Funksjonshemmede

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

For noen uker siden her på bloggen skrev jeg om 22-årige Kine-Margrethe: Arbeidsplikt, sies det overfor sosialhjelpsmottagere. Andre sloss for å få jobb, men får det ikke: Etter 5 års skolegang tilbyr Oslo kommune mange psykisk utviklingshemmede ungdommer et eneste tilbud: jobbventeliste, med håp om jobb om noen år.

En rådgiver ved en av byens videregående skoler kontaktet meg i sin fortvilelse: Hun har mange utviklingshemmede som etter 5 års skolegang ikke kommer over i tilpasset arbeid, VTA. Kine-Margrethes sak løste seg, men det er mange andre funksjonshemmede som er fortvilet over ikke å få arbeid.

Et enstemmig bystyre ber nå, på mitt initiativ, byrådet om å sette fokus på dette og prioritere å skaffe arbeidsplasser. En enstemmig bystyrets finanskomite uttaler:

"Komiteen viser til at kommunen gjennom sin anskaffelsespolitikk kan bidra til flere arbeidsplasser for denne gruppen.

Komiteen viser til forskriften til lov om offentlige anskaffelser § 8 - 8: "Oppdragsgiveren kan begrense konkurransen til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Dette gjelder bare når minst 30 prosent av de ansatte i virksomheten eller programmet har en funksjonshemming eller er vanskeligstilte. Dersom oppdragsgiveren bruker denne muligheten, skal han angi dette i kunngjøringen."

Byrådet bes se på om kommunen i større grad kan benytte seg av denne muligheten."

En tydelig beskjed fra bystyret!