Funksjonshemmede

Mann med Downs Syndrom, 55 år, trues med utkastelse fra kommunalt bofellesskap

Downs Syndrom, 55 år, trues med utkastelse fra kommunalt bofellesskap

Utviklingshemmede Vegard Kiles husleie ble av Oslo kommune økt fra 8.000 til 13.000 kroner. Med uføretrygd uten rett på bostøtte er han ikke i stand til å klare en slik leie. Det har oppstått en restleie på 18.000 kroner. I går fikk han varsel om inkasso og utkastelse om betaling ikke skjer innen 14 dager.

Pårørende skriver til meg:

«Vegard, 55 år, bor i Rustadgrenda bofellesskap. Han har en mor på 93 år på Langerud sykehjem. Dit kan han gå for å besøke henne. Forøvrig har han en bror, Gorm Kile, som er min mann. Jeg har kjent Vegard fra han var ni år gammel. Han arbeider på den vernede bedriften Fossheim. Tidligere bodde han i Ulsrudveien i et bofellesskap rett ved sitt barndomshjem. Der ble det nedbemannet og satt sparekniv på tilbudet i en slik grad at han ikke trivdes lenger. Ville ikke hjem fra ferier og sånt. Derfor overførte vi han til et sted med mer pleie. Han har den leiligheten han bor i fordi det er den han ble tildelt, ikke fordi det var den han ville ha. Vegard kunne fint ha klart seg med mindre plass, men han må bo der han bor. Hvis ikke ville han bli svært ulykkelig.

Her trenger vi hjelp. Hele livet står vi i utfordringer med disse ungene. Det er helt jævlig at det skal legges slike steiner til byrden. For det er en byrde, selv om vi er sammen med dem i største kjærlighet. Det er vi som må tørke dritt og tåle raserianfall av en diger sterk mann. Han er også den beste varmeste person som eksisterer, Ville ikke vært uten, men vi vil heller ha takk enn økonomiske katastrofer som også skal ramme oss.

Nå er han altså truet med inkasso for attentusen kroner. Kommunen truer med utkastelse. Jeg er i harnisk, i sjokk og i tårer. Vi snakket med HVPU. Verken de eller vi hadde trodd at det skulle komme til dette.»

Bydelen selv "forklarer":

"Det er svært kjedelig at Vegard (...) er kommet i en så vidt vanskelig økonomisk situasjon, men pt. er det dessverre lite vi kan få gjort med det. Det er bestemt i bystyrevedtak at denne type boliger ikke skal være subsidierte – og bydelen er pålagt å følge opp dette vedtaket. Det er en vanskelig økonomisk situasjon for personer med funksjonsnedsettelser i mange bydeler i Oslo, etter at mange bydeler de siste årene har justert opp husleiene til gjengs leie. Det er mulig at det kommer nye regler fra sentralt hold som følge av de til dels store økningene, men foreløpig vet vi ikke noe om dette. Uførereformen i 2015 ga personer med uførepensjon et løft inntektsmessig, men så lenge Husbankens bostøtteregler ikke følger opp, er situasjonen dessverre blitt slik at svært mange rett og slett har for høy inntekt til å kunne få bostøtte. Da er det dessverre ikke så mange muligheter igjen.»

Dette er gjengs leie på sitt verste, og bystyret har ansvaret. Bystyret tok like før jul et grep ved å vedta at gjengs leie, husleienivå og bostøtte skal evalueres. For sånn kan vi ikke ha det. Men i mellomtiden: dette er også svært umusikalsk av bydel Østensjø. Jeg har sendt fram en utfordring til bydelens politiske ledelse. De har bedt om redegjørelse fra bydelsdirektøren.

Kommentarer   

+2 #1 Berit Ovesen 01-02-2019 06:05
Kommunen har pr lov ansvar for omsorgen for denne gruppen. I Oslo er dette ansvaret delegert til bydelene. Hva tenker bydel Østensjø om hvordan de løser de lovpålagte oppgavene sine i dette tilfelle. Hvem skal ta ansvar for Vegard når han blir kastet ut av bofellesskapet?

