Funksjonshemmede

Oslos kontrollutvalg: Gjennomgang av BPA-ordningen

Oslos kontrollutvalg: Gjennomgang av BPA-ordningen

I Kontrollutvalget i Oslo kommune antar jeg at vi vil vedta å foreta en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens praktisering når det gjelder  tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistent. Som det heter i saksframlegget:

"BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med behov for bistand i dagliglivet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Det er risiko for ulike vurderinger i tjenesteutmåling og innvilgelse av tilbud som medfører manglende likeverdig tjenestetilbud. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning hvor flere melder om ulikhet i utmålingen av tjenestetilbudet og ulik praksis med hensyn til klagebehandling, herunder omgjøring etter fylkesmannens behandling.

Bydelene har ansvar for å vurdere søknader om, fatte vedtak og tildele BPA. Ifølge tall fra SSB hadde 495 personer BPA i Oslo kommune per 31.desember 2018. Antallet personer med BPA har økt hvert år siden 2010. Det er brukervalg knyttet til ordningen. Oslo kommune har inngått avtale med 15 private leverandører. Flertallet av brukerne i Oslo kommune hadde assistenter fra private leverandører. Velferdsetaten har ansvaret for anskaffelse av og oppfølging av tjenestekonsesjonsavtale om BPA. Bydelene har ansvaret for at tjenester de har tildelt er forsvarlige.

En kartlegging gjennomført av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i 2018 viste at nesten alle bydelene som hadde besvart kartleggingen, hadde mottatt flere klager fra brukerne på ulike sider av BPA-ordningen og vedtakene."

Problemstillingen er tenkt å avklare om bydelenes praksis knyttet til tildeling og oppfølging av vedtak om BPA tilfredsstillende? Det kan være aktuelt å undersøke::

- status i tildelte timer; herunder hva inngår i begrunnelsene for utmålingen

- organisering og søknadsbehandling, herunder likebehandling på tvers av bydelene

- klagebehandling og praksis knyttet til omgjøring av vedtak, herunder etter behandling av fylkesmannen

- oppfølging av tjenesteytelsen, herunder også private leverandørers tjenesteytelse

- brukernes erfaringer

Enkelte aspekter vil besvares gjennom en breddeundersøkelse i alle bydelene, mens andre vil besvares gjennom dybdeundersøkelse i en bydel, herunder eventuelt private leverandører som blir benyttet i bydelen. Det kan også bli aktuelt å beskrive Velferdsetatens oppfølging av private leverandører av BPA.

Jeg synes dette ser bra ut, men tar gjerne i mot innspill, kommentarer og forslag.

