Funksjonshemmede

Nye institusjoner for utviklingshemmede?

Nye institusjoner for utviklingshemmede?

Klok holdning fra Tore Syvert Haga og Kristin Kjæret fra Alna SV i en artikkel i Dagsavisen:

"Alle må ha rett til å velge egen bosituasjon. Vi må ikke tilbake til institusjonstvangen.

Lenge var boligtilbudet til utviklingshemmede i Norge dominert av store, sentraliserte institusjoner. Som en reaksjon på dette fikk vi den såkalte HVPU- reformen, som skulle legge til rette for at denne gruppen fikk bo og leve ute i samfunnet som alle oss andre. De siste årene har vi imidlertid sett en urovekkende tendens til at en del kommuner bygger opp store, institusjonslignende boligtilbud. Samlokalisering av mange boliger gir praktiske fordeler for kommunen som tjenestetilbyder, ved at det kan etableres permanente personalbaser i boligkompleksene.

Et eksempel på dette så vi i sommer i bydel Alna i Oslo. Her ble det vedtatt å bygge ut 18 tilrettelagte boliger på Haugerud. Boligene skal ha felles personalbase og fellesområder. Etter SVs oppfatning er institusjonspreget tydelig. Vi foreslo et noe mindre prosjekt med dempet institusjonspreg. Det ble dessverre stemt ned av alle de andre partiene. Flertallet var heller ikke villige til å legge føringer for at framtidige prosjekter ikke skulle være så institusjonspregede.

Bydelen har for få tilrettelagte boliger. Det betyr at i en rekke familier bor voksne barn hjemme hos sine foreldre lenger enn ønskelig. Derfor er det stort behov for nye boliger. En del samlokaliserte boliger kan være gunstig og legge til rette for et godt sosialt liv. Men blir det for stort, forsvinner fordelene. Mange i denne gruppen trenger å forholde seg til en fast krets av personer de kjenner godt. Store fellesområder for mange beboere og deres besøkende står i motstrid til dette.

Når det bygges så mange tilrettelagte boliger på et sted, frykter vi at friheten til å velge bosted, ikke blir reell. Brukerne og deres foreldre kan risikere å få valget mellom kun disse institusjonspregede boligene eller å fortsette å bli boende hjemme. Norge ble i mars i år eksaminert av FN om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Norge fikk flere kritiske kommentarer. Å bygge nye institusjoner i bydel Alna er å gå i motsatt retning av FNs råd til Norge. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vår egen bydel gikk også imot den foreslåtte løsningen.

Alna SV er nå spente på hvordan Oslo bystyre vil behandle denne saken når den nå går videre til dem," skriver Tore Syvert Haga og Kristin Kjæret.

Kommentarer   

+1 #11 Utålmodig mamma 22-08-2019 10:09
Hei, Mange fine innspill. Spesielt fra anonym leser. Det å spre unge mennesker som endelig har fått en tilhørighet med venner gjennom skolegang og tilrettelagte fritidsaktivite ter er problematisk. de ønsker selv å bo sammen...! Ikke kall det institusjon, jeg har vært i flere foreldredrevne bofellesskap. De har hver sin leilighet men i tillegg fellesrom der de møtes og gjerne deler måltid! Mange synes det er hyggelig å spise sammen, se på tv sammen, henge! det skrives en del om politisk engasjement rundt tilrettelegging for førstegangs kjøperne. Her ser noen til løsninger der man tilbyr mindre boliger og mer fellesareal, ikke ulikt det jeg skisserer. Men, Husbanken styrer hvor store enheter man må ha for å få finansiering herfra, og det er jo funksjonshemmed e avhengig av. I tillegg skal de kunne betale en husleie ut fra sin trygd, og her har man også sett eksempler på at mange sliter ved prisjustering. Uansett synes jeg det vil være lurt med større bruker medvirkning. Bydelene sitter på informasjon om hvem som vil trenge bolig i Oslo når. De må bare samhandle. Og så må man skille på bolig for funksjons hemmede og bolig for psykisk utviklings hemmede, de har faktisk forskjellig behov for tilrettelegging . Jeg er spent på høstens utfall mht hvilken politikk som skal føres, men en ting er hvertfall sikkert, de må handle nå! Jeg har en sønn som sammen med sine 8-10 venner vil trenge bolig om ca 4 år og det vil føles godt for oss foreldre å vite at han har et sted å bo da, fortrinnsvis i gruppe med de han er mest glad i utenom sin egen familie. Jeg vil føle meg tryggest om boligen driftes av kommunen, den skal tross alt bemannes av dem likevel. Å samlokalisere dem vil passe for denne gruppen, men selvsagt vil det ikke passe alle. Dessuten må de selv få en viss frihet til å velge hvem de skal bo i fellesskap med. Dette med alder og diagnoser må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ikke alle passer sammen i et slikt bofelleskap, her er ikke kommunen flinke nok til å lytte til foreldrene.
0 #12 Kristin Kjæret 22-08-2019 21:06
Takk til Ivar for at du har delt vårt innlegg fra Dagsavisen og takalle for interessante kommentarer!

Monique: Fint at du trekker frem hele vedtaket fra Bydelsutvalget i Alna. Debatten rundt denne saken har vært viktig og førte til noen politiske føringer som vi håper vil bidra til alles valgfrihet knyttet til egen bolig. Vi i SV mener likevel denne saken er problematisk og har i innlegget vårt i Dagsavisen fremmet de samme argumentene som vi gjorde i behandlingen av saken i bydelsutvalget.

Legg til kommentar