Funksjonshemmede

Ny BPA-tjenestekonsesjon for Oslo

Ny BPA-tjenestekonsesjon for Oslo

Oslos tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble kunngjort i mai,  men ble trukket tilbake etter sterke reaksjoner fra flere interesseorganisasjoner når det gjaldt enkelte bestemmelser i tjenestekonsesjonsgrunnlaget.

Reaksjoner og spørsmål var spesielt knyttet til at konsesjonen ikke omfattet «ordninger hvor bruker har vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bor i samlokaliserte boliger.» Dette i tillegg til at reiser over 3 døgns varighet skulle varsles til leverandør 4 uker før planlagt avreise og at varsling skulle gå til ansvarlig bydel.

Det ble gjort en god jobb i å involvere interesseorganisasjoner, fagorganisasjonene samt Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med å bedre konsesjonsgrunnlaget.

BPA-ordningen i Oslo får nå en ordning som er i tråd med Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse.

Takk for kloke reaksjoner og innspill fra organisasjonene.  Ser den nye utlysningen nå bra ut?

Kommentarer   

0 #1 Henriette Nielsen 25-12-2016 15:44
Jeg er skuffet over den nye konsesjonen, jeg har fortsatt en rapporteringspl ikt/meldeplikt hvis jeg skal ut på reise. Dette gjør at jeg føler meg overvåket. På toppen av dette mister vi drifts kontoen som skal dekke utgifter til inngangsbillett er og mat til assistenten bla. Dette vil gå hardt ut over økonomien til den enkelte arbeidslederen
0 #2 Berit Ovesen 27-12-2016 09:46
Og kommunalt ansatte får betalt på reiser.....
0 #3 Berit Ovesen 27-12-2016 09:53
Jeg er veldig glad for at konsesjonen nå også omfatter også brukere som
har vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, og de som bor i
samlokaliserte boliger. Alternativet ville være oppbygging av institusjoner :-)
0 #4 Magnhild Sørbotten 28-12-2016 14:14
Flott at du stiller spørsmålet, Ivar! Det er ingen tvil om at det er forberingar sidan tilsvarande utlysing i mai, men det er fortsatt eit godt stykke att. Arbeidsmiljøloi va stiller krav til at endringar i turnus etc skal vere kjent for arbeidstakar 14 dagar på forhand - det er sjølsagt at dette også skal gjelde assistentar i ei BPA-ordning. Vi stiller oss undrande til at assistentar skal ha behov for dobbelt så lang varslingstid for reiser over sju dagar.
Det som imidlertid er urovekkande er at byrådet insisterer på å beholde formuleringar som heilt klart prefererer velferdsprofitø rer. I utlysinga seier kommunen framleis at BPA-leverandøre r som vel å dekke reiseutgiftene for assistentar må gi tydeleg beskjed om dette. Mao vert normalen at man ikkje gjer det. Og dei som ikkje gjer det får akkurat den same timebetalinga frå kommunen som dei seriøse aktørane som dekker slike kostnader. Norges Handikapforbund Oslo, SAFO Oslo, Funksjonshemmed es Fellesorganisas jon Oslo, NHFU Oslo, og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune har i høringssvaret i juni sagt klart ifrå om at det ikkje bør åpnast for leverandører som ikkje dekker også assistentens reisekostnader når assistent i jobb reiser saman med den som har fått tildelt BPA. BPA er eit likestillingsve rktøy og ikkje ein avansert form for heimehjelp - slik denne konsesjonen legg til rette for. Eg har snakka med UKE (utviklings og kompetanseetate n) og spurt kven som skal dekke reisekostnadene når BPA-leverandøre n ikkje gjer det. Svaret er at det må "brukaren" sjøl gjere.
Som Henriette Nielsen skriv over er det også usikkert om ordningane med driftskonti - der ein viss andel av timeprisen blir satt av til å dekke assistentkostna der (reise, diett, evt overnatting, billettar etc) - vil bli akseptert i den nye konsesjonen. Vi har ofte hatt inntrykk av at UKE trur dette er pengar arbeidsleder fritt kan bruke som han/ ho vil - det er det jo absolutt ikkje. dei seriøse leverandørane har klare retningslinjer for kva dette kan brukast til og pengane blir utbetalt etter innlevering av regning - slik alle vi andre også må forholde oss til innlevering av reiserekningar etc.
Som du skjønnar, Ivar, er det fleire ting som fortsatt ikkje er greit - og som eg delvis også meiner kolliderer med byrådserklæring a.
0 #5 Henriette Nielsen 28-12-2016 14:15
Det er også utfordrende at kommunen stiller strenge krav til at assistentene må lever norskprøve, for meg er det ikke nødvendig at assistentene snakker norsk, derimot er det essensielt at de snakker engelsk pga mye reising i vervet mitt som leder av Norges handikapforbund s ungdom.
+1 #6 Byrådssekretær Mette Kolsrud 29-12-2016 14:32
Vårt mål er at denne utlysningen skal gi ryddige og oversiktlige ordninger. Vi vil at de som får innvilget en BPA ordning skal kunne vite hva de får når de velger leverandør, vite hva de kan forvente av leverandøren og hva de må ta ansvar for selv, og de som ansettes som assistenter skal ha ryddige arbeidsforhold. I tillegg legges det til grunn at konsesjonssøkna den er et offentlig dokument slik at det kan være åpenhet rundt vilkårene i de ulike leverandørenes tilbud.
I BPA konsesjonen som ble lagt ut i ny versjon er det gjort viktige endringer fra den første runden. Endringene er basert på høringsrunden hvor både interesseorgani sasjoner og Fagforbundet deltok. Vi har forsøkt å imøtekomme ulike interesser. Den viktigste endringen er at konsesjonsutlys ningen ikke legger begrensninger for mennesker med vedtak om tvang eller som bor i samlokalisert bolig. Det er også tydeliggjort leverandørens forpliktelser til å dekke utgifter til rekruttering, ansettelser, opplæring, HMS utstyr og aktuelle arbeidsredskape r.
Når det gjelder utgifter til reise, opphold og diett for assistentene i forbindelse med reiser har leverandørene hatt ulik praksis. Denne konsesjonsrunde n åpner fortsatt for at leverandørene kan dekke dette innenfor de økonomiske rammene. Oslo kommune har i dag 12 leverandører av BPA ordninger, derfor er det også lagt inn et krav om at leverandørene opplyser tydelig om sine ordninger slik at det kan bli et reelt valg for brukerne.
Meldeplikt til kommunen er fjernet, men leverandøren som har arbeidsgiverans var for assistentene må fortsatt orienteres om reiser. Kravet om varsling av reiser mellom 3-7 døgn er redusert til 2 uker i forveien, mens det for reiser over 7 døgn opprettholdes krav om 4 uker. For de ansatte assistentene er det stor forskjell på bare å endre på en turnus som krever 2 ukers varsel og en tjeneste hvor en skal være bortreist i mer enn en uke. Vi synes derfor ikke det er urimelig at reiser over 7 døgn varsles 4 uker i forveien.
Krav om norsk språk er opprettholdt. Det vil være behov for assistentene å kunne kommunisere på norsk. Dette ble understreket av en av interesseorgani sasjonene og det er et generelt kvalitetskrav i Oslo kommune som også støttes av Fagforbundet.
Vi håper at vilkårene som nå ligger i konsesjonsutlys ningen skal bidra til en gode BPA ordninger for ulike brukere med ulike behov. Dersom ordningen ikke fungerer etter hensikten vil vi gjerne ha tilbakemelding på det.
0 #7 Arne Haraldsvik 31-12-2016 11:25
Som assistent og medlem av Fagforbundet vil jeg kommentere byrådssekretær Mette Kolsruds utsagn.

