Funksjonshemmede

Oslo: Nyoppnevning av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Oslo: Nyoppnevning av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Etter at Oslo kommune i praksis siden nyttår har vært uten et operativt Råd for personer med funksjonsnedsettelser på bynivå skal bystyret vedta nytt reglement og velge personer.

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal Oslo ha råd for personer med funksjonsnedsettelser.Oslo kommune opprettet sitt første brukerråd for funksjonshemmede på begynnelsen av 1980-tallet.

I henhold til den nye kommuneloven, trådte bestemmelsen om råd for personer med funksjonsnedsettelser i kraft fra og med det konstituerende møtet i bystyret, ved oppstart av valgperioden 2019 –2023. Som følge av endringer i ny kommunelov og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom, er det nødvendig med fastsettelse av nytt reglement for rådet. Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet har utarbeidet en ny veileder til forskriften, som også gir nye føringer for rådets organisering av sitt arbeid.

Det er to viktige endringer som vil få konsekvenser for rådets arbeid: Rådet skal selv velge sin leder og nestleder og skal ikke ha arbeidsutvalg eller faste underutvalg.

Byrådet har sendt forslag fram til bystyret, som skal behandle dette i et av sine første møter. Byrådet har fremmet forslag på deltakere fra de funksjonshemmedes organisasjoner. Utpeking av fem politikere, med varamedlemmer, skjer i bystyret.