Funksjonshemmede

Byråd Robert Steen svarer BPA-bruker som fikk dramatisk kutt i hjelpetilbudet

Byråd Robert Steen svarer BPA-bruker som fikk dramatisk kutt i hjelpetilbudet

For noen uker siden sendte Martin en fortvilet henvendelse til byråd Robert Steen:

«Er det slik at jeg som en funksjonshemmet innbygger ikke kan fritt flytte innad i egen by, men blir til et gissel i den bydelen hvor jeg har fått vedtaket som gir meg nødvendig helsehjelp og muligheten til et selvstendig liv? Er det slik vi funksjonshemmede skal ha det i Oslo?»

Martin spør, etter at han i fjor flyttet fra bydel Nordstrand til bydel Gamle Oslo. Han er 100 % ufør etter at han ble påkjørt. Han har hatt 100 % døgnkontinuerlig assistanse (24/7) gjennom BPA-ordningen.  Etter flyttingen måtte han søke om nytt vedtak, noe han antok var en ren formalitet for å få videreført det samme livet som før. Men den gang ei. Etter 3 måneders saksbehandling kom den dramatiske beskjeden fra den nye bydelen: Uten begrunnelse får han 38 timer mindre bistand pr. uke.

Nå foreligger et laaangt svar til ham fra byråden, men som byråden avslutter: "Jeg skjønner at dette dessverre ikke var det svaret du ønsket deg, men jeg håper jeg i alle fall "ryddet" litt i roller og ansvar."

Les svarbrevet. Kom gjerne med innspill og kommentarer nedenfor.

Kommentarer   

#1 Kari Reine 01-08-2020 07:10
Dette er helt urimelig, og byrådet burde rydde opp i slik ulikhet.

Vedtak gitt i en bydel burde absolutt vært overførbart til en annen bydel. Det får være grenser for å pålegge innbyggerne merarbeid og jobb for å få nye tjenester på allerede vedtatte områder! Det er da riktig som Martin skriver, at man blir gissel i en bydel når man ikke fritt kan flytte på seg innad i samme kommune uten at det får fatale følger for hvilken bistand man får!