Økonomien går ikke opp med en kommunal husleie på kr 13.000 og uten statlig bostøtte. Man trenger ikke en SIFO-modell for å finne ut det. Det er kommunen som er aktør på alle plan her, unntatt statlig bostøtte. Vis lederskap og ta ansvar.
+2 #2 Inger Marie Kyle Frogner 01-02-2019 06:18
Uetisk
Skam dere beslutningstake re
+2 #3 Inger Marie Kyle Frogner 01-02-2019 06:25
Jeg skammer meg på bystyrets vegne .
Dette er ubarmhjertig uetisk slemt stygt og forkastelig .
Jeg blir redd med tanke på.hbitdan dette landet har utviklet seg .
Når en norm flyttes mht hjelpetrengende sårbare grupper og hvordan de kan behandles flyttes raskt flere og slik blir politikere politikk og beslutninger eksempler på råskap mot de som har minst .
Jeg blir redd. Et samfunn uten kjærlighet.omso rg og inkludering har tapt alt som betyr noe .
Jeg blir redd .
#4 Kristin Gjekstad 01-02-2019 06:27
Skrekkelig frekt av Oslo kommune å øke husleia så drastisk over natta! Når det i tillegg rammer en uføretrygdet mann, er det dobbelt forferdelig.
#5 Kristine Damsgaard 01-02-2019 06:28
Dette ligner situasjonen min sønn har havnet i, uføretrygdet grunnet bl.a. Asperger, ekstrem husleie i omsorgsbolig tildelt fra bydelen og bortfall av statlig bostøtte. Vi har klart å hindre økonomiske vansker, men det er lite å leve for. Lurer på hvor mange funksjonshemmed e dette gjelder? Hvordan finne hverandre for å gjøre noe felles?
+1 #6 Sissel Torsæter 01-02-2019 06:47
Gjengs leie for hvem? Det må vel bety at han og andre i hand situasjon har en husleie på nesten 70 % av sin uføretrygd. I tillegg har han strøm, TV lisens, tlf utv og et matbudsjett som alle oss andre. Boligen ( kommunalt fellesskap) er bygget for å gi ham og flere en egnet bolig. Kommunen vet hvilken inntekt beboerene har, og at Stortinget ifølge pensjonsreforme n har bestemt at uføre ikke har krav på bostøtte. Dette henger ikke på greip. Her må det klart nye politiske føringer til. Enten må kommunen miste sin rett til å fatte slike vedtak el så må Stortinget omgjøre sitt vedtak vedr bostøtte til uføre.
#7 Else Judith Håland 01-02-2019 07:31
Dette er ikke greit! Det er urettferdig! Slik kan det ikke være! Det må lages husleieregler som gjør det mulig å kunne bo og overleve - også de med lite inntekt!
+3 #8 Gunn Pound 01-02-2019 07:54
Jeg er rystet og sjokkert. Finner ikke ord. Jeg starter gjerne en underskriftskam panje for å redde denne mannen fra utkastelse og andre også. Vi må kreve at kommmunen gjeninnfører kommunale subsidier slik det var før 2004. I 2004 fjernet FRP/Høyrebyråde t de kommunale subsidiene og innførte gjengs leie som er noe under markedspris. En underskriftskam panje vil ha flere positive effekter som at flere vil våkne og engasjere seg i kampen mot kommmunens utnyttelse av vanskeligstilte .
+2 #9 Kari Reine 01-02-2019 08:22
Dette er totalt uakseptabelt og viser et velferdssamfunn i oppløsning! Han har rett til bolig og forsvarlige omsorgstjeneste r uavhengig av hans inntekt. Skal Oslo få en bostedsløs med Down syndrom? NAV sosisl må dekke den utgiften, han har rett til å få hjelp til å overlomme en vanskelig livssituasjon, og hva er vanskeligere enn at en mann som ikke klarer seg selv mister egen bolig? For en skamplett for Oslo! Byen uten det store hjertet!
+4 #10 Unni Fonneland 01-02-2019 09:16
Gjenga leie på 13000 kroner? Man kan nedbetale milionlån med denne summen. Jeg har knapt hørt maken til brutalitet overfor en gruppe mennesker som ikke hR noe som helst valg mht inntekt og bolig. Hvem kom på den ideen at gjengs leie skal gjelde også for så svake grupper som det her er snakk om? Vi forventer faktisk mer av politikere med et venstreorienter t verdisyn! Skal Oslo kommune være en bolighai på linje med enkelte andre bolighaier. vi vet navnet på?
+4 #11 Liv-Grethe Heiberg 01-02-2019 10:07
Helt forferdelig å behandle de svakeste i samfunnet slik - særlig når han ikke har valgt selv å komme i dette uføret ifht skyhøy husleie.Her må myndighetene gjøre noe tiltak /endringer så ikke situasjonen ender opp som her !! Helt skammelig at dette skjer i 2019 !!
+2 #12 Inger M. Solli 01-02-2019 10:24
Trodde nesten at dette var en «spøk», men den var for drøy til det.
