Funksjonshemmede

TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?

TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?

For en gruppe funksjonshemmede er TT-transport helt avgjørende for at man skal komme seg til og fra skole, dagtilbud eller arbeid/arbeidstrening. En del av disse er så sårbare at de har fått vedtak om ikke å bli transportert sammen med andre. De er alenekjørere, eller Ensamåkere, som Samres kaller dem.

Olav Eilifsen har sendt fram denne henvendelsen til Velferdsetaten, som forvalter avtalen på vegne av kommunen:

«Vi har funnet ut at Samres har innført nye retningslinjer for sjåførene vedrørende alenekjørere fra 1. august - uten at noen brukere er informert.

Ifølge mine informasjoner er sjåførene nå pålagt å samkjøre andre brukere med alenekjørere og se bort i fra vedtakene om alenekjøring.

Dette er totalt uakseptabelt. Det er selvsagt gode grunner til at enkelte brukere har fått egne vedtak om at de skal være alenekjørere. Noen har medisinske begrunnelser, mens andre kan være for utagerende til å reise med andre brukere.

Sistnevnte er helt avgjørende for Ruben. Han sitter i rullestol og er helt forsvarsløs. Vi har i andre sammenhenger hatt svært dårlige erfaringer når han har vært alene sammen med mer utagerende funksjonshemmede.

Jeg ber om at det nye pålegget til TT-sjåførene trekkes tilbake umiddelbart. I motsatt fall vil jeg forfølge denne saken på alle tilgjengelig måter - inklusive henvendelser til brukerorganisasjoner, Råd for funksjonshemmede, politikere og media.

For ordens skyld: Jeg forstår behovet for samkjøring så lenge det kan skje innenfor forsvarlige rammer, og slik at brukerne kommer fram til bestemmelsesstedet i rimelige tid. Men det er som nevnt totalt uforsvarlig å la utagerende brukere med alenevedtak reise sammen med brukere som ikke har mulighet til å forsvare seg.»

Så langt jeg forstår er dette ikke et initiativ eller ønske fra kommunen, men initiert av anbudsvinneren Samres. Hva har andre med slik transport erfart?

Kommentarer   

+1 #1 Torun Stensland 18-08-2017 06:20
Bare det å sette flere personer med behov for tilsyn inn i en taxi alene med sjåføren er absolutt ikke greit. Kommunen fraskriver seg som regel ansvaret for denne transporten og hevder at det er taxiselskapets ansvar. Både uro, konflikter og farlige trafikksituasjo ner har oppstått i flere tilfeller på grunn av denne samkjøringen. Det bør medfølge en omsorgperson i slike tilfeller dersom flere skal kjøre sammen.
+3 #2 Mikkel Øyen 18-08-2017 06:45
Dette viser bare at Samres er et elendig firma. Samtidig, brukerne og pårørende av brukere MÅ klage til Velferdsetaten hver gang det skjer noe. I forrige runde, da de hadde ansvar for jobbkjøringen, kunne etaten lene seg tilbake og si at det var svakheter men at klagene tilsa at det kun dreide seg om enkelttilfeller .
#3 Helle Hakke 18-08-2017 08:04
Hvordan i all verden kan et transportfirma overprøve et vedtak fattet av fagpersoner vedrørende en persons behov. Helt uakseptabelt!
Dette er konsekvensene av anbuds-galskape n, hvor alt skal være "billigst" - koste hva det koste vil. Paradokset er at anbudsvinnerne/ tilbyderne som regel klarer å genere nok profitt og fortjeneste til seg selv - på bekostning av de som skal motta en tjeneste bestilt av det offentlige.Det begynner å bli direkte skamløse tilstander.
#4 Reidar Sundby 18-08-2017 08:24
Samres bør fjernes så for det er mulig. Det fins enkeltpersoner ansatt i Samres som gjør en bra jobb, men firmaet er en skandale. Hvordan og hvorfor de noen gang har vunnet et anbud er ufattelig for meg

.
#5 Hanne Skau 18-08-2017 08:25
De kan da ikke bare gjøre dette?! Her kan det være fare for både liv og helse som gjør at noen må ha alenekjøring. Jeg har erfart at Samres har samkjørt min sønn, som er "alenekjører", sammen med andre. Det kunne gått riktig så galt.
+2 #6 Tore G. Bareksten 18-08-2017 09:10
Jeg tror problemet her ikke går bare på om man kjører alene eller samkjører, men om man har faste sjåfører eller ikke. I de 9 skoleårene Aslak hadde fast sjåfør, var det bare en episode med krangel mellom personer i bilen. Med fast sjåfør blir sjåføren kjent med de ungene som hver dag skal til samme sted. Han/hun plasserer dem i bilen deretter og spiller musikk sjåføren vet de liker. For ungene blir sjåføren en kjent person de respekterer. Og siden den faste sjåføren kjører de same ungene samme rute hver dag, kan foreldrene være trygge på at barna kommer fram til rett sted.

