Funksjonshemmede

Gjengs leie for PU-boliger: Byrådet rydder, og foreslår å bevilge 35 millioner

Gjengs leie for PU-boliger: Byrådet rydder

Byrådet legger inn 35 millioner kroner i revidert budsjett som legges fram i dag slik at bystyrets vedtak fra februar om tilbakeføring av husleieøkning innfris og alle som skal ha 15 % reduksjon i husleie, får det. Da man opphevet vedtaket i 2015 viste det seg å omfatte flere kontrakter enn det bystyret trodde og i februar i år reverserte man vedtaket.  Det er det man nå sikrer penger til ved å bevilge 35 millioner kroner.

Boligbygg, som forvalter mange av de kommunale boligene, har siden februar gått gjennom sine kontrakter, og funnet om lag 60 som var inngått før 2006 vedtaket og som likner såpass mye på de kontraktene som fra 2006 var fritatt fra gjengs leie (H-17-2006), at byrådet ser det som rimelig at de behandles på samme måte. Det betyr at disse kontraktene og disse leietakerne får redusert husleien sin tilbake til 2016-nivå og  få tilbakebetalt det som er innbetalt for mye.

Den samme jobben gjøres nå også i alle de 15 bydelene, som også forvalter en del kommunale boliger. Gitt at disse har ulike systemer tar kartleggingen litt lengre tid, men vedtakene vil fortløpende bli effektuert.

De 35 millionene vil gå til tilbakebetaling av mellomlegg og nedjustert husleie for følgende grupper:

* Beboere som var fritatt fra gjengs leie fra 2006, men som opplevde en økning fra 2016. Disse får tilbakebetalt mellomlegget tilbake til 2016.

* Beboere som etter bystyrets intensjon fra 2006 burde vært fritatt fra gjengs leie. Disse får tilbakebetalt mellomlegget tilbake til 2016.

*Beboere i samlokaliserte boliger med personalbase. Disse får fra og med 1. mars 2019 redusert husleie.

I praksis betyr det at det er satt av 35 millioner kroner slik at kommunen har et økonomisk rom til å gjennomføre tilbakebetaling av mellomlegget tilbake til 2016 for de beboerne som var fritatt fra gjengs leie før 2006, kommunen reduserer gjengs leie med 15 % for de som bor i samlokaliserte boliger med personalbase, og kommunen ser etter kontrakter som er så like 2006-vedtaket at de burde ha vært omfattet av dette.

Vedtaket i 2006 lød: "Husleien i kommunale trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke fyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene 01.01.2004. Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte til leietakere i kommunale boliger."

Det skulle selvsagt aldri vært innført gjengs leie for disse beboerne, og det er en viktig ryddejobb som her gjøres. Neste steg er selvsagt å skrote gjengs leie som system for husleie i alle de øvrige kommunale utleieboligene.

 

Bystyrets vedtak 27. febr 2019:

1.Byrådet bes sikre at alle som er rammet av husleieøkningen i de kommunale boligene får bli i leilighetene sine.

2.Bystyrets vedtak ved behandling av tilleggsinnstilling til budsjett 2016 om å oppheve «Verbalvedtak H17/ 2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie» oppheves.

3.Husleie for boliger som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 tilbakeføres til subsidiert leie, med unntak av tidligere trygdeboliger som er bygget om til Omsorg+ boliger.

4.Beboere som leier en bolig som var omfattet av Verbalvedtak H17/2006 får tilbakebetalt differansen mellom subsidiert leie og betalt leie som følge av husleieøkning etter at Verbalvedtak H17 ble opphevet fom 1.1.16.

5.Gjengs leie i samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase reduseres fra 01.03.2019 med 15 % i en overgangsperiode ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018, med unntak av Omsorg+ boliger.

6.Overgangsordningene i vedtakspunkt 2-4 gjelder midlertidig ut 2019, i påvente av utredning av Verbalvedtak H73/2018.

7.Beboere som har flyttet fra en bolig med subsidiert leie til en annen bolig får gjengs leie med 15 % reduksjon i ny bolig i en overgangsperiode ut 2019.

8.Bystyret ber byrådet finne dekning for kostnadene ved å tilbakeføre leiene i subsidierte boliger og redusert gjengs leie for samlokaliserte omsorgsboliger med fellesareal og bemannet personalbase i revidert budsjett 2019.

9.Kontraktsansvaret for boliger i samlekontraktene som ble etablert i forbindelse med eiendomsreformen samles hos Boligbygg Oslo KF.

10.Når kommunen sender betalingsvarsel for ubetalt husleie og husleieøkninger, skal brev til leietaker utformes på en måte som måte som er informativ og inviterer til dialog.

11.Bystyret ber byrådet om å rette en henvendelse til staten om behovet for å endre statlig bostøtte, slik at uføre faktisk kan bo i større byer med høyere kostnadsnivå enn snittet for Norge.

12. Løpende husleieforhold som ikke har gjengs leie i dag skal ikke oppjusteres til gjengs leie inntil H73 er ferdig utredet.

13. Bystyret ber byrådet følge opp vedtak H73 innen 2020-budsjettet legges fram. 

You have no rights to post comments