Den slags kan da ikke passere!?!
FY!!
+1 #13 Jeanine Horntvedt 01-02-2019 17:27
Får han ikke supplerende sosialhjelp?
+4 #14 Hanne Eldby 01-02-2019 18:22
Jeg er sitter i bydelsutvalget i Østensjø for SV. Dette er opplagt en sak som Oslo kommune må jobbe med. Det kan ikke være sånn at de som har aller dårligst råd skal være de som har de høyeste boutgiftene. Selv om kommunen må gjøre noe med leieprisene på kommunale leiligheter, så burde bydelen sørge for at Vegard Kile ikke havner i denne situasjonen. Vi er flere politikere som har forsøkt å få administrasjone n på banen, men det er ingen interesse for å finne en løsning for Vegard. Bydelsdirektøre n er ansvarlig overfor byrådet - ikke oss som er poliltikere i Østensjø. Her synes jeg Tone Tellevik Dahl må ta affære. Og gjør hun ikke det, så må dere som sitter i bystyret, Ivar Johansen sørge for det. For sånn som dette vil vi ikke ha det. Da kan vi som er lokalpolitikere i Oslo like godt legge ned vervene våre.
#15 Liza 01-02-2019 18:29
Han vil kunne søke om økonomisk sosialhjelp for å hindre utkastelse når gan ikke har de midlene selv. Ikke at det burde vær en nødvendig langsiktig løsning, men her og nå så kan det vær det en må gjør for å hindre utkastelse. Så får en løfte politisk UFT husleiesatsen som ikke henger på greip.
+1 #16 Solveig Klinkenberg 01-02-2019 18:31
Dette tar det for lang tid av bystyret å evaluere! Noe gjøres nå! Mange mennesker med utviklingshemmi ng lever nå som Vegard. Dette er skammelig og har pågått alt for lenge allerede!
#17 Ann-Marit Sæbønes 01-02-2019 19:11
Ærlig talt, nå må byrådet ta grep.
#18 Idilia Guerra 01-02-2019 19:13
Skammelig behandling. Hey husker veldig godt at Raymond Johansen profilerte seg veldig under kampanje om sosiale boliger. Eldre sulter nå for å klare å betale de omsorgsboligene . Hvorfor gjør han ikke noe nå når han sitter i byrådet
#19 Heidi Larsen 01-02-2019 19:14
Dette er så rått og usosialt. Det er en skam at kommuner går over til gjengs leie, som bare er et annet ord for markedsleie.
#20 Ole 01-02-2019 20:18
Dette er ikke noe som bare i Oslo. Dette skjer mange steder i Norge. Det at de kan søke hjelp på sosialen for støtte er ikke så lett når over 58% av de som får sosialhjelp er fra Afrika eller fra Midtøsten og de fleste er 20 til 25 år gammel. Det at den minste grensen som man har satt for fattigdom er 216000 mens en minstepensjonis t har kun 174000 i året.
+2 #21 Gunhild Eide 01-02-2019 21:10
Slik tar vi altså vare på disse menneskene som betyr så mye for regjeringen vår. Det snakkes så varmt om at vi ikke vil ha et sorteringssamfu nn, men det må jo også gjelde voksne. Skal Vegard kastes ut på gata? Uføretrygdede utviklingshemme de kan ikke betale gjengs leie.
#22 Yasemin Yildiz 01-02-2019 21:14
Dette er hårreisede! Flott at du setter søkelyset på dette. De med med nedsatt funksjonsevne skal også få lov til å ha opplevelser og ha et behagelig liv.
#23 Ida Carina Lillehagen 01-02-2019 21:15
Ja sånn har det blitt ...mange kommuner har innført gjengs leie ...og når uføre har mistet bostøtten ..hva da ? Det undrer meg at politikere ikke hører på dette ..for det er mange som har namsmannen på døra nå ..strømregninge n øker og er rekordhøye ...hvor skal de uføre bo ???
#24 Nils Vefald 01-02-2019 21:28
AP-politikk av lett gjenkjennelig kvalitet ...Raymond og Lan...
Stem på noen andre!
#25 Wenche Kristiansen Hogstad 01-02-2019 21:57
Dette er ille, og skjer over hele landet. På tide at dette kommer ut i alle se kanaler som er mulig. I vår kommune har min sønn tilsammen ca 12500 i husleie og strøm i et gammelt h Pårørende "sponser" hver måned, og det er aldri nok penger. For en kamp vi kjemper, som aldri tar slutt.
+1 #26 Gunn Stangnes 01-02-2019 21:59
Det er nesten så man ikke kan tro det man leser. En husleie på 13000???? fy skam dere i bystyret i Oslo og politikerne som sitter å ser på denne uretten som begås mot de utviklingshemme de. Hvor skal så denne mannen gjøre av seg???? Ønsker veldig at de sentrale myndigheter kommer på banen nå og forteller oss hva de tenker om framtiden til våre utviklingshemme de.
+1 #27 Harald M Kvame Hansen 01-02-2019 22:06
Har sendt saken til FFO sitt rettoghetssente r og bedt dei om å sjå på saka.