Når barna kommer til videregående, opphører retten til fast sjåfør for det flertallet som har rødt TT-kort. Da får de en ny sjåfør hver dag som ikke kjenner ungene og som ikke har opparbeidet seg respekt fra passasjerene. Den nye sjåføren vet ikke alltid hvilke unger som skal sittes av hvor, slik at feil oftere oppstår.

Mine erfaringer de 3 årene Aslak har gått på Hellerud vgs er at Samres og Faste reiser ikke teknisk er i stand til å gi sjåførene telefonnumrene til skoler, avlastninger og etter skoletidtilbud hvor elevene skal hentes og leveres. Sjåførene får bare foreldrenes telefonnummer. Derfor får jeg hver uke telefoner fra sjåfører som sier at de står utenfor etter skoletidtilbude t/avlastningsst ed og nå må Aslak komme ut. Det hender også nye sjåfører ringer foreldrene for å spørre hvordan de finner veien til avlastningstilb ud og etter skoletid tilbud. Det var litt pussig da jeg under en kongress i St Petersburg fikk to telefoner fra to ulike sjåfører som ville at Aslak skulle komme ut fra Haugentunet avlastningsboli ger. Her ville det også vært mer praktisk om de hadde hatt telefonnumrene til de aktuelle stedene i Norge. Noe jeg har foreslått for Samres/Faste reiser i flere år forgjeves.

Den kommunale begrunnelsen for ikke kreve faste sjåfører i anbudet er at man sparer noen kroner. Men er det nå så sikkert hvis faste sjåfører gjør samkjøring mulig slik at man kan ha mer en ungdom pr bil?
Det er synd ikke foreldrenes behov for trygghet for sine barn kan regnes ut i kroner og øre. Men slik er det med målstyring. Verdier som ikke kan tallfestes i et excelregneark, teller ikke politisk.
#7 Ole Johan Beck 18-08-2017 09:37
Det er helt uakseptabelt at et transportselska p kan overprøve enkeltvedtak som kommunen har fattet om behovet for alene-transport . Et slikt vedtak er velbegrunnet, og alt som skrives om hvor lite Samres sjåfører vet om hvor de skal hente og levere, taler mest om hvor vanvittig det er at dette selskapet har anbud på TT-tjenester.
#8 Kirsten Costain 18-08-2017 11:21
Det jeg har erfaring med (fra Skolen for døvblindfødte) er problemet med behov for ledsager i taxi (pga at barnet trenger å trygges i sånne situasjoner) og problemet med å få til fastkjøring (samme fører) for barn som skal kjøres alene og som trenger i høyeste grad forutsigbarhet når det gjelder kjøring. De tilfeller hvor barna har blitt kjørt sammen uten ledsager som jeg kjenner til har det gått stort sett bra med – det eneste problemet der er at enkelte barn kan bli utrygge uten en ledsager ved siden av seg, spesielt når det oppstår venting i trafikk e.l.

Kirsten Costain
Seniorrådgiver
Faglig enhet for kombinerte synes- og hørselstap og døvblindhet
Statped hovedkontor
#9 Johnny Jensen 19-08-2017 00:19
Uten at jeg skal kommentere Eilifsens sak (hvor jeg er enig med han),så synes jeg dette med TT-ordningen er noe man burde revurdere i kommunen. For mitt vedkommende så blir jeg alderspensjonis t fra januar 2018. De betyr i praksis at jeg får senket dagens nåværende pensjon med flere tusen kroner pr.mnd. Dette fordi jeg har vært ufør i så mange år.

For øvrig har Helsevesenet selv en del av årsaken til dette. Så reduserer man antall TT-reiser til under det halve. Man føler altså at man vrir om nøkkelen til døren, og at vi pensjonister blir innestengt fra å kunne være med i samfunnet på lik linje med andre. Hvor for en slik forskjellsbehan dling? La folk få ha 150 reiser pr, år uansett alder, det vil jevne seg ut fordi mange bruker langt mindre og noen nær 150. Samfunnet er annerledes i dag enn før, og vi eldre er også mer aktive selv om vi er handikapede. Man reduserer på livskvaliteten ved å redusere på alt når det gjelder oss eldre og kronisk syke. Man må huske på at god eldreomsorg ikke bare dreier seg om sykehjemsplasse r, det er så mye annet også. Men så er det dessverre slik at det kanskje er noen promille av oss som lever helt usynlig uten at vi lar høre fra oss., For hva hjelper det. ingenting, absolutt ingenting. Det interesser ikke politikerne i det hele tatt. Skjønner at det ikke er lett å se på oss som enkeltindivider , men det er jo det vi er.