Kommentarer   

#1 Hans Omberg 01-02-2020 13:33
Hei Ivar
Jeg hører mye positivt om den nye konsesjonsavtal en Fredrikstad kommune har godkjent.
Om det kan være til nytte.
mvh
Hans Omberg,
Gamle Fredrikstad
+3 #2 Berit Ovesen 01-02-2020 17:05
Jeg deler gjerne vår datters sak med kontrollutvalge t. Vi søkte om BPA, som var rettighetsfeste t for henne. Hun fikk avslag fra Bydel Grorud i flere omganger. Dette har gjort at vi måtte selge leiligheten hennes og flytte henne hjem. Vi stod uten omsorgstjeneste r i 2 år. Saken har kostet oss store summer i advokatkostnade r og tapte inntekter/arbei d.
+2 #3 Karin Andersen 02-02-2020 00:15
Helt nødvendig at kontrollutvalge t sjekker BPA for det er stor forskjellsbehan dling. Derfor foreslå SV - Sosialistisk Venstreparti på Stortinget at BPA ( brukerstyrt personlig assistanse) må få en forskrift som fjerne all tvil om hva folk har rett til og aldersgrensen må også bort.
#4 Alf Anvedsen 02-02-2020 15:30
Det ville være supert med et slikt vedtak om forvaltningsrev isjon. I Bergen vedtok bystyret nylig å be om en utredning vedrørende tildelingsprasi s. Det er oppløftende at politikerne i landets to største kommuner interesserer seg for forskjellen mellom lov og praksis for BPA.
Brukerhuset for Helse Fonna regionen skal ha et møte om BPA tirsdag 4.februar klokken 18:00. Kan du gi meg tilbakemelding når du vet utfallet i Kontrollutvalge t til eller 90555931. Se denne lenken: facebook.com/.../...
+1 #5 Linda Jakobsen 03-02-2020 07:54
Hei. dere bør sjekke om bydelene beregner egenandel riktig. På måten det står på nettstedet til Oslo kommune om BPA står det at hele hustandens inntekt legges til grunn for å beregne BPA. Og ingen presisering på hvem man etter loven har rett til å si er hustanden. Det viser seg nasjonalt at veldig mange kommuner har tolket denne delen av forskriften feil. Og dermed tatt for stor egenandel på BPA og annen praktisk bistand i hjemmet. Vet ikke om dette gjøres i Oslo, men bør undersøkes. Drammen kommune og Asker er blant kommunene som har tolket lovverket feil og når må gå tilbake å se hvor mange som har fått feil vedtak. fryvil.com/.../...
+1 #6 Simone Karlsen 03-02-2020 08:32
Bydel Bjerke sin bruk av BPA ordninger må gjennomgås, jeg vet om flere andre saker hvor de er helt forferdelige, lik vår behandling. Mer uprofesjonell og trakasserende omtale av pasient og pårørende i søknadsprosesse n har jeg aldri vært borti. Det var nesten så vi politianmeldte bydelen. Ugrunnet avslag, etter at de på møter hadde blitt enige om BPA og antall timer. Etter dette nektet de å ha møter eller samtaler med oss i det hele tatt. Klage sendt videre til fylkesmannen som kun innhenter informasjon fra bydelen sin side. Måtte skaffe oss advokat. Står månedsvis uten hjelp og måtte gi opp jobb for å flytte hjem og være BPA for eget familiemedlem med svært store behov for assistanse til alt.
Bydelene har for stor makt, uten å måtte snakke med spesialister eller behandlere av bruker, for ikke å snakke om pårørende som faktisk vet nøyaktig hvordan dagene går for bruker.
Det er for stort rom for misbruk av makten og ved klage til fylkesmannen, eventuelt videre til sivilombud eller statens sivilrettsforva ltning står man i lang tid i en byråkratisk pause.
Bydelen vrir på sin forståelse av lovverk og rettigheter og mener de har siste ord. Bruker saksbehandling hos fylkesmannen som unnskyldning for å ikke levere tjenester i mellomtiden.
Vel kjent at de ofte drar ut tiden på byråkratisk måte i håp om at pårørende gir opp og institusjonalis erer bruker heller.
#7 Ole H Stavem 03-02-2020 09:28
Jeg ønsker også å dele min kones sak med kontrollutvalge t. Dette gjelder også Bydel Grorud.
+1 #8 Mette Kristiansen 03-02-2020 11:15
Her i bydel Grorud tar de tilbake tildelte timer da de mener bruker har bedre nytte av å få morgen stell av hjemme sykepleier som de kan være 22 forskjellige personer på 1 måned, en av bpa som er til stede vær dag og bruker ikke står opp til samme tid. De mener dette er en faglig vurdering, men har ikke vært på hjemme besøk på ca 1 år dette er skammelig da bruker har behov for ca 84 timer i uka og får bare 35 timer i uka mot 42 tidligere i år.
#9 Linda Jakobsen 03-02-2020 16:52
DT har i sin undersøkelse kartlagt at 20% av kommunene som svarte ( oslo gjorde det ikke ) hadde feil forståelse og praksis.
#10 Camilla Huggins Aase 03-02-2020 17:08
Regelen om at assistentene må snakke norsk er underlig, synes jeg. Det begrenser også mine muligheter til å finne assistenter.
#11 Torstein Lerhol 05-02-2020 17:40
Bra om kontrollutvalge t vedtar å ta en forvaltningsrev isjon av kommunens håndtering av BPA-ordninger. Jeg sitter selv som leder i kontrollutvalge t i min kommune, og hvis jeg får lov å komme med en anbefaling til deg, vil jeg sett på tre ting:

1. Praktisere saksbehandling og tildeling likt i alle bydeler.
2. Er reglementet i konsesjonsavtal ene tydelig og presist nok?
3. Fungerer BPA-ordningen etter lovens intensjon?

You have no rights to post comments