Funksjonshemmede

BPA-kutt: Tilbake til start

BPA-kutt: Tilbake til start

"Ole" er blind, amputert, mistet følelse/finmotorikk i begge hender, pluss mange andre skader etter multitraume/bilulykke/yrkesskade. Han er i dag medeier i entreprenørfirma hvor han også jobber i en 35% stilling som daglig leder. For å fungere i en krevende hverdag har han brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med 70 timer pr. uke, men da han flyttet fra bydel St. Hanshaugen til bydel Bjerke ville den nye bydelen redusere BPA-timene til 44 timer pr. uke.

Mange hjelpetrengende som henvender seg til meg forteller at kommunen ikke blir en medspiller, men en motpart. Den enkelte må legge ned betydelige ressurser i å dokumentere, møter, klager, og anker. Forvaltningen vet alltid vet best, også om den hjelpetrengende bistandsbehov og hva som vil fungere. De siste årene har partiene snakket om tillitsreform. Men tillit må jo være gjensidig. Forvaltningen må også ha tillit til innbyggerne og de hjelpetrengende. Den fremste ekspert på Oles liv er Ole selv.

Ole klaget bydelens vedtak inn for Fylkesmannen. Fylkesmannen var helt klar. Bydel Bjerkes vedtak er ugyldig:

"Etter Fylkesmannens vurdering er kommunens vedtak av 03.03.20 ikke tilstrekkelig begrunnet. Vi viser til at vedtaket innebærer en reduksjon av brukers behov for bistand fra 70 til 44 t per uke. Det står ikke forklart hvorfor bydelen mener at 44 t BPA i uken dekker brukers behov. Vi savner en forklaring på hva som ligger bak bydelens utmåling av behov for bistand for de ulike postene. Av vedtaket fremgår det at bruker «stadig [har] hatt endrede behov». Bydelen må her konkretisere hvilke behov som evt. har endret seg, og hva det betyr for utmålingen av tjenesten."

Og dermed blir det tilbake start, nye møter, og: kanskje fattes det nytt vedtak som må klages inn til Fylkesmannen.

Fylkesmannen setter, ved sin klagesaksbehandling, lovlig standard for saksbehandling, og ikke minst: hva som er lovstandard for tilstrekkelig hjelp til en hjelpetrengende. Jeg opplever at beslutning i klagesaker bare får konsekvens i enkeltsaken, og at forvaltningen ikke i tilstrekkelig grad endrer sin praksis i senere saker. Resultatet blir en helt unødvendig byrde på hjelpetrengende, og mer klagebehandling.

Jeg utfordret byråd Robert Steen på dette. Tar du forslaget jeg lanserte i vårt møte i høst, Robert?

Les mer under "les mer."

 

Dette er det sentrale i Fylkesmannens beslutning om å imøtekomme Ole sin klage:

"Etter Fylkesmannens vurdering er kommunens vedtak av 03.03.20 ikke tilstrekkelig begrunnet. Vi viser til at vedtaket innebærer en reduksjon av brukers behov for bistand fra 70 til 44 t per uke. Det står ikke forklart hvorfor bydelen mener at 44 t BPA i uken dekker brukers behov. Vi savner en forklaring på hva som ligger bak bydelens utmåling av behov for bistand for de ulike postene. Av vedtaket fremgår det at bruker «stadig [har] hatt endrede behov». Bydelen må her konkretisere hvilke behov som evt. har endret seg, og hva det betyr for utmålingen av tjenesten.

Det følger av forvaltningsloven § 41 at dersom reglene om behandlingsmåten ikke er overholdt i en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.

Etter vår vurdering er det grunn til å tro at saksbehandlingsfeilene i denne saken kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Kommunens vedtak av 03.03.20 er dermed ikke gyldig.

Ettersom vi har kommet til at kommunens vedtak av 03.03.20 ikke er gyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, tar vi ikke stilling til om det samlede tjenestetilbudet er forsvarlig.

Avslutningsvis vil Fylkesmannen bemerke at vi i brev av 21.07.20 har imøtekommet din anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak datert 03.03.20, dette innebærer at det forutgående vedtaket av 24.01.20 er gyldig frem til vår avgjørelse. Fylkesmannen stiller seg derfor uforstående til bydelens vedtak av 18.08.20. Ettersom bydelen her innvilger deg 70 timer BPA per uke, og det ikke får betydning for din egenandel finner vi ikke grunnlag for å gå nærmere inn på dette.

Konklusjon

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 03.03.20. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Kommunen skal behandle saken på nytt, og skal legge til grunn de retningslinjer som fremgår av vår avgjørelse.

Nytt vedtak, med kopi til Fylkesmannen, skal foreligge innen fire uker fra d.d. Det vil være klageadgang på det nye vedtaket.

Fylkesmannen understreker at kommunen plikter å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester også frem til nytt vedtak foreligger. Inntil nytt vedtak er truffet vil det forutgående vedtaket av 24.01.20 gjelde."