Funksjonshemmede

Lagmannsretten: Helt akseptabelt å tvangsflytte tre funksjonshemmede

Lagmannsretten: Helt akseptabelt å tvangsflytte tre funksjonshemmede

Handikapforbundets Lars Rovik Ødegård sier det så godt: "Er domstolene på ville veier når den sier at det er en fordel å samle likeartede brukergrupper? Dommen kan fremstå som en sterk politisk føring om mer segregering og økende utenforskap. Vil politikere og lovgiver finne seg i det?

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd store deler av sitt liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne.

Denne uken avsa Eidsivating Lagmannsretts følgende dom i saken

"Det legges til grunn at man i nyere tid er blitt mer bevisst på de de fordeler som kan oppnås ved å samle likeartede brukergrupper. Fokus på dette er større og når nye helsetun er bygget har det gitt mulighet for samling av likeartede brukergrupper, med de fordeler det kan medføre så vel ved at omsorgstilbudet blir bedre tilpasset brukerne som at kommunen kan gi et bedre samlet omsorgstilbud innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer."

Hvilke fordeler er det domstolen legger til grunn? Budsjettmessige fordeler? Organisatoriske fordeler? Faglige fordeler? Fordeler for beboerne? Hva mener domstolen med likeartede brukergrupper? At de bruker like tjenester? At de har like interesser? At de har samme alder?

Hvordan kan domstolen så ensidig si at tvangsplassering gjør at "omsorgstilbudet blir bedre tilpasset brukerne"? I beste fall er dette en erkjennelse av at domstolen ensidig løper kommuneforvaltningens ærende. I verste fall er dette et overgrep mot individets menneskerettigheter, frihet fra tvang og de rettigheter som følger av FN konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter," skriver Lars Rovik Ødegård. 

Tenk om de hadde løst saken med samme smidighet som bydel Grorud (Oslo) i en tilsvarende sak.

Hva tenker du?

Kommentarer   

0 #11 Heidi Farstad Kvalheim 24-11-2019 09:46
Så dei skal ikkje få bestemme kor dei vil bu; som resten av oss? Det må være klart diskriminerande .
0 #12 Terje Andersen 24-11-2019 13:23
Problemet er at INGEN har rett til å bestemme hvordan en kommune skal organisere sine tjenester. Selv om organiseringen rammer og ødelegger pasienter/bruke re, kan verken fylkesmannen eller andre gripe inn hvis kommunen ikke vil.
Dessverre er pasient-/bruker rettighetene i kommunehelsetje nesten kun papirbestemmels er.
Her må det endring til, pasienter/bruke re må få avgjørende innflytelse på den behandling de mottar, inkludert organisering av tjenestene. Medbestemmelse må være en reell bestemmelse, ikke bare ment for festtalene som holdes hyppig av helsebyråkrater .
0 #13 Tarjei Amadeus Høydahl 24-11-2019 17:43
Er jo en videreføring av rettskandalen som kalles "NAV-skandalen" . Domstolen bare støtter den offentlige parten, uten å ta skikkelig stilling til hva som står i loven.
0 #14 Hanne-Kari Havik 01-12-2019 19:19
Jeg skriver blant annet om nevrodiversitet /nevromangfold på min egen blogg, så her to blogginnlegg derfra som jeg fikk lyst til å dele med deg. hannekarisblogg.net/.../... hannekarisblogg.net/.../...

Her ask an autistic (Amythest Schaber) om nevrodiversitet , du kan også finne en del oppslag om dette på ASAN sine sider på internett. www.youtube.com/.../ autisticadvocacy.org/ autisticadvocacy.org/.../ Og her også en underskriftskam panje i samme anledning: www.underskrift.no/vis/7651/

Legg til kommentar