#28 Siren Gulleng Nordmo 01-02-2019 22:30
Så utrolig urettferdig og uverdig behandling av mennesker som er prisgitt at de får den hjelp og støtte de har krav på. Forferdelig at den samme kommunen som bygger og bestemmer over boligene og hvem som skal bo der også bestemmer at de skal ta blodpris hos ei gruppe mennesker med marginale inntektsmulighe ter. Helt prisgitt pårørende som kan tale deres sak...
-1 #29 Bernt-LeonHellesø 01-02-2019 22:32
Gjengs leie. Innført for at kommunen IKKE skal være prispressende i leiemarkedet (blant anna). Og det høres jo fint ut. Helt til medaljens bakside åpenbarer seg. I kommune etter kommune skjer dette. Og antall folk med varige ytelser fra NAV på sosialhjelp bare øker. Og øker. Innføring av gjengs leie er å gjøre folk til sosialhjelpsmot takere, og det motsatte av å gjøre folk sjølhjulpne.
#30 Carl Winther 02-02-2019 10:48
Dette er Agenda 21/2030. Det er om å gjøre å skape mest mulig konflikter og problemer for folket slik at de ikke får tid til å sette seg inne i hva som foregår i kulissene. Jeg ser opp til Franskmennene som ryggrad nok til å sette seg opp mot dette.
+5 #31 Kristin Sandaker 02-02-2019 11:03
Har maila byråd for eldre,helse og arbeid:»Her må byrådet både gripe inn i enkeltsaken og starte på en prosess med tanke på endringsvedtak i bystyret samt påvirkning av statlig myndighet.»
+5 #32 Einar Stenseng 02-02-2019 17:39
Rødt har som eneste parti foreslått for byrådet å oppheve den idiotiske praksisen med "gjengs leie" flere ganger. Det får bare Rødts stemmer. Da vet dere hva dere må stemme til høsten, folkens. Det er et spørsmål om anstendighet.
+1 #33 Jorunn Annie Ringen 02-02-2019 20:11
Jeg har ikke ord... som egner seg skriftlig. Så mange som har engasjert seg i dette og så skjer det ingen ting. Vi blir absolutt ikke hørt. Hva må skje før det kommer en støtteordning.? For en velferd sier jeg.
+4 #34 Marianne Solheim 02-02-2019 21:14
Noe må være alvorlig galt i den kommunen som har så dyre Husleiger i slik type boliger. Her burde lokalsamfunnet støttet opp med protest, helt forferdelig åssen de behandler sine egne.
+1 #35 Hildur Løkken Lillestøl 03-02-2019 08:30
Når skal politikere og kommunalt styre skjønne at mennesker er viktigst! Vedtak, økonomi og regler skal brukes som redskap for å tjene stedets innbyggere. Særdeles dem med spesielle behov!! Det som skjer her må vi alle kjempe imot!!!!
+1 #36 Rudi Bergh 03-02-2019 09:46
Dette syntes jeg var trist å lese. Har selv en bror med downs
Men her må det bli gjort noe,så han kan fortsette på det stedet han vil vere.
Er tragisk at Norge ikke fikser dette.
+1 #37 Else Rasmussen 03-02-2019 11:26
Det fins ikke ord for sånn behandling av mennesker,tenk og behandle folk på en så forferdelig måte, som det er og ta hjemmet fra dem.
+1 #38 Marit Killi 04-02-2019 07:58
Det er en ganske rasjonell forklaring på kommunens fremgangsmåte: Bostøtte er penger fra staten. Når kommunen setter opp leia på kommunale leiligheter, for at staten skal betale mellomlegget, sp betyr de i praksis en overføring på 50000 kroner fra staten til kommunen pr leilighet pr år. Så faller typisk Vegard mellom to stoler. Et annet regime må til
+2 #39 Bjørg Karlsen 04-02-2019 10:48
Dette viser hvordan Boligbygg har forsynt seg utav de uføres pensjon på en grov måte de senere årene. Kjenner også en familie som nå bor i en leilighet som har steget fra 4600 i 2005 til 12000 i år. Den eneste renoveringen som er gjort på den tiden er at badet ble rehabilitert i 2010. Leiligheten hadde dårligste sponplatekjøkke n som har gått i oppløsning og svartmuggen trives. Golvene er av slitt lenolium og veggene er totalt moden for ny maling. Ventilen på kjøkkenet er ødelagt og har vært det i minst 5 år.
Det er ikke opplegg til oppvaskmaskin og man må bruke kjøkkenbenken til å sette oppvasken på. Den dårlige kvaliteten på benken gjør at den buler flere steder på grunn av kontakt med vann. Skuffer og skapdører kan ikke fixes mer. Allikevel settes husleien o] med 2000 i året.
Uførepensjonen strekker ikke til og bostøtten forsvant da man "kunstg" fikk bedre råd fordi bruttolønnen ble forhøyet. Men samtidig forhøyet man skatten så nettolønnen ble lavere.

