Funksjonshemmede

Arbeidslinja gjelder ikke for utviklingshemmede

Arbeidslinja gjelder ikke for utviklingshemmede

Arbeidslinja gjelder ikke for utviklingshemmede konstaterer professor Christian Wendelborg ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid.

Det vil si, utviklingshemmede er nesten ikke i arbeidslivet. Av nesten 20.000 utviklingshemmede i arbeidsfør alder, er under 200 ute på vanlige arbeidsplasser. Det er én prosent.

Allerede i 18-19-årsalderen er 81 prosent av utviklingshemmede på uføretrygd, ifølge undersøkelsen fra NTNU. Sammen med kolleger har Wendelborg undersøkt utviklingshemmedes vei gjennom videregående skole og overgangen til arbeidslivet. Det vil si, denne veien finnes nesten ikke lenger.

Det er lite sammenheng mellom hvilken studieretning elevene tar og tilbudet de faktisk gis. En tredjedel går for eksempel på studieforberedende linje, enda ingen oppnår studiekompetanse. Yrkesopplæring hadde vært mer aktuelt, men det koster mer per plass.

Uten et papir fra skolen er arbeidslivet for det meste stengt.

Kommentarer   

0 #1 Ola Bog 18-12-2018 07:18
Så du mener at den menneskefiendtl ige "arbeidslinja" bør gjelde for absolutt alle som kan krype og gå ..

"Mot overklassetenkn ingen bak arbeidslinja må de sette et annet menneskesyn, som tradisjonelt har stått sterkt i fagbevegelsen"
- Ebba Wergeland

ebbawergeland.no/.../...
+2 #2 Ivar J 18-12-2018 07:28
Ola Bog: Jeg mener at utviklingshemme de som ønsker arbeid skal ha rett til å få dette. Utstøtingen er uverdig.
0 #3 Solveig Klinkenberg 18-12-2018 09:05
En ting er å kunne jobbe. En annen ting er å få jobb og å beholde jobben! Vi må ikke glemme at mennesker med utviklingshemmi ng har kognitive utfordringer. Dette kan muligens gjøre at de ikke er arbeidsgiveres førstevalg? Eller?
+1 #4 Elisabeth Augdahl 18-12-2018 09:37
Helt enig med deg, Ivar. Men dette gjelder jo faktisk også for unge med andre typer handikapp også, ikke bare utviklingshemma . Rett på trygd fra du er 18 år.
0 #5 Ivar Melby 18-12-2018 15:02
Samfunnet tar ikke nok ansvar for denne gruppen. Det ordinære arbeidslivet burde rekruttert flere i denne gruppen, selv om det selvfølgelig ikke vil treffe majoriteten. Det store flertallet vil likevel ha behov for arbeidsmarkedsb edrifter. 1 av 3 som har slik plass i dag leste jeg et sted. Burde vært langt flere.
0 #6 Tore G. Bareksten 18-12-2018 15:08
Problemet er at målstyring legger vekt på overskudd i budsjettet, ikke på om psykisk funksjonshemmed e får bedre liv ved å jobbe. Derfor kan verna bedrifter bare ta i mot de mest oppegående.
Et annet problem er at verna arbeid er et spleiselag mellom NAV og bydel. Da jeg besøkte Fossum bedrifter på Hasle for å undersøke mulighetene for min sønn med Downs fikk jeg beskjed om at Østensjø Bydel ofte sa ja til å spleise og min egen bydel Alna meget sjelden.

Her har vi den nærdemokratiref ormen som ga kommunalministe r Erna tilnavnet jern-Erna. Det høres fint ut at oppgaver skulle løses nærmere bruker, men når kommuner og bydeler får nye oppgaver uten at penger følger med, blir det en ansvarsfraskriv ingsreform for budsjetterende instans. Idealistiske bydelspolitiker e vet ofte at når de har løst alle lovpålagte oppgaver er det ikke nok penger igjen til alle ikke lovpålagte oppgaver som ungdomsklubb, eldresenter, støtte til verna bedrift, opphold på mødrehjem for enslige mødre med rus eller psykiatrisk bakgrunn og så videre.

I forbindelsen med kommende valgprogram har jeg på det sterkeste anbefalt mitt lokallag Alna SV å gå inn for å gjøre ungdomsklubb, eldresenter, verna arbeid, støtte til enslige mødre til bystyreoppgaver , ikke bydelsoppgaver. På sikt er det ikke samfunnsmessig lønnsomt at fattige bydeler ikke har råd til ungdomsklubb eller eldresentre siden mangelen på slike lett generer økte utgifter på andre offentlige budsjettposter. På hjemmesiden til Dowsforeningen i Oslo spør ofte foreldre som har fått jobb i Oslo hvilken bydel de skal flytte til for at barna skal få et godt tilbud.

Jeg mener at Høyres nærdemokrati skaper udemokratiske forskjeller mellom bydelene ved å skyve økonomisk ansvar nedover i systemet. Derfor mener jeg partier som Rødt og SV bør støtte mitt syn om at det er mer demokratisk om alle i Oslo har lik rett til verna arbeid, ungdomsklubb og eldresenter uansett hvilken bydel de bor i.
-1 #7 Per Morten Jørgensen 18-12-2018 15:23
La oss da først se på hva psykisk utviklingshemmi ng er. Det er en diagnose og kronisk tilstand. Det er viktig med aktivtet og vernede bedrifter, men å tro at personer med psykisk utviklingshemmi ng i særlig grad kan delta i dagens kompetansekreve nde arbeidsliv - virker nesten kunnskapsløst. "Psykisk utviklingshemmi ng er en diagnose i det medisinske kodeverket ICD-10. Utviklingshemmi ng innebærer alltid nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter". De best fungerend "lett psykisk ukviklingshemmi ng beskrives slik : " IQ er vurdert til å være mellom 69 og 50 og mental alder er rundt 9-12 år. Lett psykisk utviklingshemmi ng innebærer oftest at personen kan ta hånd om seg selv på en god måte. Personen mestrer mange av dagliglivets ferdigheter som personlig hygiene, matlaging og andre praktiske og huslige ferdigheter. De største problemene oppstår vanligvis med teoretisk skolearbeid, og mange har problemer med å lese og skrive. Mange kan delta i alminnelige samtaler, men de språklige ferdighetene varierer, både når det gjelder å forstå og å uttrykke seg."
+2 #8 Gro Marit Rødevand 19-12-2018 07:48
Mennesker med utviklingshemni ng kan i stor grad arbeide på vanlige arbeidsplasser hvis en jobbveileder tilrettelegger for dette. Det skjer i mange andre land. Det gjelder også de som har uføretrygd. Det er snakk om "skreddersydd ansettelse" - Customized Employment, som er en form for SE (Supported Employment). Det identifiseres oppgaver de har mulighet til å gjøre, og jobbveilederen gir oppfølging både til dem og arbeidstakeren.

Jeg har selv mye erfaring med mennesker med utviklingshemni ng og er prosjektleder for "Støtte til vanlig arbeid", se www.karde.no/vanligarbeid. Her lager vi nettsteder til støtte for både hjelpeapparatet og mennesker med utviklingshemni ng, nettopp for å støtte opp under en arbeidsinkluder ingsprosess.

Legg til kommentar