi Norge, som er en brukerorganisasjon for dyslektikere, iverksatt et prosjekt "Dysleksivennlige skoler", som Osloskolene inviteres til å delta i. Noen skoler er allerede godkjent som dysleksivennlig skole."

Dette er en viktig oppfølging. Hva er en dysleksivennlig skole? Les under "les mer."

 

En dysleksivennlig skole er en skole som oppfyller følgende kriterier:  

1. Skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole  

2. Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: lese- og skrivevansker og IKT-hjelpemidler  

3. Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Skolen har rutiner på bruk av IKT, hjelpeprogrammer, lydbøker/smartbøker, skanning av tekst og pedagogisk programvare.  

4. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes ett av flere tilgengelige og anerkjente programmer, eller ett system skolen selv har utviklet.  

5. Skolen har innført rutiner for kartlegging av elevene og har prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese- og skrivevansker.  

6. Skolen har prosedyrer for å sette inn tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen.  

7. Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder. Med dysleksivennlige metoder menes:  

a. Metoder som sikrer forståelse

b. Gode lese- og læringsstrategier

c. Gode rutiner for vurdering for læring

d. Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. læringsstiler

e. God struktur i all undervisning

f. Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene  

8. På prøver og eksamen gis dyslektikere mulighet til å få vist sine evner gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av tekst, lengre tid osv.  

9. Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert, uavhengig av mestringsgrad og oppnådde resultater.  

10. Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven. Skolen har rutiner for å fange opp ideer hos foresatte og lærere til hvordan skolen kan forbedres.

Legg til kommentar