Det eneste dette fører til er at den uføretrygdede som tidligere klarte klarte seg,nå må bli sosialklient.

Noen skulle saksøke Boligbygg. De forhøyer husleien uten å se på varen de leverer til kunden og Bystyret sender statens midler over til Boligbygg med en kunstig høy huslei og belaster sosialbudsjettet.
Hvem tjener på dette?
Hvem tar ut utbytte fra Boligbygg?
#40 May-Lisbeth Orskaug 05-02-2019 15:34
Støtter ham fult ut . Stor skam at han blir kastet ut . Stakkers mann
+3 #41 Roger 07-02-2019 06:46
Uføre reformen ga et inntektsmessig løft???? Det er det dummeste jeg har hørt. Joda beløpet ble økt, med bitte litt. Men så ble trygden skattlagt. Og i praksis får uføre trygdede, mindre nå enn før. Fordi arbeidsreformen s hensikt var en arbeidslinje... Dvs at man ønsker at de uføre skal utnytte restarbeidsevne n, og "pisken" er at de som ikke kan jobbe, eller som ikke får jobb. Og ikke gjort nytte av evt restarbeidsevne ......nå netto har mindre enn før. OG inntektsgrense på bostøtte ble ikke økt....Så hele uføre reformen fungerer som en innsparing på hele "linja". Og ironisk....Rest arbeidsevnen blir skattelagt høyere enn før. Irriterende med uinformerte politikere med beslutningsmakt .
+1 #42 Espen 08-02-2019 16:18
Skremmende og uverdig at våres sykeste og svakeste mister bostøtten og for ødelagt tryggheten og livskvaliteten i lang tid.
Hovedprinsippet med uførereformen var at man skulle omtrent komme likt ut etter uførereformen, og uforutsette konsekvenser skulle det rettes opp i henhold til uføreforliket. Tap av bostøtte for de mest(lengst syk og alvorlig) syke/svake/skad de på ung ufør stønad derfor svært overraskende og urovekkende, og en helt klar uforutsett konsekvens av uførereformen.
Bryter ovenfor nevnte med menneskerettigh etene(bli økonomisk kastet ut av leiligheten av staten når man er alvorlig og livsvarig psykisk syk o.l.)?. Hva gjør kontrollkomitee n på stortinget for at uørereformen virker etter avtalen og retter den uforutsette konsekvensen med tap av bostøtte ?
Er foruroligende at de politiske partiene ikke tar ansvar for de svakeste blant oss og sin uførereform.
#43 Astrid 21-02-2019 16:26
Ja, jeg har en nær som også har 12000 kr i kommunal husleie . Hun har mindre i uføretrygd enn Vegard. Jeg synes kommunen (boligbygg) er frekk og uforsvarlig som med god samvittighet utnytter de svake og syke som sliter i livet fra før. Mange har ikke råd til å gjøre noe som helst i hverdagen da alt går til husleie og mat . Kommunen burde skamme seg . Raymond Johansen vet så godt om dette , men byråden like bare å sole seg i glansen av miljøhovedstade n Oslo. Vi må sette press på kommunen for å rette opp i den urettferdighete n som blir utøvd.

You have no rights to post comments