Så dette året stemmer jeg ikke vet valget. For min del har det overhodet ingen betydning om det blir rødt eller blått,
det er sirkusartister uansett. Skravle i munnen på hverandre, avbryte hverandre og en krone hit og en dit, skattelette for de rikeste, nei mer jevn fordeling - takke meg til. For slike som i min gruppe er det alfa omega hvem som styrer, vi merker ingen forskjell likevel.
#10 Ida Wagner 21-08-2017 05:57
Det bekymrer også meg sterkt at det er såkalt samkjøring på TT:

Selv har jeg vanlig TT-vedtak med begrunnelse i at jeg ikke kan ta offentlig transport grunnet en genetisk sjelden-diagnos e som faller inn under SMT-lite A. En av årsakene til at jeg har TT er blant annet for å begrense smitte,- så jeg slipper luftsmitte ved å sitte i tett befolket buss/bane. Dessuten har jeg når det forøvrig er såkalt pasienttranspor t legeattest på at jeg da skal ha alenebil.

Det er mao en av hovedgrunnene til at jeg er innvilget vedtak på rødt, vanlig TT-kort. Jeg har forøvrig av og til en ledsager med og dette for å bryte den sosiale isolasjonen det svært lett blir ved å leve med denne sykdommen.

Min far som også har TT kort og som har hukommelses-og orienteringssvi kt er svært var og skjør ift endringer og endret kjøremønster og forsikring om at han kommer fra 'A til Å' og må ofte ha med en kjent ledsager.

Dersom ordningen med TT endres til samkjøring tenker de kun økonomi og definerer mennesket som en pakke som skal forflyttes. Det er så enormt mange og ulike og sammensatte grunner til at mennesker har vedtak på TT-bil at de skal være svært varsomme i forhold til å skulle endre ordningen til samkjøring: I Oslo vil det kunne skape større og flere individuelle helseproblemer om byrådet ikke lytter.

Takk forøvrig for fin blogg!
+2 #11 Anonym 21-08-2017 09:05
Bra at dette kommer fram.

I en skriftlig instruks TT-sjåførene nylig har fått står det blant annet dette: "Selv om bestillingen er merket Ensamåkere (skal kjøres alene) skal du gjennomføre turen. Det er Samres sitt ansvar å kun samkjøre de som er godkjent for samkjøring med vedkommende."

Formuleringen er ganske ullen, og taxisjåfører forteller meg at flere sjåfører har henvendt seg til kjørekontoret i Samres for å få greie på hva dette egentlig innebærer. Svaret de har fått er at det nå blir samkjøring også for dem som er alenebrukere, men at dette ikke er sjåførenes ansvar.

Jeg vet at en del sjåfører har reagert kraftig på dette, og at enkelte vurderer å nekte denne typen samkjøring uansett hva kjørekontoret i Samres ønsker å pålegge dem.
#12 Olav Eilifsen 28-08-2017 19:55
Jeg har nå mottatt svar på min klage til Velferdsetaten. Her skriver etaten blant annet: "Det er ingen nye retningslinjer. Samres har heller ingen myndighet til å på egenhånd innføre nye retningslinjer. Informasjonen du har fått henviser mest sannsynlig til en oppdatert sjåførinstruks gitt av Oslo Taxibuss til sine sjåfører i forbindelse med oppstart av ny kontrakt 01.07.17. Alenekjørere skal fortsatt kjøres alene. I enkelte tilfeller kan imidlertid en alenekjører samkjøres med en annen TT-bruker på en bestemt reise, dersom bolig/pårørende og bydel vet at det er to brukere som kommer godt overens og som kan samkjøres. Dette gjelder kun et fåtall av brukerne. Samkjøring av disse bestemte brukerne godkjennes i så fall av bolig/pårørende og bydel på en bestemt type reiser. Brukerne vil likevel være alenekjørere i alle andre sammenhenger. Det vil derfor ikke forekomme at din sønn blir samkjørt med en alenekjører, med mindre dere og bydel har gitt samtykke til dette. Vi har forståelse for at teksten i sjåførinstrukse n kan bli misforstått, og vi vil be Oslo Taxibuss presisere denne."
Innholdet i svarbrevet er i prinsippet betryggende, men jeg stiller meg også noe undrende til at det er nødvendig å sende ut en generell sjåførinstruks om noe som tydeligvis bare skal skje helt unntaksvis - og da først etter egen godkjennelse av både pårørende/bolig og bydel. Her gjelder det i alle fall for pårørende/bolig er og bydeler å ikke la seg overtale/presse til å gå med på løsninger de ikke er 100 prosent trygge på. Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at det finnes en økonomisk motivasjon bak den nye sjåførinstrukse n...

You have no rights to post comments