Funksjonshemmede

Oslo kommunes kontrollutvalg: Varsku om spesialundervisning

Oslo kommunes kontrollutvalg: Varsku om spesialundervisning

61 % av barn med autisme som det søkes om plass for ved byomfattende spesialskole eller spesialgruppe får avslag, og som en rapport fra Kommunerevisjonen understreker; det er svært krevende for mange nærskoler å tilrettelegge for økningen i antallet elever med autisme, utviklingshemmede og andre med omfattende behov for spesialundervisning. Disse elevene kan i liten grad være i ordinære klasserom. De må ofte ha skjerming, noe som krever et omfattende arbeid for skolen med å tilpasse bygningen med egne rom, lydisolerte vegger og liknende. Mange skoler og vanlige lærere har for lite spes-ped ressurser. Da risikerer disse elevene å bli henvist til å være uforholdsmessig mye med «assistenter» og de får et for dårlig tilbud.

Kommunerevisjonen har både sett på det byomfattende tilbudet ved Haukåsen og Rødtvedt, men også det byomfattende tilbud forøvrig. Fra Oslo kommunes kontrollutvalgs side har vi valgt å sende fram sak til bystyret og anbefale bystyret om å vedta følgende:

"Kommunerevisjonens rapport 7/2021 Kvalitet i spesialskole og spesialgruppe viser det at det var mange positive trekk ved tilbudet til elevene både ved Haukåsen skole og Rødtvet skole. Bystyret merker seg at foreldrene som besvarte

Kommunerevisjonens spørreundersøkelse i hovedsak var fornøyde med skolenes tilbud. Bystyret merker seg samtidig at undersøkelsen avdekker mangler og svakheter, blant annet knyttet til utformingen av vedtak og elev- og foreldremedvirkning. Bystyret mener det er viktig at det kommer klart fram av enkeltvedtakene hvilken spesialundervisning hver enkelt elev skal få, hvordan denne skal organiseres og at skolene sikrer nødvendig informasjon til og 13 medvirkning for elever og foreldre.

Bystyret merker seg også at skolene i liten grad hadde lagt til rette for at assistenter/miljøarbeidere fikk individuell veiledning.

Bystyret merker seg videre at det synes å være en stor andel søkere til spesialskole og spesialgruppe (45 % i 2020–2021) som ikke får innvilget plass. Bystyret understreker også viktigheten av rutiner for kartlegging, forebygging og rapportering av bruk av tvang. Bystyret merker seg at Utdanningsetaten og de to skolene varsler relevante tiltak. Bystyret legger til grunn at byråden følger opp at varslede tiltak blir iverksatt, og at rapporten inngår i kommunens arbeid med å videreutvikle kvaliteten på spesialundervisningen i Osloskolen.

Bystyret tar for øvrig rapport 7/2021 til orientering."

Har du synspunkter på dette? Skriv i kommentarfelter eller henvend deg til de folkevalgte i bystyrets fagkomite.

Kommentarer   

#1 Linda Karlsen 03-06-2021 19:02
Jeg undres blir det født flere barn nå enn før med autisme, utviklingshemmi ng eller andre tilstander som gir behov for spesialundervis ning?? Eller er det skolen og samfunnet som har forandrer seg slik at det ikke lenger er plass til like mange i boksen «normal». Kan ikke huske at det var så vanskelig å tilrettelegge for skolegang for ulikheter før. Kanskje bør vi endre fokus? Vi lever jo i samfunn prestasjon, det får følger. Og det styres fra toppen.
#2 Anne Schjelderup 04-06-2021 06:43
Innbyggertallet i Oslo har økt kraftig over lang tid, så da er det ikke rart presset på spesialskoler øker. Kanskje på tide å opprette fler ...
#3 Sidsel Stenberg 04-06-2021 16:35
I min bydel Alna har endel skoler de siste årene opprettet smågrupper med spesialpedagoge r. Fra høsten har Lønnebakken skole opprettet 4 nye grupper for barn med autisme. Allikevel er det mange som får avslag, men noe skjer. Jeg vil også berømme en av nærskolene i bydel Alna som i år har maktet å gi et godt tilbud ved å ansette spesialpedagog og som har barn med vedtak om veiledning fra Nordvoll. Allikevel er det langt igjen. Disse barna skal jo ha opplæring ikke oppbevaring.

You have no rights to post comments