Med over 50 år i arbeidslivet, alltid organisert der det utfra profesjon ahr vært mest nærliggende og det meste av tiden med tillitsværv, syns jeg at noen vesentlig fakta blir oversett.

Fagforbundet er den eneste arbeidstaker organisasjon som har en ege tariffavtale for assistenter i BPA ordninger. Å være assistent i BPA ordninger, som alle vet, skiller seg vesentlig ut fra andre sammenlignbare oppgaver. Noe som gjør det annreledes er at det er bruker (eller en nærstående) som har det daglige lederansvaret, det vil si planlegge hva som skal gjøres og når, sørge for arbeidsplaner og vikarer når det trengs osv. er vår nermeste overordnede. Derfor er det blant annet avgjørende at vår arbeidsgiver om det er kommunen selv eller andre har gode opplærings og oppfølgings runtiner for arbeidsleder.

Når det gjelder reiser er det regulert i en tillegsprookoll til tariff avtalen. Nevner bare spesifikt at å delta på reiser er altid frivilleg, noe som må avtales ikke kan pålegges. Derfor er det også behov for en egen tariffavtale for BPA assistenter, ettersom denne avtalen er spesifik for BPA og partene har forsøkt å lage en balansert avtale der hensynet til brukers rettigheter og assistentenes behov er balansert innenfor lov og regelverk, er ikke denne avtalen etter min mening passende til personlig assistanse der B ikke er med, det vil si der bruker selv eller nærstående ikke er arbeidsleder, men arbeidsleder befinner seg et annet sted i organisasjonen. Dette er jo regulert i lov, forskrifter og runsdkriv som dere selvsakt har satt der inn i.

Slik du fremstiller det virker det som om vedkommende som har uttalt seg for Fagforbundet ikke kjenner tariff avtalen. Hvis det er tilffelle må vi ta en intern oppryddning i vårt eget forbund for slik kan vi ikke ha det. Til orientering om noen ikke vet det er hele tariffavtalen tilgjengeli på Fagforbundets nettsider. --------------- -

Hvem er vi som jobber som assistenter i BPA ordninger, jeg har ikke funnet noen konkret oversikt slik at dette er bare min erfarimg og møte med andre assistenter over endel år jeg har jobbet som assistent. Vi har en mangfoldig bakgrunn, for noen er dette første jobben, for noen er dette en tillegsjobb,noe n har det som heltidsjobb, for noen er det en jobb vi velger på slutten av arbeidslivet. Noen har liten eller ingen formell utaning, noen har høgskole utaning. Har også truffet på assistenter som har det som en tileggsjobb til en lederjobb.Noe som er felles for oss som blir i yrket over tid er av trives, oppdager samfunnet fra en annen synsvinkel, blir mere samfunnsengasje rte.

Legg til kommentar