Funksjonshemmede

HC-parkeringskort: Regelverk og praksis i Oslo skal gjennomgås

HC-parkeringskort: Regelverk og praksis i Oslo skal gjennomgås

I den nasjonale forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede heter det at:

"Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde,

b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde."

Samtidig har Oslo bystyre nå vedtatt, på initiativ fra Rødt, "Bystyret ber byrådet gjennomgå regelverk og praksis for tildeling av HC-kort med mål om en mer enhetlig praksis mellom bydeler og kommuner på utstedelse av HC-kort. Bystyret orienteres om gjennomgangen på egnet vis i løpet av 2019."  

Jeg får mange henvendelser fra folk som enten ikke får innvilget HC-parkeringskort eller folk som tidligere hadde slikt kort men som nå uten at helse- eller funksjonshemmede-situasjonen har endret seg får avslag.  

"Bilfritt byliv" er et noe misvisende begrep, for indre by skal selvsagt ikke bli helt bilfritt. Her vil det være nødvendig nyttetrafikk som vareleveranser, kollektivtrafikk og HC-trafikk. Snarere skal vi nå legge til rette for at flere kan bevege seg og nyte bylivet. Jeg tror det bør bety at en er noe rausere med å tildele særskilt parkeringstillatelse til dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk og trenger HC-parkeringstillatelse.  

Derfor er den gjennomgangen som nå skal foretas nødvendig og riktig.

Kommentarer   

#1 Ingunn Beck 03-01-2019 06:54
Jeg flyttet fra Oslo i 2009 av flere grunner, en av de var at jeg ikke fikk HC bevis til tross for at jeg satt/lå i el.rullestol og var avhengig av rullestolsbil. Jeg fikk også avslag på TT-kort og ble helt innesperret i mitt eget hjem. Begrunnelse på avslag var at jeg hadde privat parkering hjemme og kunne la bilen stå der og at jeg kunne benytte meg av en TT-ordning som jeg også fikk avslag på. Etter flytting til Hurum kommune har det ikke vært noe problem å få verken HC bevis eller TT-kort. Jeg oppfatter Oslo som svært streng i forhold til hvem som får tildelt HC bevis og at det er stor forskjell på kommunene i forhold til hvor strenge de er og er ikke meningen med de nye nasjonale reglene at praksisen skal bli mer lik enn den er i dag? I og med at det nå er helt umulig å parkere i Oslo uten et slikt bevis, blir det enda viktigere at vi som trenger disse får de. Et annet viktig moment er at oslo nå legger brostein svært mange steder i byen. Dette er et svært krevende underlag for rullestolsbruke re å ta seg frem på og det blir dermed enda viktigere at vi får lov til å kjøre helt til døra.

You have no rights to post comments