Oslo framstår i stor grad som en versting i altfor mange saker som dreier seg om hvilken bistand mennesker med funksjonsvarias joner får! Dette burde byrådet snarest ta fatt på for å bedre!
#2 Lars Holm 01-08-2020 07:58
For et jævla svada-svar! Med byrådsorganiser ing og bydeler har man altså oppnådd det maksimale ansvarspulveris eringsnivå. Det er nesten så denne byråden får det til å virke som at vurderingen i ny bydel er at noen har sett på saken hans på nytt, og at 38 timer mindre pr uke egentlig er en forbedring for hans individuelle situasjon.
#3 Simone Karlsen 01-08-2020 10:22
Svada ikke-svar fra byråden til side, er det vel verdt å påpeke at Martin sier han har fått et vedtak uten grunnlag for timene valgt av bydelen, og hvis jeg ikke helt har misforstått er det da feil saksbehandling i følge forvaltningslov en Kapittel IV og V? Spesielt § 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorg anet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.
Ikke uvanlig at bydelen ikke har noe annet i vedtaksbrev enn det som er innvilget uten forklaring, da det sannsynligvis ikke er gjort noen «nøye vurderinger», men vedtak er innvilget etter ressurser.
Vi må få gjort noe med denne evige kampen Rettigheter vs. Ressurser i helse- og omsorgstjeneste r.
#4 Jens O Simensen 01-08-2020 10:55
Er det sånn det blir når politikere føler større lojalitet til byråkratiet enn til velgerne? Politikere er faktisk ombudspersoner for folk (=velgere). Blir sikkert bedre når vi nærmer oss valget neste høst....
#5 Marte Oppedal Vale 01-08-2020 10:59
Bør kanskje være en rubrikk på boligannonser på om kommune/bydel følger opp rettigheter? Ala energimerking. Gamle Oslo er ikke best i klassen.
#6 May Brit Røhr-Staff 01-08-2020 11:08
Et svevende svar til Martin og en beskrivelse av hvordan man anker ankesaker er noe vi funksjonshemmed e kan og vet hvordan gjøres vi skiter med avslag hele tiden flytting fra bydel til bydel skal ikke være et problem sier min bydel(alna) da skal det følges opp som loven sier verre er det fra kommune til kommune istedet for å si at ha ikke kan gå inn i enkeltsaker burde vel politikker Steen ha gått inn og laget klare retningslinjer om at vedtak skal følges mellom bydel til bydel puslete svar Robert Steen, men jeg hadde dessverre ikke ventet noe mer av ham tragisk
#7 Karin Andersen 01-08-2020 11:13
Nei Arbeiderpartiet gjør ikke det de kan for å fjerne diskriminering av de som trenger BPA. Stemmer systematisk ned forslag fra SV - Sosialistisk Venstreparti om å lage en forskrift For BPA som hindrer slik forskjellsbehan dling mellom bydeler og kommuner.
#8 Eva Isachsen 01-08-2020 11:31
Uff! Frekt! Det må gjøres en annen opprydding av Robert Steen og andre byråkrater enn å sende meningsløse lange svar!
#9 Lars Rovik Ødegård 01-08-2020 11:33
Av byrådens svar kan man forstå at det er viktigere med hvordan forvaltningen er organisert, enn at mennesker blir håpløst forskjellsbehan dlet fra bydel til bydel, eller fra kommune til kommune, - i samme land og under samme lovgiving.
Takk til Ivar Johansen for at han setter søkelyset på dette. Det store spørsmålet er om og hva politikere vil gjøre med det faktum at noen av oss fortsatt er som livegen å regne, og forblir kommunale gisler så lenge våre lovgivere er mer opptatt av kommunenes frihet til å forskjellsbehan dle enn å sikre alle mennesker samme rettssikkerhet.
#10 Freddy Gulestø 01-08-2020 11:36
Bra Byråden prøver å få til en lik ordning i fremtiden og orøver å ta ansvar for å rette opp urimligheten, viktig med taus kunnskap som far til et barn med spesielle behov for å forstå utfordringen.Me n som han sier, dette er omfattende p.g.a det griper inn i det kommunale selvstyre fra 1814 nedfelt i Grunnloven. Kanskje Grunnloven burde endres slik at den mer var i tråd med innbyggerenes behov, samfundet har endret seg en del siden 1814 når det var vanlig med hest og kjerre.
+1 #11 Ann Kristin Holten 01-08-2020 11:44
Hvorfor trekker byråden frem sønnens historie egentlig? Hvor relevant er den? Hadde hatt større respekt for byråden hvis han hadde sagt at «ja, slik er dessverre dagens system- men det gjør jeg det jeg kan for å forandre!» Dette er jo bare masse byråkratisk prat.... (selv om det er riktig det som står der).
+1 #12 Terje Marøy 01-08-2020 15:00
Enda ett av mange eksempler på at kommunebyråkra ter nærer dyp mistillit til hverandre. Her sitter saksbehandlere i Gamle Oslo og indirekte "anklager" sine kolleger i Nordstrand for inkompetanse. Selv ser de lyset, som angivelig er 38 timer mindre BPA enn deres kolleger i Nordstrand mener er riktig. du verden, så imponert jeg blir. Skal byrådet først gjøre noe, så får de sette i gang tillitsskapende tiltak mellom egne ansatte.
#13 Oddrun Botnen Eie 01-08-2020 19:55
Byråden må holde seg til det formelle og selve saken, og det hører ingen steder hjemme at han nevner sin sønn og familiens situasjon! Byråden ramser opp en rette tjenester, men BPA er ikke en tjeneste, det er en organisering flere tjenester, slik at den som får tjenestene kan motta de der de er, - ikke nødvendigvis i hjemmet, men i jobb, på teater, som student, ja, der livet leves. Byråden bør tenke seg om når han svarer, ikke minst i enkeltsaker.
#14 Dag Robin Simonsen 02-08-2020 06:50
Bedre felles retningslinjer for saksbehandling, nasjonale/kommu nale krav til bydelenes tjenestetilbud ift BPA - og en klageinstans nasjonalt ev for Oslo, kan bidra i riktig retning. Det beste - å fastslå, på nasjonalt nivå, at vedtak følger bruker. Ordningen er bra - den praktiske implementeringe n derimot....
#15 Bjørn Næss 02-08-2020 10:30
Dette viser at lovanvendelse ikke er samme i hele Norge (likhet for norsk lov ??), og ikke engang i samme kommune. Søknad om bistand/tjenest er avgjøres av kommunale byråkrater med ulik holdning/mening /innstilling til funksjonshemmed e og hva som er et reelt behov, og dessverre er ofte økonomi del av beslutningsgrun nlaget selv om det ikke innrømmes.
-1 #16 Edina Ringdal 04-08-2020 09:36
Dette syntes jeg var et godt og respektfullt svar fra byråden, og ikke minst riktig og korrekt. Det ville vært horribelt om byråden ikke forholdt seg til hvordan dette ansvaret er fordelt i Oslo. Men byråden gjør det samtidig helt klart at han har stor forståelse for at brukeren skulle ønske virkeligheten var annerledes.
#17 Berit Bertling 05-08-2020 13:41
Ryddig svar. Under sittende regjering er det kuttet i alt av hjelpetiltak til de som trenger det mest. Viktig å ha dét i hodet ved neste stortingsvalg.
#18 Eivor Brænna 05-08-2020 14:53
Jeg husker en ergoterapeut som gav oss noen uoffisielle råd om hvilke bydeler vi burde og ikke burde lete etter leilighet i en gang vi var på leilighetsjakt. ..
#19 Dag Høgberg 18-08-2020 08:03
Hva er meningen med å ha en byråd som ikke gjennom sin høytlønnet stilling ikke kan gå inn i saker? Begrunnelsen for høy lønn er jo alt det tunge ansvaret. Dette fraskrives så snart det blir for komplisert. Trist å se blårussen i Ap har overtatt for blårussen blant de borgerlige. Tydelig liten forskjell der.

You have no rights to post comments